Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

"Pamätaj Alamo" - Donovan Leitch

Battle of Alamo

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

sto

a

osemdesiat

byť vyzvaný

Travisom

zomrieť

Stoosemdesiat bolo vyzvaných Travisom zomrieť

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh

By a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew nigh

čiara, hranica

ktorá, ktorý, ktoré

on

nakreslil/-a

s jeho mečom

ako

bitka

blížiť sa

Čiaru, ktorú nakreslil jeho mečom ako sa bitka pribliižovala.

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

muž

ktorá, ktorý, ktoré

prekročil/-a

čiaru, hranicu

bol

pre slávu

Muž, ktorý prekročil hraniu, bol pre slávu.

Line 4 / 24

And he that was left better fly,

And

he

that

was left

better

fly

a

on

ktorá, ktorý, ktoré

bol ponechaný/-a

radšej

utiecť

A on, ktorého radšej nechali utiecť,

Line 5 / 24

And over the line crossed 179

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

A

cez čiaru, hranicu

prejsť

stosedemdesiatdeväť

A cez čiaru prešlo stosedemdesiati deviati

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below,

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hej

hore

Santa Anna

oni

zabíjať

tvoji, vaši vojaci

dole

Hej, hore, Santa Anna, dole zabíjajú tvojich vojakov,

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

Takže

zvyšok

Texasu

bude vedieť

Takže zvyšok Texasu bude vedieť,

Line 8 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

a

pamätať

Alamo

A pamätať si Alamo.

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Jim Bowie

ležať

zomierať

jeho krv

a

jeho pušný prach

byť suchý

Jim Bowie ležal zomierajúci, jeho krv a pušný prach boli suché

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

ale

jeho nôž

pripravený

zobrať

mu

trochu, zopár

v odvete

Ale jeho nôž je pripravený vykonať odvetu.

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying,

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

mladý

Davy Crockett

ležať

smiať sa

a

zomierať

Mladý Davy Crocket ležať smejúci sa a zomierajúci,

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes.

The blood

and

the sweat

in his eyes

krv

a

pot

v jeho očiach

Krv a pot v jeho očiach.

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

za Texas

a

sloboda

žiadny muž

bol, bola, bolo

viac ochotný

zomrieť

Žiadny muž nebol viac ochotný zomrieť za Texas a slobodu.

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hej

hore

Santa Anna

oni

zabíjať

tvoji, vaši vojaci

dole

Hej, hore, Santa Anna, dole zabíjajú tvojich vojakov,

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

Takže

zvyšok

Texasu

bude vedieť

Takže zvyšok Texasu bude vedieť,

Line 16 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

a

pamätať

Alamo

A pamätať si Alamo.

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud,

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

kuriér

prišiel, prišla, prišlo

do bitky

jedného dňa

krvavý/-á

a

hlasný/-á

Jedného dňa prišiel kuriér do bitky krvavý a hlasný,

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd.

And

[he] found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

a

[on] našiel

iba

koža

a

kosti

kde

on

kedysi

nechať, opustiť

dav

A našiel iba kožu a kosti tam, kde kedysi opustil dav.

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying

Fear not

little darling

of dying

nebáť sa

malý miláčik

zomierania

Neboj sa zomierania malý miláčik.

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free,

If

the world

is

sovereign

and

free

ak

tento svet

byť

suverénny/-a

a

slobodný/-á

Ak tento svet má byť suverénny a slobodný,

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

pre, za

my

budeme bojovať

do posledného, poslednej

-

dokým

sloboda

existuje

My budeme do posledného bojovať, dokým sloboda existuje.

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hej

hore

Santa Anna

oni

zabíjať

tvoji, vaši vojaci

dole

Hej, hore, Santa Anna, dole zabíjajú tvojich vojakov.

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

Takže

zvyšok

Texasu

bude vedieť

Takže zvyšok Texasu bude vedieť,

Line 24 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

a

pamätať

Alamo

A pamätať si Alamo.