Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

"Diabol šiel do Georgie" - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

diabol

išiel

dole

do Georgie

hľadal

duša

ukradnúť

Diabol šiel do Georgie. Hľadal dušu, ktorú by mohol ukradnúť.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind, and he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

bol

zviazaný

lebo

bol

veľmi

pozadu

a

bol ochotný

spraviť

dohodu

Bol zviazaný (význam: nemohol nič spraviť), lebo bol veľmi pozadu, a bol ochotný spraviť dohodu,

Line 3 / 32

When he came upon this young man, sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot (intensely)

keď

prišlo na

tento mladý muž

píliť

na

husle

a

hranie

to

zapálene

Keď prisľo na tohto mladého muža, píliaceho na husle a zapálene hrajúceho,

Line 4 / 32

And the devil jumped, up on a hickory stump, and said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

a

diabol

skočil

hore

na

orechový peň

a

povedal

chlapec

dovoľ

mi, mne

povedať

tebe

čo

A diabol skočil, hore na orechový peň, a poveda, "Chlapče, dovoľ mi ti povedať, čo",

Line 5 / 32

"I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

am

a fiddle player

too

Usudzujem, hádam

si nevedel

to

ale

ja som

huslista

tiež

"Usudzujem, si to nevedel, ale ja som huslista tiež,

Line 6 / 32

"And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you,

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

a

ak

by ťa zaujímalo

vziať

odvahu

spravím

stávka

s tebou

"A ak by si sa chcel odvážiť, stavím sa s tebou,

Line 7 / 32

"Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

teraz

ty hraj

celkom dobre

husle

chlapec

ale

daj

diabol

jeho daň, dlh

"Teraz hráš na husle celkom dobre, chlapče, ale daj diablovi jeho dlh,

Line 8 / 32

"I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

stavím

husle

zo zlata

proti

tvojej duši

lebo

ja si myslím

ja som lepší

než ty

"Stavím husle zo zlata proti tvojej duši, lebo ja si myslím, že som lepší než ty."

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

chlapec

povedal

moje meno

je

Johnny

a

to može byť

hriech

Chlapec povedal, "Moje meno je Johnny, a mohol by to by hriech,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

ale

zoberiem

tvoja stávka

a

ty budeš

ľutovať

lebo

ja som

ten najlepší

ktorý, čo

kedy bol

Ale prijímam tvoju stávku, a ty budeš ľutovať, lebo ja som ten najlepší, čo kedy bol."

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard,

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Johnny

leštiť

hore

tvoj slák

a

hrať

tvoje husle

ťažko

Johnny nalešti si slák a hraj tak tvrdo, ako vieš,

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards,

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

lebo

peklo

sa rozpadlo

stratiť

v Georgii

a

diabol

rozdáva

karty

Lebo peklo sa v Georgii vymklo spod kontroli, a diabol rozdáva karty,

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

a

ak

ty vyhráš

ty dostaneš

tieto trblietajúce sa husle

vyrobené zo zlata

A ak vyhráš, dostaneš tieto trblietajúce sa husle zo zlata,

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

ale

ak

prehráš

diabol

dostane

tvoja duša

Ale ak prehráš, diabol dostane tvoju dušu,

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, and he said, "I'll start this show."

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

diabol

otvoril

hore

jeho obal

a

povedal

ja začnem

túto šou

Diabol otvoril jeho obal, a povedal, "Začnem túto šou."

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, s he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

a

oheň

vyletel

z končekov jeho prstov

ako

leštil

hore

jeho slák

A ohne vyleteli z končekov jeho prstov, ako leštil svoj slák,

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss,

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

potom

potiahol

slák

cez struny

a

to spravilo

zlovestné syčanie

Potom potiahol slák cez struny, a to spravilo zlovestné zasyčanie,

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

a

skupina

démonov

pridali sa

a

to znelo

niečo

ako

toto

A skupina démonov sa pridala, a to znelo nejak takto,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

keď

diabol

skončil

Johnny povedal

takže

ty si

celkom dobrý

starý synu

Keď diabol skončil, Johnny povedal, "Takže, si celkom dobrý, starý synu,

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, and let me show you how it's done."

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

ale

sedieť

dole

na tej stoličke

hneď tu

a

nechaj

ma

ukázať

tebe, ti

ako

sa to robí

"Ale posaď sa na túto stoličku sem, a nechaj ma ukázať ti ako sa to robí."

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

hral

Oheň

na horách

utekajte

chlapci

utekajte

Hral "Oheň na horách", "utekajte chlapci, utekajte",

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

diabol

je

v dome

vychádzajúceho slnka

"Diabol je v Dome Vychádzajúceho Slnka",

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kura

na pekáči

vyberajúce

von

cesto

"Kura na pekáči vyhadzujúce von cesto",

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no",

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

Babka

robiť (pomáha sloveso)

tvoj pes

kúše

nie

dieťa

nie

"Babka, kúše tvoj pes? Nie dieťa, nie",

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

diabol

uklonil

jeho hlava

lebo

vedel

že

prehral

Diabol sklonil jeho hlavu, lebo vedel, že prehral,

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, on the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

a

on položil

tie zlaté husle

na zemi

pri Johnnových nohách

A položil tie zlaté husle, na zem k Johnnovým nohám,

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, If you ever want to try again,"

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Johnny

povedal

diabol

len

prísť

na

späť

ak

ty

niekedy

chcieť

skúsiť

znovu

Johnny povedal, "Diabol, len poď späť, ak to chceš ešte niekedy skúsiť,

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

ja

povedal

tebe

raz

ty

skurvysyn

ja som

najlepší

ktorý bol

kedy, niekedy

"Ja som ti už raz povedal ty, skurvysyn, som ten najlepší, ktorý kedy bol."

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!"

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

hral

Oheň

na horách

utekajte

chlapci

utekajte

Hral "Oheň na horách", "utekajte chlapci, utekajte",

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun"

the Devil

is

in the house

of the rising sun

diabol

je

v dome

vychádzajúceho slnka

"Diabol je v Dome Vychádzajúceho Slnka",

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough"

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kura

na pekáči

vyberajúce

von

cesto

"Kura na pekáči vyhadzujúce von cesto",

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no"

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

Babka

robiť (pomáha sloveso)

tvoj pes

kúše

nie

dieťa

nie