Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Stroskotanie Edmunda Fitzgeralda" - Gordon Lightfoot

SS Edmund Fitzgerald

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

"Gitchee Gumee"

legenda

žije

od Chippewi

dole

veľkého jazera

volajú

"Gitchigumee"

Legenda žije od Chippewi dole od, veľkého jazera volajú "Gitchugumee".

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy.

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

jazero

hovorí sa

nikdy

vzdávať

jej hlava

keď

obloha

novembra

stať sa, zmeniť sa

chmúrny

Jazero, hovorí sa, sa nikdy nevzdáva svojej hlavy, keď sa novembrová obloha zmení na chmúrnu.

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty,

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

s nákladom

železnej rudy

dvadsaťšesť tisíc

tón

viac

než

Edmund Fitzgerald

vážilo

prázdny

S o dvadsaťšesť tisíc tón nákladom železnej rudy viac, než Edmund Fitzgerald vážil prázdnu.

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early.

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

tá dobrá loď

and

pravda, pravdivý

bol

kosť

bude zožutý

keď

víchrice

novembra

prišlo

skoro

Tú dobrú loď a pravda bola kosť, ktorá bude zožutá, keď novembrové výchrice skôr prišli.

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

loď

bola

pýcha

americkej strany

prichádzajúc späť

z nejakého mlynu

vo Wisconsine

Loď bola pýchou americkej strany, prichádzajúc späť z nejakého mlynu vo Wisconsine.

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned.

As

the big freighters

go

it

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

ako

veľký dopravcovia

ísť

ona

bola

väčšia

ako

väčšina

s posádkou

a

dobrý kapitán

dobre

ostrieľaný, skúsený

Ako veľký dopravcovia idú, bola ona väčšia ako väčšina, s posádkou a dobrým kapitánom dobre ostrieľaným.

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

uzavierajúc

nejaké pravidlá

s

pár

železiarňami

keď

odišli

plne naložený

na Cleveland

Uzavierajúc nejaké pravidlá s pár železiaňami, keď odišli plne naložený do Clevelandu.

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

potom

neskôr

tú noc

keď

zvon lode

zazvonil

mohol to byť

severný vietor

cítili

Potom neskôr tú noc keď lodný zvon zazvonil, to čo cítili mohol byť severný vietor?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

vietor

v lanách

vytváral

donášač, niekto, kto žaluje

zvuk

keď

vlna

zlomí sa

zábradlie

Vietor v lanách robí žalujúce zvuky, keď sa vlna zlomí o zábradlie.

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

a

každý muž

vedel

tak ako

kapitán

vedel

tiež

bolo to

čarodejnica

novembra

vkradnúť sa, nenápadne prísť

A každý muž vedel a taktiež aj kapitán, bola to novembrová čarodejnica, čo sa prikradla.

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

svitanie

prišlo

neskoro

a

raňajky

muselo

počkať

keď

víchrice

novembra

prišli

sekajúc

Svitanie prišlo neskoro a raňajky museli počkať, keď novembrové víchrice prišli sekajúc.

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

keď

poobedie

prišlo

to bolo

ľadový dážď

v tvári

hurikánu

západný vietor

Keď prišlo poobedie pršal mrazivý dážď, v tvári hurikánu západný vietor.

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

keď

čas večere

prišlo

starý kuchár

prišiel

na palube

hovoriac

priatelia

je to

príliž ťažké

nakŕmiť

vy

Keď nadišiel čas večere, starý kuchár prišiel na palubu, hovoriac, "Priatelia, je príliž ťažké nakŕmiť vás."

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

večer o siedmej

hlavný palubný otvor

zosypať sa

on

povedal

priatelia

bolo to

dobré

vedieť

ty

Večer o siedmej sa zosypal hlavný palubný otvor, povedal, "Priatelia, bolo mi potešením spoznať vás."

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in (radioed)

he had

water

coming in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapitán

zahlásil (vyslal rádiom)

mal

voda

ísť dnu

a

dobrá loď

a

posádka

bol

v ohrození

Kapitán zahlásil, že mu voda všade natekala, a dobrá loď a posádka boli v ohrození.

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

a

neskôr

tú noc

keď

jeho svetlá

odišli

mimo dohľadu

prišiel

stroskotanie

Edmunda Fitzgeralda

A neskôr tú noc, keď sa jeho svetlá vyparili, prišiel na stroskotanie Edmunda Fitzgeralda.

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

vie niekto

kde

láska

Boha

ide

keď

vlny

zmeniť

minúty

na hodiny

Vie niekto kam ide božia láska, keď menia vlny minúty na hodiny?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

pátrači

všetci

hovora

oni

by dosiahli

záliv Whitefish

ak

oni dali

o pätnásť míľ viac

za ňu

Všetci pátrači vravia, že by dosiahli záliv Whitefish, Ak by s ňou preplávali ešte pätnásť míľ.

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

mohli sa rozdeliť

alebo

mohli sa prevrátiť

mohli plávať do hlbín

a

vziať

voda

Mohli sa rozdeliť alebo prevrátiť, mohli plávať do hlbín a nabrať vodu.

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

a

všetko

ktoré

ostáva

je

tváre

a

mená

manželiek

a

synov

a

dcér

A všetko čo ostalo sú tváre a mená manželiek a synov a dcér.

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

Jazero Huron

vlniť sa

Superior (jazero)

spieva

v izbe

jej

ľadovej vody

sídlo

Hurónske jazero sa vlní, Superior spieva v izbe jej sídla z ľadovej vody.

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

starý Michigan (jazero)

robiť paru, dymiť

ako

(niečo) mladého muža

sny

ostrov

a

zálivy

pre športovcov

Zo starého Michiganu sa dymí ako sny z mladého muža, ostrov a zálivy sú pre športovcov.

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

a

ďalej

pod

Jazero Ontario

vezme (dnu)

čo

Eríjske jazero

môže

poslať

jej

A ďalej pod nimi, jazero Ontario príjme to, čo jej Eríjske jazero vie poslať.

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

a

železné loďky

idú

ako

námorníci

všetci

vedieť

s víchricami

novembra

zapamätané

A železné loďky idú ako všetci námorníci vedia, zapamätané s novembrovými víchricami.

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

v starej zatuchnutej chodbe

v Detroite

modlili sa

v

-

pobrežný

námorník

katedrála

Modlili sa v starej zatuchnutej chodbe v Detroite, v katedrále pobrežných námorníkov.

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on

the Edmund Fitzgerald

kostolný zvon

zvoniť

pokiaľ

to zazvonilo

dvadsaťdeväť

krát

za

každý

muž

na

Edmundovi Fitzgeraldovi

Kostolný zvon zvonil až pokým nezazvonil dvadsaťdeväťkrát, za každého muža na Edmudovi Fitzgeraldovi.

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

"Gitchee Gumee"

legenda

ďalej žije

od Chippewi

dole

veľkého jazera

volajú, kričia

"Gitchigumee"

Legenda ďalej žije od Chippewi dole od, veľkého jazera volajú "Gitchigumee".

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

Superior (jazero)

hovorili

nikdy

vzdávať sa

ju mŕtvu

keď

víchrice

novembra

prísť

skoro

Superior, hovorili, sa jej nikdy nevzdá mŕtvej, keď novembrové víchrice prídu skoro.