Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Colonel Chamberlain speaks to mutineers of the Second Maine Infantry Regiment, Gettysburg, Pennsylvania, 1863

Plukovník Chamberlain hovorí so vzbúrencami Druhého Pechotného Mainského pluku, Gettysburg, Pennsylvania, 1863

Joshua Chamberlain

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round

Hej

muži

zhromaždiť sa

okolo

Hej muži, zhromaždite sa.

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been talking

with Private Bucklin

Hovoril som

s Vojakom Bucklinom

Hovoril som s Vojakom Bucklinom.

Line 3 / 60

He's told me about your problem.

he has told

me

about

your problem

Povedal

mi

o

váš problém

Povedal mi o vašom probléme.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there is

nothing

I can do

today

Tam je

nič

môžem spraviť

dnes

Dnes nemôžem nič urobiť.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we are moving out

in a few minutes

sťahujeme sa

za niekoľko minút

Sťahujeme sa za niekoľko minút.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we will be moving

all day

budeme sa hýbať

celý deň

Budeme sa pohybovať celý deň.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I have been ordered

to take

you men

with me

Bolo mi nariadené

aby som zobral

vás chlapov

so mnou

Bolo mi nariadené, aby som vás chlapov zobral so sebou.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I am told

that

if

you do not come

I can shoot you

Bolo mi povedané

že

ak

nepôjdete

môžem vás zastreliť

Bolo mi povedané, že ak nepôjdene, môžem vás zastreliť.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you know

I would not do

that

Nuž

viete

nespravil by som

to

Nuž, viete že to nespravím.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will

but

I would not

so

that is that

Možno

niekto

iný

bude

ale

nespravím

takže

to je to

Možno niekto iný to urobí, ale ja nie. Takže tak.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here is

the situation

Tu je

situácia

Takáto je situácia.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the whole reb (rebel) Army

is up

that road

a ways

waiting for us

celá rebelská armáda

je hore

tej cesty

cesty

čaká na nás

Celá rebelská armáda je hore na konci tejto cesty a čaká na nás.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument like this.

so

this is

no time

for an argument

like this

tak

toto je

žiadny čas

na argument

takto

Toto nieje čas na hádky.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I tell you

we could use

surely

you fellows

Hovorím vám

mohli by sme použiť

vás priatelia

určite

Vravím vám, vážne by ste sa nám hodili.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we are

now

well below

half strength

sme

teraz

riadne pod

polovičná sila

Teraz sme riadne pod polovičnou silou.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you fight

or not

that is up to you

Či

bojujete

alebo nie

to je na vás

Či bojujete alebo nie, to je na vás.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you come along

is

well

you are coming

Či

pôjdete s nami

je

nuž

idete

Či tiež pôjdete s nami je ...je...nuž, idete.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you know

who

we

are

what

we are doing

here

Viete

kto

mi

sme

čo

robíme

tu

Viete kto sme, čo tu robíme.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if you are going to fight

alongside us

there is

a few things

you must know

ale

ak bojujete

s nami

sú tu

pár vecí

musíte vedieť

Ale ak budete bojovať po našom boku, je tu pár vecí ktoré chcem aby ste vedeli.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this regiment

was formed

last summer

in Maine

regiment

bol založený

minulé leto

v Maine

Regiment bol založený minulé leto v Maine.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there were

a thousand

of us

then

boli tam

tisíce

z nás

vtedy

V tedy nás boli tisíce.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there are

less than

three hundred

of us

now

je tam

menej než

tri stovky

z nás

teraz

Teraz je nás tu menej ako tri stovky.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all of us

volunteered

to fight

for the Union

just as

you did

všetci z nás

dobrovolne

bojovať

za Úniu

tak ako

vy ste spravili

Všetci z nás dobrovolne bojujú za Úniu, presne ako vy.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we were bored

at home

niektorý

prišli

hlavne

pretože

boli sme znudený

doma

Niektorý prišli, hlavne preto že sa doma nudili.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it might be fun

mysleli sme

toto

vyzeralo

ako

mohla by to byť zábava

Mysleli sme si že by to mohla byť zábava.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we were ashamed

not to (come)

niektorý

prišli

pretože

boli sme zahanbený

neprísť

Niektorý prišli pretože sme boli zahanbený neprísť.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many of us

came

because

it was

the right thing

to do

mnoho z nás

prišlo

pretože

to bolo

správna vec

robiť

Mnoho z nás prišlo,pretože to bolo správne.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all of us

have seen

men die

a

všetci z nás

videli

mužov umierať

A všetci z nás videli mužov umierať.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this is

a different kind

of army

toto je

iný typ

armády

Toto je iný typ armády.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you look back

through history

you will see

men fighting

for pay

for women

for some other kind of loot

ak

pozriete sa späť

do histórie

uvidíte

mužov bojovať

za plat

za ženy

za iný typ odmeny

Ak sa pozriete späť do histórie, nájdete mužov bojovať za plat, za ženy, za iný typ odmeny.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they fight for

land

power

because

a king leads them

or

just because

they like

killing

bojujú za

pôdu

moc

pretože

ich vedie kráľ

alebo

jednoducho pretože

majú radi

zabíjanie

Bojujú za pôdu, moc, pretože ich vedie kráľ, alebo jednoducho preto že majú radi zabíjanie.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we are

here

for something new

my sme

tu

za niečo nové

My sme tu za niečo nové.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this has not happened

much

in the history

of the world

toto sa nestalo

často

v histórií

sveta

Toto sa moc často nestávalo v histórii sveta.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we are

an army

out

to set

other men

free

mi sme

armáda

vonku

nastaviť

iných mužov

slobodní

Mi sme armáda ktorá ide oslobodiť iných mužov.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should be

free ground

all of it

Amerika

by mala byť

slobodná zem

všetko

Amerika by mala byť slobodná zem, úplne celá.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not divided

by a line

between

slave state

and

free (state)

all the way

from here

to the Pacific Ocean

nerozdelená

čiarou

medzi

štát otrokov

a

slobodný (štát)

celú cestu

odtialto

po Pacifický Oceán

Nerozdelená čiarou medzi otrockým štátom a slobodným, celp cestu odtialto až po Pacifický Oceán.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no man

has (must)

to bow

žiadny muž

musí

klaňať sa

Žiadny muž sa nemusí klaňať.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no man

(is) born

to royalty

žiadny muž

narodený

člen kráľovskej rodiny

Žiadny muž sa nenarodil kráľom.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we judge you

by what

you do

not

by who

your father was

tu

vás súdime

podľa toho čo

robíte

nie

podľa toho čo

váš otec bol

Tu vás posudzujeme podľa toho čo robíte, nie podľa toho čím bol váš otec.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you can be

something

tu

môžete

niečo

Tu môžete byť niečo.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here is

the place

to build

a home

tu je

miesto

stavať

domov

Tu je miesto na postavenie domova.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is not

the land

ale

nie je to

pôda

Ale nie je to pôda.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more land

tam je

vždy

viac pôdy

Vždy je tu viac pôdy.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we all have

value

you

and

me

to je

nápad

ktorý

všetci máme

hodnota

vi

a

ja

Je to nápad ktorý si všetci ceníme, vi a ja.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we are fighting for

in the end

we are fighting for

each other

čo

bojujeme za

na koniec

bojujeme za

jeden druhého

To za čo bojujeme, v podstate, bojujeme jeden za druhého.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

Ospravedlňujem sa.

Ospravedlňujem sa.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I did not mean

to preach

Nemal som v úmysle

kázať

Nemal som v úmysle kázať.

Line 48 / 60

You go ahead.

you go ahead

Pokračujte

Pokračujte.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you talk

for a while

rozprávate

chvíľu

Porozprávajte sa chvíľku.

Line 50 / 60

If you choose to join us and you want your muskets back, you can have them.

if

you choose

to join us

and

you want

your muskets

back

you can have them

ak

si vyberiete

pridať sa k nám

a

chcete

svoje muškety

späť

môžete ich mať

Ak sa rozhodnete k nám pridať a chcete svoje muškety späť, dostanete ich.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

nič

viac

bude povedané

nikým

nikde

Viac už nebude povedané nikým, nikde.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, you can come along under guard.

if

you choose not

to join

us

you can come along

under guard

ak

si nevyberiete

pridať sa

mi

môžete ísť s nami

pod ochranou

Ak sa rozhodnete k nám nepridať, môžete ísť s nami pod dohladom.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this is over

I will do

what

I can

to see

you get

fair treatment

but

for now

we are moving out

keď

toto skončilo

spravím

čo

môžem

vidieť

dostanete

férové zaobchádzanie

ale

zatial

sťahujeme sa

Keď toto skončí,spravím čo je v mojich silách aby bolo s vami zaobchádzané férovo, ale zatiaľ, presúvame sa.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I think

if

we lose

this fight

we lose

the war

páni

myslím si

ak

prehráme

tento boj

prehráme

vojna

Páni, myslím si ak prehráme túto bitku, prehráme celú vojnu.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you choose

to join

us

I will be

personally

very grateful

takže

ak

si vyberiete

pridať sa

mi

budem

osobne

veľmi vďačný

Takže, ak sa rozhodnete k nám pridať. Budem vám osobne veľmi vďačný.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

plukonvík

pane

je

nádherné ráno

Plukonvík, pane, je nádherné ráno.

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain Spear

are we ready

Kapitán Spear

sme pripravený

Kapitán Spear, sme pripravený ?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we are (ready)

pane

to

sme (pripravení)

Pano, áno to sme.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us

move out

nuž

potom

nechajte nás

vysťahovať sa

Nuž, teda poďme.

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

twentieth

Maine

forward

march

dvadsiaty

Maine [regiment]

vpred

pochod

Dvadsiata Maine! Vpred! Pochodom vchod!