Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War (1861-1865)

Úvod k filmu "Gettysburg", rozhodujúcej bitke Americkej civilnej vojny (1861-1865), ktorá sa odohrala v roku 1863.

Battle of Gettysburg

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

v júni

1863

po

viac ako dvoch rokoch

krvavého konfliktu

Konfederačná armáda

Severnej Virgínie

Robert E. Lee vedúci

vkĺzol

cez rieku Potomac

aby začal

inváziu

severu

V júni roku 1863, po viac ako dvoch rokoch krvavého konfliktu, Konfederačná armáda pod vedením Roberta E. Lee prekĺzla cez rieku Potomac, aby tak začali inváziu na sever.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

je to

armáda

sedemdesiattisíc mužov

Bola to armáda 70,000 mužov.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

oni pohli

pomaly

za Blue Ridge

používajúc

hory

aby ukryli

ich pohyb

Pohybovali sa pomaly za pohorím Blue Ridge, využívajúc hory aby ukrili ich pohyb.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

Ich hlavným cieľom

je

nalákať

Armádu Únie

von

do otvoreného priestoru

kde

môže byť zničená

Ich hlavným cieľom bolo nalákať Armádu Únie do otvoreného priestoru, kde môže byť zničená.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

neskôr v júni

armáda Únie

Potomac

osemdesiattisíc mužov

otočilo

sever

z Virgínie

aby začali

veľké prenasledovanie

cez úzke cesty

cez Maryland

and

do Pennsylvánia

Neskôr v júni, Armáda Únie Potomac o veľkosti 80,000 mužov zamierila z Virgínie na sever, aby začala ich pochod úzkimi cestami cez Maryland a do Pennsylvánie.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

Generál Lee

vedel

že

dopis bol pripravený

južnou vládou

dopis

ktorý

ponúkal

mier

Generál Lee vedel, že bol južná vláda pripravila dopis. Dopis, ktorý ponúkal mier.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

mal byť umiestnený

na stole

Abraháma Lincolna

prezidenta

Spojených štátov

deň

po

Lee

zničil

armádu

Potomacu

niekde

sever

Washingtonu

Mal byť umiestnený na stole Abraháma Lincolna, prezidenta Spojených štátov, v deň keď Lee zničí Armádu Potomacu niekde na severe Washingtonu.