Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

John Adams defends British soldiers accused of murder during the Boston Massacre of 1770, shortly before the American Revolution (1775-1783)

John Adams háji britských vojakov obvinených z vraždy počas Bostonského masakru v 1777, krátko pred Americkou revolúciou (1775-1783)

John Adams Boston Massacre

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 19

I am for the prisoners at the bar.

I am for

the prisoners

at the bar

som pre

väzni

o súdnom konaní

Zastupujem tu prítomných uväznených.

Line 2 / 19

In the words of the Marquis of Beccaria, "If by supporting the rights of mankind,...

in the words

of the Marquis of Beccaria

if

by supporting the rights

of mankind

slovami

Markíza z Beccarie

ak/pokiaľ

podporou práv

ľudstva

Slovami Markíza z Beccarie, "Pokiaľ podporovaním práv ľudí,...

Line 3 / 19

"...I shall save from the agonies of death one unfortunate victim of tyranny, or of ignorance, equally fatal,...

I shall save

from the agonies

of death

one unfortunate victim

of tyranny

or

of ignorance

equally fatal

zachránim

z/od agónie/múk

smrti

jedna nešťastná obeť

tyranie

alebo

ignorancie

rovnako fatálny/smrteľný

"...zachránim pred mukami smrti jedinú nešťastnú obeť tyranie alebo ignorancie, oboje rovnako smrteľné,...

Line 4 / 19

"...his blessings will be sufficient consolation to me for the contempt of all mankind."

his blessings

will be

sufficient consolation

to me

for the contempt

of all mankind

jeho požehnanie>

bude

dostatočná útecha

pre mňa

pre opovrhnutie

celého ľudstva

"...jeho požehnanie pre mňa bude dostatočnou útechou aj pred opovrhnutím celého ľudstva."

Line 5 / 19

When people are taxed without representation, they are sometimes to feel abused.

when

people

are taxed

without representation

they are

sometimes

to feel abused

keď/ak

ľudia

sú zdanený

bez reprezentácie/zastúpenia

oni sú

niekedy/občas

cítiť sa zneužiťý

Ak sú ľudia zdaňovaní bez zastúpenia, môžu sa občas cítiť zneužívaní.

Line 6 / 19

Sometimes they may even rebel!

sometimes

they may rebel

even

niekedy

môžu sa vzbúriť

dokonca

Niekedy sa dokonca môžu vzbúriť!

Line 7 / 19

But we must take care lest born away by a torrent of passion, we make shipwreck of conscience.

but

we must take care

lest

borne away

by a torrent

of passion

we make shipwreck

of conscience

ale

musíme sa postarať

aby

nezrodili / nenechať sa uniesť

prívalom

vášne

urobíme vrak/stroskotáme

svedomia

Avšak nesmieme dopustiť, aby sme sa nechali uniesť prívalom vášne a nechali sme potopiť naše svedomie.

Line 8 / 19

Prisoners must be judged solely upon the evidence produced against them in court and by nothing else.

prisoners

must be judged

solely

upon the evidence

produced

against them

in court

and

by nothing else

väzni

musí byť súdený

výhradne/výlučne

na základe dôkazov

vyprodukovaný

roti nim

na súde

a

ničím iným

Väzni musia byť súdení výlučne na základe dôkazov predložených proti nim na súde a na základe ničoho iného.

Line 9 / 19

And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.

and

the evidence

we have heard

speaks

plainly

enough

gentlemen

a

dôkazy

ktoré sme počuli

hovorí

jasne

dosť

páni

A dôkazi, ktoré sme si vypočuli hovoria dostatočne jasne, páni.

Line 10 / 19

A sentry’s post is his castle, and to attack it by English law is an illegal act.

a sentry's post

is

his castle

and

to attack it

by English law

is

an illegal act

strážna základňa/stanovište

je

jeho hrad

a

zaútočiť na to

podľa anglického práva

je

ilegálny/trestný čin

Strážna základna je jeho hrad, a útok naň je podľa anglického práva trestným činom.

Line 11 / 19

Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.

soldiers

so assaulted

may defend

themselves

to the death

vojaci

tak napadnutý

môžu sa brániť

seba

do smrti

Vojaci takto napadnutí sa tak môžu brániť až na pokraj smrti.

Line 12 / 19

And people are crying, “Kill them! Kill them! Knock them down!”, and they're heaving sharp cutting ice, oyster shells, clubs.

and

people

are crying (yelling)

kill them

kill them

knock them down

and

they are heaving

sharp cutting ice

oyster shells

clubs

a

ľudia

kričia (volajú)

zabiť ich

zabiť ich

zraziť ich

a

hádžu

ostrý ľad

ulity ustríc

palice

A ľudia kričia, „Zabite ich! Zabite ich! Zrazte ich dole!“, a hádžu po nich ostrý ľad, ulity ustríc, palice.

Line 13 / 19

What are they to do?

what

are they to do

čo

majú urobiť

Čo majú urobiť?

Line 14 / 19

Behave like stoic philosophers lost in apathy?

behave

like stoic philosophers

lost

in apathy

správať sa

ako stoický filozof

stratený

v apatii

Zachovať sa ako stoický filozof stratený v apatii?

Line 15 / 19

Disregard these uniforms, consider them men, who wear. Consider yourselves in such a situation and judge if a reasonable man would not fear for his life!

disregard

these uniforms

consider

them

men

who wear

consider

yourselves

in such a situation

and

judge

if

a reasonable man

would not fear

for his life

Ignorovať/nevšímať si

tieto uniformy

považovať

ich

mižo

ktorí nosia

zvážiť

sami seba

v takej situácii

a

súdiť

či/ak

rozumný muž

nebál by sa

pre jeho život

Neprihliadajúc na tieto uniformy, považujte ich za obyčajných mužov, ktorí nosia oblečenie. Zvážte, že by ste sami boli v takej situácii a posúdte, či by sa akýkoľvek rozumný muž nebál o svoj život!

Line 16 / 19

Facts are stubborn things.

facts

are

stubborn things

fakty

tvrdohlavé veci

Fakty bývajú tvrdohlavé.

Line 17 / 19

Whatever our wishes, our inclinations, or the dictums of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.

whatever

our wishes

our inclinations

or

the dictums

of our passions

they cannot alter

the state

of facts

and

evidence

čokoľvek

naše priania

naše sklony

alebo

vyhlásenia

našej vášne

nemôžu pozmeniť

stav

faktov

a

dôkazy

Akékoľvek sú naše priania, naše sklony alebo vyhlásenia našich vášní, nemôžu pozmeniť stav faktov a dôkazov.

Line 18 / 19

You see the law, on the one hand, is inexorable to the cries and lamentations of the prisoners, but, on the other hand, it is death, death as an adder, to the clamors of the populace.

you see

the law

on the one hand

is inexorable

to the cries

and

lamentations

of the prisoners

but

on the other hand

it is death

death as an adder

to the clamors

of the populace

vidíte

zákon/právo

na jednej strane

je neúprosný/neústupný

k volaniam

a

náreky

väzňov

ale

na druhej strane

je to smrť

smrť ako zmija

k výkrikom

ľudu

Viete, zákon je, na jednej strane, neúprosný voči volaniam a nárekom väzňov, ale, na strane druhej, je to smrť, smrť jedovatá ako zmija voči volaniam ľudu.

Line 19 / 19

Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice the prisoners and their cause.

gentlemen

of the jury

I submit

to your candor

and

justice

the prisoners

and

their cause

páni

z poroty

odovzdám

vašej nestrannosti

a

spravodlivosť

väzni

a

ich vec

Vážená porota odovzdávam týchto väzňov a ich vec do rúk vašej nestrannosti a spravodlivosti.