Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Kellyho írska brigádna - armáda konfederatívnych štátov Ameriky (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

počúvať

všetci, všetko

ty, vy

že, to, ktorý

držať

spoločenstvo

s

Južná konfederácia

kto

sú trúfalí

Počúvajte všetci tí, ktorí máte spoločenstvo s odvážnymi južnými konfederátmi,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled;

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

a

ja poviem

ty, vy

z nejakých mužov

pre úniu

kto

v Severných radoch

boli zapísaní

A ja vám poviem o niektorých mužoch, ktorí pre Úniu v severných radoch boli zapísaní;

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

oni prišli

do Missouri

v ich sláve

a

pomyslieť si

na ich sile

my budeme zúfalí

Prišli do Missouri v ich "sláve" a mysleli sme si, že s ich silou budeme zúfalí;

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

ale

oni

čoskoro

mať

iný príbeh

keď

oni stretli

Kellyho írsku brigádu

Ale čoskoro sa im podarilo povedať iný príbeh keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou.

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

keď

oni stretli

s írskou brigádou

moji chlapci

keď

oni stretli

s írskou brigádou

Keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou, moji chlapci, keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

nebolo, nestalo sa

tí zbabelí následovníci Lincolna

chvieť sa

keď

oni stretli

s írskou brigádou

Nechveli sa tí zbabelí nsledovatelia Lincolna keď sa stretli s írskou brigádou?

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off (discarded / rejected)

that name

of late

oni volali

nás

rebeli

a

zradcovia

ale

oni sami

odhodili (zbavili sa / odmietli)

to meno

neskorého

Zvali nás rebeli a zradcovia ale oni sami odmietli meno neskoro,

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of '98 (1798, year of an Irish rebellion against Great Britain)

boli nazývaní

to

brickými kolonistami

doma (v írsku)

v roku

'98 (1798, rok írskeho povstania proti Veľkej Británii)

Boli nazývaní "to" brickými kolonistami doma v roku deväťdesiatosem,

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

'tis (it is)

one

that

shall never degrade

meno

nám

nie je

nové

aj keď

to je

jedno

ktoré

nikdy neponíži

Meno nám nie je nové aj keď, je to to, ktoré nikdy neponíži,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

a

to je

s pravým srdcom

Ír

v radoch

Kellyho írskej brigády

A to je Ír so srdchom na pravom mieste v radoch Kellyho írskej brigády.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

keď

oni stretli

s írskou brigádou

moji chlapci

keď

oni stretli

s írskou brigádou

Keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou, moji chlapci, keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

nebolo, nestalo sa

tí zbabelí následovníci Lincolna

chvieť sa

keď

oni stretli

s írskou brigádou

Nechveli sa tí zbabelí nsledovatelia Lincolna keď sa stretli s írskou brigádou?

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

'tis (it is)

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask (seek / request)

dobre

neodvážia sa

volať

nás

kolonisti

to je

ale (iba)

štátne právo

a

sloboda

my si pýtame (hľadáme / požadujeme)

Dobre, neodvážia sa nazývať nás kolonistami , to je štátne právo a sloboda, ktorú si pýtame,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever (forever / always)

her

no matter

how hard (difficult)

may be

the task

a

Missouri

obránime

vždy (stále)

ju

nezáleží

ako ťažký (zložitý)

môže byť

úloha

A Missouri, vždy obránime ju, nezáleží, aký ťažký môže úloha byť,

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri (the state)

be obeyed

potom

dovoliť

pravý Íri

skladať

dovoliť

hlas

Missouri (štátu)

podrobia sa

Potom dovoľte pravým Írom zhromaždovať, dovoľte hlasu Missouri sa podrobiť,

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

a

severním fanatikom

budú sa chvieť

keď

znovu

oni stretnú

Kellyho írsku brigádu

A severní fanatici sa budú chvieť, keď sa znovu stretnú s Kellyho írskou brigádou,

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

keď

oni stretli

s írskou brigádou

moji chlapci

keď

oni stretli

s írskou brigádou

Keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou, moji chlapci, keď sa stretli s Kellyho írskou brigádou,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

nebolo, nestalo sa

tí zbabelí následovníci Lincolna

chvieť sa

keď

oni stretli

s írskou brigádou

Nechveli sa tí zbabelí nsledovatelia Lincolna keď sa stretli s írskou brigádou?