Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Charles Martel, King of the Franks, Saves Europe in 732 AD at Poitiers, France

Karol Martel, Kráľ Frankov, zachránil Európu v roku 732 AD v meste Tours, Francúzsko

Battle of Tours

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

1 / 63

Six hundred years after Christ's crucifixion, his church had become the dominant cultural force in Europe.

six hundred years

after

Christ's crucifixion

his church

had become

the dominant cultural force

in Europe

šesto rokov

po

Kristovom ukrižovaní

jeho kostol

sa stal

dominantnou kultúrnou silou

v Európe

Šesto rokov po Kristovom ukrižovaní sa jeho cirkev stala dominantnou kultúrou Európy.

2 / 63

But while his disciples were flocking to monasteries in search of solitude, further east the followers of another prophet were taking up arms in search of conquest.

but

while

his disciples

were flocking

to monasteries

in search of

solitude

further

east

the followers

of another prophet

were taking up

arms

in search of

conquest

ale

zatiaľ čo

jeho učeníci

sa nahromadili

do kláštorov

pri hľadaní

samoty

ďalej

na východ

nasledovatelia

iného proroka

brali

zbrane

v hľadaní

dobytia

Ale zatiaľ čo sa jeho učeníci zhromažďovali v kláštoroch, aby našli samotu, ďalej na východ nasledovníci iného proroka brali do rúk zbrane aby mohli dobyť ďalšie územie.

3 / 63

On the dusty shores of North Africa and Arabia, mighty armies were waging war, not in the name of Christ but of the Koran.

on the dusty shores

of North Africa

and

Arabia

mighty armies

were waging

war

not

in the name

of Christ

but

of the Koran

na zaprášenom pobreží

severnej Afriky

a

Arabska

mocné armády

viedli

vojnu

nie

v mene

Krista

ale

Koránu

Na prašnom pobreží severnej Afriky a Arabska viedli mocné armády vojnu nie v mene Kristovom, ale Koránu.

4 / 63

Their religious movement would spread even farther and faster than Christianity and threatened to compete for the souls of Europe.

their religious movement

would spread

even

farther

and

faster

than

Christianity

and

threatened

to compete

for the souls

of Europe

ich náboženské hnutie

sa rozšíri

ešte

ďalej

a

rýchlejšie

než

kresťanstvo

a

ohroziť

súťažiť

o duše

Európy

Ich náboženské hnutie sa potom šírilo ešte ďalej a rýchlejšie než kresťanstvo a hrozilo, že bude konkurovať o duše Európy.

5 / 63

The only thing standing in their way was one Christian king who had seen them coming.

the only thing

standing

in their way

was

one Christian king

who

had seen

them

coming

jediná vec

stojaca

v ich ceste

bol

jeden kresťanský kráľ

kto

videl

ich

prichádzať

Ich náboženské hnutie sa potom šírilo ešte ďalej a rýchlejšie než kresťanstvo a hrozilo, že bude konkurovať o duše Európy.

6 / 63

October 10th, 732 AD, Tours, France, is on the front line in a holy war that will define Europe's spiritual and political future.

October 10th, 732 AD

Tours, France

is

on the frontline

in a holy war

that

will define

Europe's

spiritual

and

political

future

10. októbra roku 732

Tours, Francúzsko

je

na prednej línii

vo svätej vojne

ktorá

definuje

Európsku

spirituálnu

a

polistickú

budúcnosť

10. októbra roku 732 bolo Tours, Francúzsko, na prednej línii svätej vojny, ktorá mala definovať náboženskú a politickú budúcnosť Európy.

7 / 63

The conflict pits the Christian Franks against the Muslim Moors, who had recently crossed into Spain from North Africa.

the conflict

pits

the Christian Franks

against

the Muslim Moors

who

had

recently

crossed

into Spain

from North Africa

konflikt

postavil (jamy)

kresťanskýh Frankov

proti

moslimským Maurom

ktorí

mali

nedávno

prekročili

do Španielska

zo Severnej Afriky

Konflikt postavil proti sebe kresťanských Frankov a moslimských Maurov, ktorí nedávno prišli do Španielska zo Severnej Afriky.

8 / 63

The Moors want to expand their empire and import their faith in Muhammad, the prophet of Islam who lived a century earlier.

the Moors

want

to expand

their empire

and

import

their faith

in Muhammad

the prophet

of Islam

who

lived

a century

earlier

Maurovia

chceli

expandovať/ zväčšiť

ich ríšu

a

importovať

ich vieru

v Mohameda

proroka

Islamu

ktorý

žil

storočie

skôr

Maurovia chceli expandovať ich ríšu a importovať ich vieru v proroka Mohameda, ktorý žil pred sto rokmi.

9 / 63

The Christians want to keep them out at all costs.

the Christians

want

to keep

them

out

at all costs

Kresťania

chceli

udržať

ich

preč

za každú cenu

Kresťania ich chceli za každú cenu udržať mimo ich územia.

10 / 63

They saw it as an immediate and local threat to themselves.

they saw

it

as an immediate

and

local

threat

to themselves

noni videla

to

ako okamžitú

a

lokálnu

hrozbu

pre nich

Videli ich ako okamžitú a lokálnu hrozbu.

11 / 63

The Muslims believed that they were there to rule over the earth and bring about God's justice and institute God's order.

the Muslims

believed

that

they were

there

to rule over

the earth

and

bring about

God's justice

and

institute

God's order

Moslimovia

verili

že

oni boli

tam

aby vládli

zemi

a

priniesli

Božiu spravodlivosť

a

zaviedli

Boží poriadok

Moslimovia verili, že majú vládnuť zemi a priniesť Božiu spravodlivosť a Boží poriadok.

12 / 63

And so in that sense it might have been what you could call a religious mission to the conquest.

and

so

in that sense

it might have been

what

you could call

a religious mission

to the conquest

a

tak

v tom zmysle

mohlo to byť

čo

môžete nazvať

náboženským poslaním

na dobytie

A v tom zmysle to môžeme nazvať náboženským poslaním dobývať.

13 / 63

The Moors saw Europe as easy prey, a land defended by barbarians who were too busy fighting each other to fight anyone else.

the Moors

saw

Europe

as

easy prey

a land

defended

by barbarians

who

were

too busy

fighting

each other

to fight

anyone

else

Maurovia

videli

Európu

ako

ľahkú korisť

územie

chránené

barbarmi

kto

boli

zaneprázdnení

bojovaním

proti sebe

bojovať

hocikoho

iného

Maurovia videli Európu ako ľahkú korisť, územie chránené barbarmi, ktorí boli príliš zaneprázdnení bojovaním proti sebe, než aby bojovali s niekým ďalším.

14 / 63

In 730 Moorish general Abdul Rahman Al Ghafiqi crossed into France with an army of fifty thousand men.

in 730

Moorish general

Abdul Rahman Al Ghafiqi

crossed

into France

with an army

of 50,000 men

v 730

Maurský generál

Abdul Rahman Al Ghafiqi

prekročil

do Francúzska

s armádou

50,000 mužov

V roku 730 prišiel maurský generál, Abdul Rahman Al Ghafiqi, do Francúzska s armádou 50,000 mužov.

15 / 63

At the head of the charge was an elite division of cavalry, unmatched in Europe.

at the head

of the charge

was

an elite division

of cavalry

unmatched

in Europe

na hlave

útoku

bola

elitná divízia

kavalérie

neporovateľná

v Európe

Na čele útoku bola elitná divízia kavalérie, neporovnateľná so žiadnou v Európe.

16 / 63

The Moorish armies in Gaul moved very, very fast, and they were considerably more manuverable than the Frankish army.

the Moorish armies

in Gaul

moved

very, very fast

and

they were

considerably

more

manuverable

than

the Frankish army

Maurské armády

v Gálii

pohli

veľmi, veľmi rýchlo

a

oni boli

podstatne

viac

manérovateľné

než

armáda Frankov

Maurské armády v Gálii sa hýbali veľmi, veľmi rýchlo a boli podstatne lepšie manérovateľné než armáda Frankov.

17 / 63

And they could hit and run in a way that this large Frankish host simply could not.

and

they could hit

and

run

in a way

that

this large Frankish host

simply

could

not

a

mohli udrieť

a

utekať

spôsobom

ktorý

tento veľký Frankovský hostiteľ

jednoducho

môcť

nie

A mohli udrieť a utiecť spôsobom, akým húf Frankov nemohol.

18 / 63

The Moors tore through southern France with terrifying tenacity, devastating the regions of Aquitania and Gascony, then leaving a legion of enemy dead behind at the Battle of the River Garonne.

the Moors

tore

through southern France

with terrifying tenacity

devastating

the regions

of Aquitania

and

Gascony

then

leaving

a legion

of enemy dead

behind

at the battle

of the River Garonne

Maurovia

trhali

cez južné Francúzsko

s desivou húževnatosťou

devastovali

rgióny

Aquitaniu

a

Gaskonsko

potom

nechali

hromadu

mŕtvych nepriateľov

za sebou

v bitke

na rieke Garonne

Maurovia sa hnali cez južné Francúzsko s desivou húževnatosťou, devastujúc regióny Aquitánie a Gaskonska, potom po sebe nechali hromadu mŕtvych nepriateľov pri bitke pri rieke Garonne.

19 / 63

One Moorish fighter wrote that his army went through all places like a desolating storm.

one Moorish fighter

wrote

that

his army

went

through

all places

like a devastating storm

jeden Maurský bojovník

napísal

že

jeho armáda

išla

cez

všetky miesta

ako skľučujúca búrka

Jeden Maurský bojovník napísal, že jeho armáda prechádzala cez všetky miesta ako skľučujúca búrka.

20 / 63

A Christian chronicler lamented that God alone knows the number of the slain.

a Christian chronicler

lamented

that

God

alone

knows

the number

of the slain

Kresťanský kronikár

bedákal

že

Boh

sám

vie

číslo

zabitých

Kresťanský kronikár bedákal, že len Boh sám vie počet zabitých.

21 / 63

After relieving the local monasteries of all their riches, the Moors turned northward, confident they could conquer all of France.

after

relieving

the local monasteries

of all their riches

the Moors

turned

northward

confident

they could conquer

all of France

po

uľavení

miestnym kláštorom

všetkých ich bohatstiev

Maurovia

otočili

na sever

presvedčení

že môžu dobyť

celé Francúzsko

Po tom, čo zbavili všetky miestne kláštory ich bohatstiev, Maurovia zamierili na sever, presvedčení, že môžu dobyť celé Francúzsko.

22 / 63

But there the commander of the Frankish armies stood guard, waiting patiently for the enemy to strike, and when it did, he would be ready.

but

there

the commander

of the Frankish armies

stood guard

waiting

patiently

for

the enemy

to strike

and

when

it did

he would be ready

ale

tam

veliteľ

Frankovských armád

stál na obranu

čakal

trpezlivo

na

nepriateľa

zaútočiť

a

keď

spravil

on bude pripravený

Ale tam trpezlivo vyčkával ako stráž veliteľ Frankovských armád kým nepriateľ zaútočí. A keď zaútočí, bude pripravený.

23 / 63

Now, does he think he can win? [I] don't know, but he has to win, because there is no other answer.

now

does he think

he can win

[I] don't know

but

he has to win

because

there is

no other answer

teraz

myslí si

on môže vyhrať

ja neviem

ale

on musí vyhrať

pretože

tu je

žiadne iná odpoveď

Ale myslí si, že môže vyhrať? Neviem, ale on musí vyhrať, pretože neexistuje iná odpoveď.

24 / 63

The Islamic forces will continue to attack and continue to fill France with Islam unless he defends.

the Islamic forces

will continue

to attack

and

continue

to fill

France

with Islam

unless

he defends

Islamské vojská

budú pokračovať

útočiť

a

pokračujú

zapĺňať

Francúzsko

s Islamom

pokiaľ

on chráni

Islamské vojská budú pokračovať v útoku a budú zapĺňať Francúzsko Islamom, pokiaľ ho on neochráni.

25 / 63

The general's name was Charles "the Hammer" Martel.

the general's name

was

Charles

the Hammer

Martel

generálovo meno

bolo

Karol

Kladivo

Martel

Generálovo meno bolo Karol "Kladivo" Martel.

26 / 63

As commander in chief of the Frankish army, Martel would anticipate the unique threat posed by the Moorish invasion and take proactive steps to confront it head on.

as commander in chief

of the Frankish army

Martel

would anticipate

the unique threat

posed

by the Moorish invasion

and

take

proactive steps

to confront

it

head on

Ako vrchný veliteľ

Frankovskej armády

Martel

očakával

unikátnu hrozbu

predstavujúcu

Maurskou inváziou

a

vziať

proaktívne kroky

konfrontovať

to

čelom

Ako vrchný veliteľ armády Frankov, Marte očakával unikátnu hroznu, ktorú predstavovala Maurská invázia a podstúpil proaktívne kroky aby ju konfrontoval čelne.

27 / 63

But to do so, he would first have to convince his own countrymen to trade their plowshares for swords.

but

to do so

he would have to

first

convince

his own countrymen

to trade

their plowshares

for swords

ale

aby tak urobil

musel

najskôr

presvedčiť

jeho vlastných vidiečanov

aby vymenili

ich radlice

za meče

Ale aby tak mohol urobiť, musel najskôr presvedčiť svojich krajanov, aby vymenili radlice za meče.

28 / 63

In Dark Ages' Europe, most troops were farmers, who were only available to fight between the spring planting and the fall harvest.

in Dark Ages' Europe

most troops

were

farmers

who

were

only

available

to fight

between

the spring planting

and

the fall harvest

v Temných časoch Európy

väčšina vojakov

boli

farmári

kto

boli

iba

dostupný

bojovať

medzi

jarným sadením

a

jesenným zberom

V Stredovekej Európe bola väčšina vojakou farmári, ktorí mohli bojovať iba medzi jarným sadením a jesenným zberom.

29 / 63

But Charles Martel understood that the Moorish threat could not be met without a well oiled group of professional, full time soldiers at his disposal.

but

Charles Martel

understood

that

the Moorish threat

could not be met

without a well oiled group

of professional full time soldiers

at his disposal

ale

Karol Martel

rozumel

že

Maurská hrozba

sa nemohla stretnúť

bez dobre naolejovanej skupiny

profesionálov, vojakov na plný úväzok

k jeho dispozícii

Ale Karol Martel vedel, že Maorskej hrozne sa môže postaviť iba s dobre naolejovanou skupinou profesionálov, vojakov na plný úvazok k jeho dispozícii.

30 / 63

He knew he was at a disadvantage.

he knew

he was

at a disadvantage

on vedel

že bol

v nevýhode

Vedel, že bol v nevýhode.

31 / 63

What is the basis of every successful army? Money!

what

is

the basis

of every successful army

money

čo

je

základom

každej úspešnej armády

peniaze

Čo je základom každej úspešnej armády? Peniaze.

32 / 63

To get the money, he had to go to the Church.

to get

the money

he had to go

to the Church

aby dostal

peniaze

musel ísť

do kostola (za cirkovou)

Aby dostal peniaze, musel ísť do kostola.

33 / 63

This was not a popular move with the Church, and Charles came very close to being excommunicated, that is to say being damned to Hell for eternity.

this was not

a popular move

with the church

and

Charles

came

very close

to being excommunicated

that

is

to say

being

damned

to Hell

for eternity

toto nebol

obľúbený postup

s kostolom

a

Karol

prišiel

veľmi blízko

byť exkomunikovaný

to

je

povedať

byť

zatratený

do pekla

na večnosť

To nebol obľúbený postup cirkvi a Karol prišiel veľmi blízko k tomu, aby ho exkomunikovali, teda by bol naveky zatratený do pekla.

34 / 63

The Church pulled back at just the last minute.

the Church

pulled back

at just the last minute

Kostol (cirkev)

to vzal späť

v poslednej minúte

Cirkev to odvolala v poslednej minúte.

35 / 63

Charles took land and property from the church and used it to finance the development of an army that could be trained to withstand this formidable force.

Charles

took

land

and

property

from the church

and

used

it

to finance

the development

of an army

that could be trained

to withstand

this formidable force

Karol

vzal

územie

a

majetok

od kostola

a

použil

ho

na financovanie

vývoja

armády

ktorá by bola trénovaná

aby odolala

tejto impozantnej sile

Karol vzal pozemok a majetok od kostola a použil ho aby financoval vývoj armády, ktorá mohla byť vyvičená tak aby odolala tejto impozantnej sile.

36 / 63

While Charles the Hammer pounded courage into his corps, Abdul Rahman maintained his march northward into the realm of an enemy he had severely underrated.

while

Charles the Hammer

pounded

courage

into his corps

Abdul Rahman

maintained

his march

northward

into the realm

of an enemy

he had underrated

severely

Zatiaľ čo

Karol Kladivo

drvil

odvahu

do jeho oddielov

Abdul Rahman

udržal

jeho pochod

na sever

do ríše

nepriateľa

podcenil

vážne

Zatiaľ čo Karol Kladivo drvil odvahu do svojich oddielov, Abdul Rahman udržal svoj pochod na sevr, do ríše nepriateľa, ktorého vážne podcenil.

37 / 63

The perception of the Franks as warriors was not particularly impressive.

the perception

of the Franks

as warriors

was not impressive

particularly

vnímanie

Frankov

ako bojovníkov

nebolo pôsobivé

obzvlášť

Vnímanie Frankov ako bojovníkov nebolo obzvlášť pôsobivé.

38 / 63

Abdul Rahman may not have been paying as close attention to Charles Martel as he probably needed to in this case.

Abdul Rahman

may

not

have been paying

as close attention

to Charles Martel

as

he needed to

probably

in this case

Abdul Rahman

mohol

nie

platiť

dobrý pozor

na Karola Martela

ako

potreboval

pravdepodobne

v tomto prípade

Abdul Rahman asi nedával dosť dobrý pozor na Karola Martela ako v tomto prípade mal.

39 / 63

He may not have at all been prepared for the kind of force he was going to meet.

he may not

have been prepared

at all

for the kind

of force

he was going to meet

on nemohol

byť pripravený

vôbec

na druh

sily

ktorý mal stretnúť

Nemohol byť vôbec pripravený na druh sily s akou sa mal stretnúť.

40 / 63

The Franks dug in on a high wooded ridge that offered a critical strategic advantage.

the Franks

dug in

on a high wooded ridge

that

offered

a critical strategic advantage

Frankovia

zakopaný

na vysoko zalesnenom hrebeni

ktorý

ponúkal

kritickú strategickú výhodu

Frankovia sa skryli na vysoko zalesnenom hrebeni, ktorý ponúkal kritickú strategickú výhodu.

41 / 63

When the Moors arrived, they were stunned to find such a formidable force awaiting them.

when

the Moors

arrived

they were stunned

to find

such

a formidable force

awaiting them

keď

Maurovia

prišli

boli ohromený

že našli

takú

impozantnú silu

očakávajúcu ich

Keď Maurovia prišli, boli ohromený z tak impozantnej sily, ktorá ich očakávala.

42 / 63

For six days the two armies stood firm waiting for the other to make the first move.

for six days

the two armies

stood firm

waiting for

the other

to make

the first move

počas šiestich dní

dve armády

stáli pevne

čakali na

druhú

aby urobila

prvý krok

Počas šiestich dní obe armády pevne stáli a čakali, kým tá druhá neurobí prvý krok.

43 / 63

But as the October cold set in, Moorish general Abdul Rahman knew he had to move quickly if he wanted to take Tours before winter.

but

as

the October cold

set in

Moorish general

Abdul Rahman

knew

he had to move

quickly

if

he wanted

to take

Tours

before winter

ale

ako

októbrový chlad

prišiel

Maurský generál

Abdul Rahman

vedel

že sa musel hýbať

rýchlo

ak

chcel

vziať

Tours

pred zimou

Ale ako prišiel októbrový chlad, Maurský generál Abdul Rahman vedel, že sa musí rozhodovať rýchlo ak chce obsadiť Tours skôr než príde zima.

44 / 63

So on the seventh day, he ordered attack.

so

on the seventh day

he ordered

attack

tak

na siedmi deň

prikázal

útok

A tak na siedmi deň zavelil na útok.

45 / 63

Charles Martel's infantry is great, and they stand like a wall.

Charles Martel's

infantry

is great

and

they

stand

like a wall

Karolova Martelova

pechoda

je veľkolepá

a

oni

stoja

ako stena

Pechota Karola Martela bola veľkolepá a stála ako stena.

46 / 63

That is what the sources on the Muslim side say. That is what the sources on the Christian side say.

that is what

the sources

on the Muslim side

say

that is what

the sources

on the Christian side

say

to je čo

zdroje

na moslimskej strane

hovoria

to je čo

zdroje

na kresťanskej strane

hovoria

To je čo hovoria moslimské zdroje. To je čo hovoria kresťanské zdroje.

47 / 63

While his infantry kept the Moors occupied, Charles the Hammer nailed down his victory with a covert mission behind enemy lines.

while

his infantry

kept

the Moors

occupied

Charles the Hammer

nailed down

his victory

with a covert mission

behind enemy lines

zatiaľ čo

jeho pechota

držala

Maurov

zaneprázdnených

Karol Kladivo

pribil

jeho víťazstvo

s tajnou misiou

za nepriateľskými líniami

Zatiaľ čo jeho pechota držala Maurov zaneprázdnených, Karol Kladivo urobil definitívnu bodku za svojim víťazstvom za pomoci tajnej misie za nepriateľskými líniami.

48 / 63

Charles had sent some troops to the Muslim camp.

Charles

had sent

some troops

to the Muslim camp

Karol

poslal

nejakých vojakov

do moslimského táboru

Karol poslal pár vojakov do moslimského táboru.

49 / 63

That is to say, the encampment behind the line of battle, where this incredibly successful Muslim army had kept all of the plunder that they had obtained in their successful campaign.

that is to say

the encampment

behind the line of battle

where

this

incredibly successful

Muslim army

had kept

all of the plunder

that

they had obtained

in their successful campaign

inými slovami

tábor

za líniami bitky

kde

táto

neskutočne úspešná

moslimská armáda

držala

všetku korisť

ktorú

získali

vo svojom úspešnom vojenskom ťažení

Inými slovami, tábor za líniami bitky, kde neskutočne úspešná moslimská armáda schovávala svoju korisť, ktorú získala pri svojom úspešnom vojenskom ťažení.

50 / 63

This was cutting off the head of the snake from the perspective of Charles and his troops.

this was cutting off

the head

of the snake

from the perspective

of Charles

and

his troops

Toto bolo odrezanie

hlava

hada

z perspektívy

Karola

a

jeho vojakov

Toto z perspektívy Karola a jeho vojakov znamenalo odrezanie hlavy hada.

51 / 63

They encouraged people to retreat from the front lines to the tents, and it convinced a lot of people that a general retreat was being called.

they encouraged

people

to retreat

from the front lines

to the tents

and

it convinced

a lot of people

that

a general retreat

was being called

oni povzbudzovali

ľudí

aby ustúpili

z predných línií

do stanov

a

presvedčilo to

veľa ľudí

že

všeobecný ústup

bol zvolaný

Oni povzbudzovali ľudí aby ustúpili z predných línií do stanov, a to presvedčilo mnoho ľudí, že bol zvolaný všeobecný ústup.

52 / 63

General Abdul Rahman tried to rally his fleeing forces, but as he screamed out orders to stand and fight, he was surrounded and struck down by enemy infantry.

General

Abdul Rahman

tried

to rally

his fleeing forces

but

as

he screamed out

orders

to stand

and

fight

he was surrounded

and

struck

down

by enemy infantry

generál

Abdul Rahman

skúšal

zhromaždiť

jeho utekajúce vojsko

ale

ako

zakričal

povely

stáť

a

bojovať

bol obkľúčený

a

zrazený

dole

pechotou nepriateľa

Generál Abdul Rahman sa pokúšal zhromaždiť jeho utekajúce vojsko ale ako zvolal povel zostať a bojovať, bol obkľúčený a zrazený na zem pechotou nepriateľa.

53 / 63

Overnight the Moors withdrew and made a beeline south for Spain.

overnight

the Moors

withdrew

and

made

a beeline

south

for Spain

cez noc

Maurovia

ustúpili

a

urobili

vzdušnú čiaru

juh

Španielska

Cez noc Maurovia ustúpili a vyrazili na juh, do Španielska.

54 / 63

It was his stunning victory at the Battle of Tours that earned Martel the nickname "Charles the Hammer".

it was

his stunning victory

at the battle

of Tours

that

earned

Martel

the nickname

Charles the Hammer

bolo to

jeho úžasné víťazstvo

v bitke

v Tours

ktoré

získala

Martelovi

prezývku

Karol Kladivo

Bolo to jeho úžasné víťazstvo v bitke v Tours, ktoré Martelovi získalo jeho prezývku "Karol Kladivo".

55 / 63

At a time when many parts of the old Roman and Persian Empires were falling under the Muslim rule, Charles was credited as the saviour of Christianity in Europe.

at a time

when

many parts

of

the old Roman

and

Persian empires

were falling

under

the Muslim rule

Charles

was credited

as the saviour

of Christianity

in Europe

v čase

keď

veľa častí

zo

starej Rímskej

a

Perzskej ríše

padalo

pod

Moslimskou vládou

Karol

bol pripísané

ako záchranca

kresťanstva

v Európe

V čase, keď veľa častí Starej Rímskej ríše a Perzskej ríše upadalo pod moslimskú nadvládu, bolo Karol vnímaný ako záchranca kresťanstva v Európe.

56 / 63

He had some really good "PR" [Public Relations].

he had

some really good

"PR" Public Relations

on mal

niekoľko veľmi dobrých

vzťahov s verejnosťou

Mal veľmi dobré vzťahy s verejnosťou.

57 / 63

Charles Martel was quick to stand up and basically say, "Look what I just did."

Charles Martel

was

quick

to stand up

and

basically

say

look

what

I

just

did

Karol Martel

bol

rýchly

postaviť sa

a

vlastney

povedať

pozri

čo

ja

práve

urobiť

Karol Martel neváhal postaviť sa a povedať "Pozrite, čo som práve urobil."

58 / 63

"I am the defender of Christendom.

I am the defender

of Christendom

I som ochránca

kresťanstva

"Ja som ochránca kresťanstva.

59 / 63

"And I helped to turn back these forces that threatened us."

and

I helped

to turn back

these forces

that

threatened

us

a

ja som pomohol

obrátiť späť

tieto sily

ktoré

ohrozovali

nás

"A ja som pomohol odvrátiť tieto sily, ktoré nás ohrozovali."

60 / 63

Over the next seven decades, Martel's descendants would transform his Christian kingdom into an empire.

over the next seven decades

Martel's descendants

would transform

his Christian kingdom

into an empire

počas nasledujúcich siedmych dekád

Martelovi potomkovia

transformovali

jeho kresťanské kráľovstvo

do ríše

Počas nasledujúcich siedmych dekád Martelovi potomkovia transformovali jeho kresťanské kráľovstvo v ríšu.

61 / 63

And one of them would even become powerful enough to assume the title "Emperor of Rome".

and

one of them

would become

even

powerful

enough

to assume

the title

emperor

of Rome

a

jeden z nich

sa mal stať

ešte

silným

dosť

aby prevzal

titul

cisára

Ríma

A jeden z nich sa stal tak mocným, že dostal titul "Cisár Ríma".

62 / 63

That grandson of Charles the Hammer would be remembered as the Father of Europe.

that grandson

of Charles the Hammer

would be remembered

as

the father

of Europe

ten vnuk

Karola Kladivo

bude pamätaný

ako

otec

Európy

Tento vnuk Karola Kladivo je amätaný ako otec Európy.

63 / 63

His name was Charlesmagne, and he was the greatest king of the Dark Ages.

his names

was

Charlesmagne ["Charles the Great"]

and

he was

the greatest king

of the Dark Ages

jeho meno

bolo

Karol Veľký

a

on bol

najväčším kráľom

Stredoveku

Jeho meno bolo Karol Veľký, a práve on bol najväčším kráľom Stredoveku.