Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

"Noc kedy pokorili starého Dixie"- The Band

Confederate flag

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virgil Kane

je

meno

a

ja som slúžil

na vlaku Danville

Virgil Kane je to meno, a slúžil som na vlaku Danville,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

[Union General] Stoneman's

cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

než, dokedy

[Generál Únie] Stonemanove

kavalérie

prišlo

a

roztrhnúť

koľajnice

znova, opäť

Dokedy neprišli Stonemanove kavalérie a znova roztrhli koľajnice,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

v zime

v šesťdesiatom piatom [1865]

my sme boli hladní

iba

sotva

nažive

V zime v šesťdesiatom piatom, boli sme hladní, iba sotva nažive,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh, so well.

by May

the tenth

Richmond (Capital city of the Confederacy)

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so

well

do mája

desiateho

Richmond (Hlavné mesto Konfederácie)

padlo

to je

čas

ja si pamätám

oh

tak

dobre

Do desiateho mája Richmond padol. To je čas, ktorý si pamätám, oh tak dobre.

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

noc

oni pokorili

starého Dixie

Tú noc kedy pokorili starého Dixie,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

a

zvony

zvonili

A zvony zvonili,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down

the night

they drove down

Old Dixie

noc

oni pokorili

starého Dixie

Tú noc kedy pokorili starého Dixie,

Line 8 / 19

And the people were singing, they went, "Na, na, la, la, na, la, na..."

and

the people

were singing

they went

na na la la na la na

a

ľudia

spievali

oni šli

na na la la na la na

A ľudia spievali; Bolo to, "na na la la na la na..."

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

späť

s mojou ženou

v Tennessee

Späť s mojou ženou v Tennessee,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

keď, kedy

jeden deň

ona volala

ma, mňa

Keď ma jeden deň zavolala,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there goes

the Robert E. Lee [a riverboat named after the Confederate General]

Virgil

rýchlo

prísť

pozrieť

tam ide

the Robert E. Lee [čln pomenovaný po Generálovi Konfederácie menom Lee]

"Virgil, rýchlo, poď sa pozrieť! Tam ide the Robert E. Lee!"

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

teraz

nevadí mi

sekať drevo

Teraz mi nevadí sekanie dreva,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

a

mňa nezaújima

či, ak

peniaze

nie je dobré

A nezaujíma ma či peniaze nie sú k ničomu,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest,

you take

what

you need

and

you leave

the rest

ty si zoberieš

čo

ty potrebuješ

a

ty opustíš, ty necháš

zvyšok

Zoberieš si, čo potrebuješ, a zvyšok necháš,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

ale

oni nemali vziať

nikdy

to najlepšie

Ale nikdy nemali vziať to najlepšie,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

ako

môj otec

predo mnou

ja budem pracovať

zem

Ako predo mnou môj otec, budem obrábať zem,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand,

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

a

ako

môj brat

nado mnou

kto

zobral

rebelský postoj

A ako môj brat nado mnou, k zaujal rebelské stanovisko,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave,

he was

just

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

on bol

iba

osemnásť

hrdý

a

odvážny

ale

Yankee

položiť, položený

jeho, ho

do jeho hrobu

Mal iba osemnásť, hrdý a odvážny, ale Yankee ho položil do jeho hrobu,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

Ja prisahám

bahno

pod mojimi nohami

ty nemôžeš vytiahnuť

Kane

späť hore

keď, kedy

on prehráva

Prisahám ako, že je bahno pod mojimi nohami, nemôžeš vytiahnuť Kane späť hore, keď prehráva.