Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men of the town

"Patriot" - Anne Vyzýva Mužov Mesta

The Patriot

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

reverend

s vaším dovolením

ja by som rád

spraviť, urobiť

oznámenie

Reverend, s vaším dovolením by som rád spravil oznámanie.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

mladý muž

toto je

dom

Boží

Mladý muž, toto je dom boží.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand

that

Reverend

I apologize

ja chápem, ja rozumiem

tomu

reverend

ja sa ospravedlňujem

Tomu rozumiem, Reverend. Ospravedlňujem sa.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

domobranda Južnej Karolíny

je volaná

Domobranda Južnej Karolíny je volaná.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

Ja som tu

zrekrutovať, prihlásiť

každý muž

ochotný

Ja som tu aby som zrekrutoval každého muža, ktorý je ochotný.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

synu

my sme tu

modliť sa

za duše

tých mužov

obesený

von, vonku

Synu, sme tu aby sme sa modlili za duše tých mužov obesených vonku.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

áno

modliť

za nich

ale

uctiť ich

zobraním zbraní

s nami

Áno, modlite sa za nich a uctite si ich tým, že s nami zoberiete zbrane.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

a

priniesť

viac utrpenia

tomuto mestu

A prineste viac utrpenia tomuto mestu.

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

ak

King George

môcť obesiť

tých mužov

naši priatelia

on môže obesiť

hocikto, hocikoho

z nás

Ak King Goerge môže obesiť tých mužov vonku, našich priateľov, tak môže obesiť hocikoho z nás.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Scott

sotva

týžden dozadu

ja som počul teba

sťažovať sa

dva hodiny

na nezávislosť

Dan Scott sotva týžden dozadu som vás počul 2 hodiny sa sťažovať na nezávislosť.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Pán Hardwick

koľkokrát

ja som počul

vás hovoriť

o slobode

u stolu môjho otca

Pán Hardwick, koľkokrát som vás počul hovoriť o slobode u stolu môjho otca.

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you Father

and you Reverend

are

as ardent patriots

as I

polovica mužov

v tomto kostole

vrátane vás otče

a vás reverend

tak horliví vlastenci

ako ja

Polovica mužov v tomto kostole, vrátane vás otče a aj vás reverend, sú tak horliví vlastenci ako ja.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

bude

vy

teraz

keď, kedy

vy ste potrebovaný

najviac

zastaviť, zostať

iba u slov

Zastanete teraz, keď ste najviac potrebovaný, iba u slov.

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort of men

you are

je to

ten typ mužov

vy ste

Je to ten typ mužov, ktorí ste vy ?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

ja žiadam

iba

to, že / to, aby

vy budete konať v

presvedčenia

o ktorých

vy ste hovorili

tak silno

a

v ktoré

vy veríte

tak silno

Ja žiadam iba to, aby ste konali v presvedčeniach, o ktorých ste tu tak silno hovorili a v ktoré tak silno veríte.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

kto je

s nami

Kto je s nami ?