Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

Naučil som sa viac v McDonald´s ako na vysokej škole.

I learned more at McDonald's

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here

is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

tu

je

čo, aký, aká, aké

ja som sa naučil/-a

behom mojej uvitácej ceremónie

na Harverfordskej Vysokej škole

Tu je čo som sa naučil behom mojej uvítacej ceremónie na Harverfordskej Vysokej škole.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for

help

when

you need it

poprosiť o

pomoc

kedy, keď

ty to potrebuješ

Poprosiť o pomoc keď to potrebuješ.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak up

when

you feel

uncomfortable

ozvať sa

keď kedy

ty sa cítiš

nepohodlne

Ozvať sa keď sa cítiš nepohodlne.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

umiestniť

tvoje

vlastné

blaho

nad

všetko, všetky

ostatné/-ý

záležitosti

Umiestnite svoje vlastné blaho nad všetky ostatné záležitosti.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt

feelings

I might suffer

v skratke

škola

bol/-a pripravený/-á

chrániť

ma, mňa

pred

akýkoľvek

osobné

urážanie

alebo

zranené

city

ja by som mohol/mohla utrpieť

V skratke, škola bola pripravená chrániť ma pred akýmkoľvek osobným urážaním alebo zranenými citmy, ktoré by som mohol utrpieť.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

čo

počítalo sa

ako

osobná urážka

alebo

podobný útok

bol, bola, bolo

na mne

definovať

Čo sa počítalo ako osobná urážla alebo podobný útok bolo definované mnou.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

toto

prekvapilo

ma, mňa

Toto ma prekvapilo.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order to go

to college

to prekvapila

ma, mňa

pretože

v McDonald´s

kde

ja som pracoval/-a

predtým

ja som začal/-a

škola

správanie sa, hrať

takýmto spôsobom

by stálo

pravdepodobne

mňa, ma

moju prácu

práca

ja som potreboval/-a

aby som mohol/mohla ísť

na vysokú školu

To ma prekvapilo pretože v McDonald´s, kde som pracoval predtým ako som začal školu, takéto správanie sa by ma pravdepodobne stále moju prácu, prácu ktorú som potreboval, aby som mohol ísť na vysokú školu.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

najdôležitejšie vec

v McDonald´s

bolo

nie

ako

ja som sa cítil/-a

ale

ako

moji zákazníci

cítili sa

Najdôležitejšie vec v McDonald´s bolo nie ako som sa cítil ja, ale ako sa cítili moji zákazníci.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

to bol/-a

moja práca

a

práca

každého

pracujúci

tam

spraviť, urobiť

ostatných

menovite

zákazníci

šťastný/-í

To bola moja práca a práca každého tam pracujúceho, spraviť ostatných, menovite zákazníkov, šťastnými.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

ja som pracoval/-a

za pokladňou

Pracoval som za pokladňou.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal

with it

To znamenalo

že, tam

ak

tam bol

problém

s objednávkou

ja som musela

postarať sa

s tým, o to

To znamenalo, že ak bol problém s objednávkou, ja som sa o to musel postarať.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

problémy

neboli

komplikované, zložité

Problémy neboli komplikované.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they

had not wanted any

to bolo

zvyčajne

niečo

ako

chýbajúci kúsok

syra

z McDouble

alebo

šlahačka

na milkshake-u

keď, keď

ony,oni

žiadnu nechceli

Zvyčajne to bolo niečo ako chýbajúci kúsok syra z McDouble alebo šlahačla na milkshake-u, keď oni žiadnu nechceli.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever

it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so

that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

čokoľvek

to bolo

ja som musel/-a

počúvať

pozorne

a

v mysli

robiť si poznámky

aby

tak, že

ja som mohol/mohla nahlásiť

príslušný/konkrétny detail

niekomu

kto

môcť

vlastne

opraviť

problém

Čokoľvek to bolo, musela som pozorne počúvať a v mysli si robiť poznámky aby som mohla nahlásiť konkrétny detail niekomu kto môže vlastne problém opraviť.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

Napodiv

zákazníci

nemali záujem

starostlivo vymýšlať

svoje/ich sťažnosti

takým spôsobom aby

uštetriť

moje city

Napodiv, zákazníci nemali záujem starostlivo vymýšlať svoje šťažnosti takým spôsobom aby ušetrili moje city.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

oni boli

v zhone

vrátiť sa späť

do práce

Oni boli v zhone aby sa vrátili späť do práce,...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

alebo

zaoberali sa

s

ich

kričiaci/-a

deti

...alebo sa zaoberali s ich kričiacimi deťmi,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down

to the cent

out of necessity

and

could not

afford

a mistake

alebo

oni vypočítali

cena

ich jedla

dole

do posledného centu

z nutnosti

a

nemohli

dovoliť si

chyba

...alebo vypočítali cenu ich jedla do posledného centu z nutnosti a nemohli si dovoliť chybu.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

a

oni mali

právo

mať

ich jedlo

naservírované

spôsob

oni si to objednali

A mali práve mať svoje jedlo naservírované spôsobom akým si to objednali.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

ak

chyba

bola spravená

my sme opravili

to

tak rýchlo ako sa dá

a

nič nehovoriť/nepovedať späť

Ak bola spravená chyba, opravili sme to tak rýchlo ako sa dalo a nič nepovedali.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit

of the doubt

dokonca ak

ja som veril/-a

zákazník

nepochopil/-a

niektorý aspekt

ich objednávky

a

bol/-a

vlastne

ten čo pochybil

ja som bol/-a inštruovaný/-á

dať

osoba

benefit

pochybnosti, neistoty

Dokonca ak som veril, že zákazník nepochopil niektorý aspekt ich objednávky a bol vlastne ten, čo pochybil, bol som inštruovaný dať tej osobe benefit neistoty.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

ich city

záležalo

viac ako

moje

Na ich citoch záležalo viac ako na mojich.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about to start

yelling

v McDonald´s

tam bol

žiadne

upozornenie

pre

kedy, keď

zákazník

sa chystal začať

kričať

V McDonald´s nebolo žiadne upozornenie kedy sa zákazník začal chystať kričať.

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get

so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

žiadny bezpečný priesto

kam ísť

keď, kedy

reštaurácia

sa stať

tak rušný/-á

že

ja som mal/-a čas

sotva

dýchať

medzi objednávkami

Žiadny bezpečný priestor kam ísť keď sa reštaurácia stala tak rušná, že som sotva mal čas dýchať medzi objednávkami.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was

no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

keď, kedy

skupina

mužov

v drive-through

by pískať

a

neslušno nazvať

ma, mňa

ako

oni

odchádzať preč

tam bolo

žiadne, žiadna

správca univerzity

pre mňa

bežať k

pre upokojenie

a

uistenie, duševná podpora

Keď by skupina mužov v drive-through na mňa zapískali a neslušno ma nazvali ako odchádzali preč, tam pre mňa nebol žiadny správca univerzity, ku ktorému by som mohla bežať pre upokojenie a duševnú podporu.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

a

z týchto skúseností

dobrý, dobro

zlý, zlo

a

priamo hnusné

ja som vyrástol/vyrástla

A z týchto skúseností, dobrých, zlých a priamo hnusných, som vyrástol,...

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

alebo

použiť

slovo

ktoré sa nevidí

často, veľa

už viac

dospel/-a som

...alebo, aby som použil slovo, ktoré sa už tak často nevidí, dospel som.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

Ja som sa naučil/-a

starať sa o seba

spôsobom

ktorý, ktorá, ktoré

nerobil nepohodlním

nikoho

alebo

priťahovať

zbytočnú

pozornosť

na seba

alebo

dovoliť

moje osobné problémy

zasahovať

s prácou

ktorá, ktorý, ktorú

musí byť spravená/-ý

Naučil som sa starať sa o seba spôsobom, ktorým som neurobil nepohodlním nikoho alebo nepriťahoval zbytočnú pozornosť na seba alebo aby som dovolil mojim osobným problémom zasahovať do práce, ktorá musela byť spravená.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

v skratke

ja som mal/-a

práca

spraviť, robiť

a

ľudia

so mnou rátali

spraviť, robiť

to

V skratke, mal som robiť prácu a ľudia so mnou rátali, že ju spravím.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had

I complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

Mať

ja sťažovať

k môjmu McDonald´s manažérovi

že

ja som sa stal/-a znepokojený/-á

keď, kedy

reštaurácia

bol/-a

zaľudnený/-á

alebo

že, ktorý, ktorá, ktoré

počuvať

sťažnosti

od zákazníkom

spraviť, urobiť

mňa, ma

nervózny/-a

Sťažoval som sa ja môjmu McDonald´s manažérovi, že som zostal znepokojený, keď bola reštaurácia zaľudnená alebo, že počúvanie sťažností od zákazníkom ma spravilo nervóznym,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

on by mi podal

slušne

mňa, ma

moju výplatu

a

ukázal by mi dvere

...slušne by mi podal moju výplatu a ukázal mi dvere.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been

unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

ja by som išiel/išla

domov

a

bol/-a by som

neschopný/-á

zaplatiť

študentský príspevok

z letnej brigády

ktorý, ktorá, ktoré

je zabudované do

môjho balíčku finančnej pomoci

Ja by som išiel domov a bol by som neschopný zaplatiť študentský príspevok z letnej brigády, ktorý je zabudovný do môjho balíčka finančnej pomoci.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

tak, takže

ja som vďačný/-á

že som pracoval/-a

v McDonald´s

Takže som vďačný, že som pracoval v McDonald´s.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

naučilo to

ma, mňa

ako

lepšie zvládať

moju úzkosť

ako

pracovať

s ostatnými

v snahe o

spoločný ciel

Naučilo ma to ako lepšie zvládať moju úzkosť, ako pracovať s ostatnými v snahe o spoločný cieľ.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

to posilnilo

môj charakter

moju pracovnú morálku

a

môj zmysel

mojej vlastnej pružnosti

Posilnilo to môj charakter, moju pracovnú morálku a môj zmysel mojej vlastnej pružnosti.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

toto sú

lekcie

ktoré, ktorá, ktorý

nemôžu byť naučené

v "bezpečnom priestore"

Haverfordského areálu

Toto sú lekcie, ktoré nemôže byť naučené v bezpečnom priestore Haverfordského areálu.

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

tu je

jedna ďalšia vec

ja som sa naučil/-a

dávanie

samého seba

prvého, prvý/-á

je

podstatou

privilégia

Tu je jedna ďalšia vec, ktorú som sa naučil: dávanie samého seba na prvé miesto je podstatou privilégia,...

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

ale

dávanie

samého seba

prvého, prvý/-á

nerozvíjať

charakter

alebo, ani

viesť k

osobný rast

dávanie

ostatných

prvých, prvá/-ý

robí

...ale dávanie samého seba na prvé miesto nerozvíja charakter ani nevedie k osobnému rastu; dávanie ostatných na prvé miesto áno.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonald´s

je

oveľa lepší učitel

tejto lekcie

ako vysoká škola

McDonald´s je oveľa lepší učitel tejto lekcie ako vysoká škola.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

Ja som

Olivia Legaspi

z Haverfordskej Vysokej školy

pre Prager Univerzitu

Ja som Olivia Legaspi z Haverfordskej Vysokej školy, pre Prager Univerzitu.