Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"The Shores of Normandy" by Jim Radford

"Brehy Normandie" od Jima Radforda

Pentatronix

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

v studenom sivom svetle

šiesteho

júna

v roku štyridsaťštyri

v studenom sivom svetle 6. júna roku 44,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

Empire Larch

vyplávala

z Poole

spojiť sa

s tisíckami

viac

Empire Larch vyplávala z Poole aby sa spojila s tisíckami ďalších.

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world

had seen

we sailed

in close array

najväčšia flotila

svet

videl

vyplávali sme

v blízkom zoskupení

Najväčšia flotila, akú svet videl, vyplávali sme v blízkej formácii,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

a

nastavili sme

náš kurz

pre Normandiu

na svitaní

dňa

a na úsvite sme nastavili náš kurz na Normandiu.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

bol tam

nie jeden muž

v celej našej posádke

ale vedel

čo leží v sklade

V našej posádke nebolo muža, čo by vedel čo nás čaká,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war.

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

pre (pretože)

čakali sme

na ten deň

počas piatich dlhých rokov

vojny

Pretože sme na tento deň čakali dlhých päť rokov vojny.

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

vedeli sme

že

veľa sa nevráti

ale

všetky naše srdcia

boli pravé

Vedeli sme, že mnohí sa nevrátia, ale naše srdcia boli čisté.

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

pre (pretože)

sme boli viazaný

pre Normandiu

kde

sme mali

prácu na urobenie

Pretože sme smerovali do Normandie, kde nás čakala práca.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

teraz

Empire Larch

bola

hlbokého mora vlečná loď

s posádkou

o tridsiať tri

Teraz bola Empire Larch vlečnou loďou na hlbokom mori, s posádkou tridsiatich roch mužov.

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (merely, only)

the galley boy

on my first trip

to sea

a

ja som bol

iba

kuchyne chlapec

na mojom prvom výlete

na more

A ja som bol len chlapec z kuchyne, na mojom prvom výlete na more.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

ja som myslel

málo

keď

ja som opustil domov

hrozných pamiatok

ja by som videl

Veľa som nepremýšľal, keď som opúšťal domov plný hrozných výjavov, ktoré som videl.

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

I first saw

Normandy

ale

ja som prišiel

do mužstva

na deň

ktorý

som prvý raz videl

Normandiu

Ale na muža som sa zmenil v deň, keď som prvý raz uvidel Normandiu.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

v Arromanches

mimo pláže Gold

pod smrteľým pohľadom rakiet

V Arromanches, nedaľeko od pláže Gold, pod smrtiacim pohľadom rakiet,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

vliekli sme

naše blokové lode

na miesto

and

postavili sme

prístav

tam

Dotiahli sme naše lode na miesto, kde sme potom postavili prístav.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

uprostred strey a škrupiny

postavili sme to

nuž

ako

história súhlasí

Uprostred striel a nábojníc sme ho dobre postavili, s čím aj história súhlasí.

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

zatiaľ

odvážny muži umreli

vo víriacom prílive

na pobrežiach

Normandie

Zatiaľ čo smelí muži umierali vo víriacom prílive na pobrežiach Normandie.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

lebo každé meno hrdiny

ktoré je znáe

tisíce umreli

tiež

Za každé meno hrdinu, ktoré poznáš, padlo tísíc ďalších.

Line 18 / 24

On stakes and wires their bodies hung, rocked in the ocean swell,

on stakes and wires

their bodies hung

rocked

in the ocean swell

na kolíkoch a drôtoch

ich telá viseli

kolísané

v prílivoch a odlivch oceánu

Ich telá, na koloch a drôtoch, kolísali sa s prílivom a odlivom oceánu,

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

a

veľa matiek plakalo

ten deň

pre synov

oni milovali

tak veľa

A v teň deň veľa matiek oplakali ich milovaných synov,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke

and

cadged (begged for) a smoke (cigarette)

as

they stormed

the gates of Hell

muži

ktorí povedali vtip

a

prosili o cigaretu

ako

zaútočili

brány pekiel

m´Muži, ktorí vtikovali a prosili o cigaretu, keď zaútočili na brány pekiel.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

ako

roky ubiehajú

spomínam si

stále

muži

som videl

ten deň

Aj keď roky bežia, stále si spomínam na mužov, ktorých som videl v ten deň,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play,

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

kto umrel

na tom krvou nasiaknutom piesku

kde

teraz

sladké deti sa hrajú

Ktorí umreli na tom krvou nasiaknutom piesku, kde sa teraz hrajú malé deti,

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

a

tí z vás

ktorý boli nenarodení

ktorí žili

v slobode

A tí z vás, ktorí ešte neboli na svete, ktorí žili v slobode,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those

who made it

so

on the shores

of Normandy

pamätaj tých

ktorý to spravili

tak

na brehoch

Normandie

Pamätajte na tých, ktorý ju vybojovali na brehoch Normandie.