Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Sound of Silence" - Disturbed

"Zvuk Ticha" - Disturbed

World Trade Center 9-11-2001

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend.

hello

darkness

my old friend

Ahoj

temnota

môj starý priateľ

Ahoj temnota, môj starý priateľ.

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I have come

to talk

with you

again

(ja) som prišiel

rozprávať sa

s tebou

znova

Prišiel som sa s tebou znovu porozprávať,

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping...

because

a vision

softly

creeping

pretože

vízia

nežne, ticho

plíži sa

Pretože vízia sa ticho plíži...

Line 4 / 34

...left its seeds while I was sleeping,

left

its seeds

while

I was sleeping

nechal/-a

jej semienka

kým

(ja) som spal.

...nechala svoje semienka, kým som spal.

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in my brain

a

vízia

ktorá,ktorý,ktoré

bola zasiata

v mojom mozgu

A vízia, ktorá bola zasiata v mojom mozgu.

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

stále

(on,ona,ono) zostáva

Stále zostáva,

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within the sound

of silence

počas,za zvuku

ticha

Za zvuku ticha.

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in restless dreams

I walked

alone

v nepokojných snoch

(ja) som kráčal

sám, osamote

V nepokojných snoch som sám kráčal,

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow streets

of cobblestone

úzke ulice

z dlaždíc

Úzke ulice z dlaždíc,

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of a street lamp

pod

svätožiara

pouličnej lampy

Pod svätožiarou pouličnej lampy,

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I turned

my collar

to the cold

and

damp

(ja) som obrátil

môj golier

do chladu(zimy)

a

vlhko

Obrátil som svoj golier do chladu a vlhka,

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

keď

moje oči

boli bodnuté

bleskom

neónového svetla.

Keď boli moje oči bodnuté bleskom neónového svetla,

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

to,tamto

rozdelilo/-a

noc

To rozdelilo noc,

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

a

dotklo

zvuk

ticha

A dotklo sa zvuku ticha.

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in the naked light

I saw

a

v otvorenom svetle

(ja) som uvidel

A v otvorenom svetle som uvidel,

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

desať tisíc

ľudia

možno

viac

Desať tisíc ľudí možno viac,

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people talking

without speaking

ľudia hovoria

bez rozprávania

Ľudia hovoriaci bez rozprávania,

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people hearing

without listening

ľudia počúvajú

bez načúvania

Ľudia počúvajúci bez načúvania,

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people writing

songs

that

voices

never

share

ľudia píšu

pesničky

ktoré, ktorá, ktorý

hlasy

nikdy

zdielať, podeliť

Ľudia píšuci pesničky,o ktoré sa hlasy nikdy nepodelia,

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

a

nikto

opovážiť sa

A nikto sa neopovážil,

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

narušiť

zvuk

ticha

Narušiť zvuk ticha.

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said I

you do not know

blázni

povedal som

(vy) neviete

Blázni, povedal som, vy neviete,

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like a cancer

grows

ticho

ako rakovina

rastúci/-e, rastúca

Ticho rastúce ako rakovina,

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you.

hear

my words

that

I might teach

you

počuť, počuj

moje slová

ktoré, ktorá, ktorý

ja by som mohol naučiť

ty,teba, ťa

Počuj moje slová, ktoré by som ťa mohola naučiť.

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you.

take

my arms

that

I might reach

you

zobrať, zober

moje ruky

aby

ja by som mohol dočiahnuť

ty, teba, ťa

Zber moje ruky aby som ti mohol byť na dosah.

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent raindrops

fell

ale

moje slová

ako

tiché kvapky dažďa

padali

Ale moje slová padali ako tiché kvapky dažďa,

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence.

and

echoed

in the wells

of silence

a

ozývalo/-i sa

v studňách

ticha

A ozývali sa v studňách ticha.

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

a

ľudia

uklonil, uklonili sa

a

modlil, modlili sa

A ľudia sa klaňali a modlili,

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they made

neónovému bohovi

(oni )vytvorili

Neónovému bohovi, ktorého vytvorili,

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its warning

a

znamenie

zasvietilo

svoje varovanie

A znamenie zasvietilo svoje varovanie,

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in the words

that

it was forming

v slovách

ktoré, ktorý, ktorá

to tvorilo

V slovách, ktorých to tvorilo,

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on the subway walls

a

znamenie

povedali/-o

slová

prorokov

sú napísané

na stenách metra.

A znamenie povedalo, že slová prorokov sú napísané na stenách metra,

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement halls

a

opotrebované, prenajímané izby

A optrebovaných izieb,

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in the sound

of silence

a

šepkali

vo zvuku

ticha

A šepkali vo zvuku ticha.