Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Bible - Genesis, Chapter 2

Holman Christian Standard Bible (HCSB)

Біблія - Книга Буття, Розділ 2

Adam and Eve

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 25

So the heavens and the earth and everything in them were completed.

So

the heavens

and

the earth

and

everything

in them

were completed

таким чином

небеса

і

земля

і

все

в них

були завершені

І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє.

Line 2 / 25

By the seventh day God completed His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done.

By the seventh day

God

completed

His work

that

He

had done

and

He

rested

on the seventh day

from all His work

that

He

had done

до сьомого дня

Бог

закінчив

свою роботу

яку

він

зробив

і

він

відпочивав

на сьомий день

від всієї своєї роботи

яку

він

зробив

І скінчив Бог дня сьомого працю Свою, яку Він чинив. І Він відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив.

Line 3 / 25

God blessed the seventh day and declared it holy, for on it He rested from His work of creation.

God

blessed

the seventh day

and

declared

it

holy

for

on it

He

rested

from His work

of creation

Бог

благословив

сьомий день

і

оголосив

його

святим

оскільки

на ньому

він

відпочивав

від своєї роботи

творіння

І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив.

Line 4 / 25

These are the records of the heavens and the earth, concerning their creation at the time that the Lord God made the earth and the heavens.

These are

the records

of the heavens

and

the earth

concerning

their creation

at the time

that

the Lord God

made

the earth

and

the heavens

ці є

записи

небес

і

землі

відносно

їх створення

під час

якого

Господь Бог

створив

землю

і

небеса

Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог создав небо та землю.

Line 5 / 25

No shrub of the field had yet grown on the land, and no plant of the field had yet sprouted, for the Lord God had not made it rain on the land, and there was no man to work the ground.

No shrub

of the field

had grown

yet

on the land

and

no plant

of the field

had sprouted

yet

for

the Lord God

had not made

it

rain

on the land

and

there was

no man

to work

the ground

ні чагарника

поля

виросло

ще

на землі

і

ні рослини

поля

проросло

ще

оскільки

Господь Бог

не зробив

воно

дощить

на землю

і

було

ні людини

щоб обробляти

грунт

І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю.

Line 6 / 25

But water would come out of the ground and water the entire surface of the land.

But

water

would come out of

the ground

and

water (verb)

the entire surface

of the land

але

вода

вийшла б з

грунту

і

полила б

всю поверхню

землі

І пара з землі підіймалась, і напувала всю землю.

Line 7 / 25

Then the Lord God formed the man out of the dust from the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being.

Then

the Lord God

formed

the man

out of the dust

from the ground

and

breathed

the breath of life

into his nostrils

and

the man

became

a living being

тоді

Господь Бог

зліпив

чоловіка

з пилу

з грунту

і

вдихнув

дихання життя

у його ніздрі

і

чоловік

став

живою істотою

І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.

Line 8 / 25

The Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there He placed the man He had formed.

The Lord God

planted

a garden

in Eden

in the east

and

there

He

placed

the man

He

had formed

Господь Бог

посадив

сад

у Едемі

на сході

і

там

він

розмістив

чоловіка

він

зліпив

І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив.

Line 9 / 25

The Lord God caused to grow out of the ground every tree pleasing in appearance and good for food, including the tree of life in the middle of the garden, as well as the tree of the knowledge of good and evil.

The Lord God

caused

to grow

out of the ground

every tree

pleasing in appearance

and

good for food

including

the tree

of life

in the middle of the garden

as well as

the tree

of the knowledge

of good and evil

Господь Бог

заставив

рости

із грунту

кожне дерево

приємне на вигляд

і

добре для їжі

включаючи

дерево

життя

посередині саду

а також і

дерево

пізнання

доброго і злого

І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево Пізнання добра і зла.

Line 10 / 25

A river went out from Eden to water the garden. From there it divided and became the source of four rivers.

A river

went out

from Eden

to water

the garden

From there

it divided

and

became

the source

of four rivers

річка

виходила

з Едема

щоб зрошувати

сад

звідти

вона розділялася

і

ставала

джерелом

чотирьох річок

І річка з Едену виходить, щоб поїти рай. І звідти розділюється і стає чотирма початками.

Line 11 / 25

The name of the first is Pishon, which flows through the entire land of Havilah, where there is gold.

The name

of the first

is

Pishon

which

flows

through the entire land

of Havilah

where

there is

gold

назва

першої

є

Пішон

який

тече

через усю землю

Хавіли

де

є

золото

Імення одному Пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото.

Line 12 / 25

Gold from that land is pure. Bdellium and onyx are also there.

Gold

from that land

is pure

Bdellium

and

onyx

are

also

there

золото

з тієї землі

є чисте

бделій

і

онікс

є

також

там

А золото тієї землі добре; там бделій і камінь онікс.

Line 13 / 25

The name of the second river is Gihon, which flows through the entire land of Cush.

The name

of the second river

is

Gihon

which

flows

through the entire land

of Cush

назва

другої річки

є

Ґіхон

який

протікає

через всю землю

Куша

Ім'я ж другої річки Ґіхон, вона оточує ввесь край Етіопії.

Line 14 / 25

The name of the third river is the Tigris, which runs east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.

The name

of the third river

is

the Tigris

which

runs

east (eastward) of Assyria

And

the fourth river

is

the Euphrates

назва

третьої річки

є

Тигр

який

біжить

на схід від Ассирії

і

четверта річка

є

Євфрат

А ім'я річки третьої Тигр, вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта вона Ефрат.

Line 15 / 25

The Lord God took the man and placed him in the garden of Eden to work it and watch over it.

The Lord God

took

the man

and

placed

him

in the garden of Eden

to work it

and

watch over it

Господь Бог

узяв

чоловіка

і

помістив

його

у сад Едема

щоб обробляти його

і

охороняти його

І взяв Господь Бог людину, і в еденському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.

Line 16 / 25

And the Lord God commanded the man, “You are free to eat from any tree of the garden,"

And

the Lord God

commanded

the man

You are free

to eat

from any tree

of the garden

і

Господь Бог

наказав

чоловіку

ти можеш

їсти

з будь-якого дерева

саду

І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного дерева в Раю ти можеш їсти.

Line 17 / 25

"but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for on the day you eat from it, you will certainly die.”

but

you must not eat

from the tree

of the knowledge

of good and evil

for (because)

on the day

you eat

from it

you will die

certainly

але

ти не повинен їсти

з дерева

пізнання

доброго і злого

тому що

у день

ти їси

з нього

ти помреш

неодмінно

Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!

Line 18 / 25

Then the Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper as his complement.”

Then

the Lord God

said

It is not good

for

the man

to be alone

I

will make

a helper

as his complement

потім

Господь Бог

сказав

це є недобре

для

чоловіка

бути одному

я

створю

помічника

як його доповнення

І сказав Господь Бог: Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього.

Line 19 / 25

So the Lord God formed out of the ground every wild animal and every bird of the sky, and brought each to the man to see what he would call it. And whatever the man called a living creature, that was its name.

So

the Lord God

formed

out of the ground

every wild animal

and

every bird of the sky

and

brought

each

to the man

to see what

he would call it

And

whatever the man called

a living creature

that was its name

тому

Господь Бог

створив

із грунту

кожну дику тварину

і

кожного птаха неба

і

доставив

кожного

до чоловіка

щоб побачити як

він би назвав це

і

як би чоловік не назвав

живу істоту

то було її ім'я

І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.

Line 20 / 25

The man gave names to all the livestock, to the birds of the sky, and to every wild animal; but for the man no helper was found as his complement.

The man

gave

names

to all the livestock

to the birds

of the sky

and

to every wild animal

but

for the man

no helper

was found

as his complement

чоловік

дав

назви

усій худобі

птахам

неба

і

кожній дикій тварині

але

для чоловіка

не помічника

було знайдено

як його доповнення

І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі Він не знайшов, щоб подібна до нього була.

Line 21 / 25

So the Lord God caused a deep sleep to come over the man, and he slept. God took one of his ribs and closed the flesh at that place.

So

the Lord God

caused

a deep sleep

to come over

the man

and

he slept

God

took

one of his ribs

and

closed

the flesh

at that place

тоді

Господь Бог

викликав

глибокий сон

щоб опанував

чоловіком

і

він спав

Бог

узяв

одне з його ребер

і

закрив

плоть

у тому місці

І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І Він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце.

Line 22 / 25

Then the Lord God made the rib He had taken from the man into a woman and brought her to the man.

Then

the Lord God

made

the rib

He

had taken

from the man

into a woman

and

brought

her

to the man

потім

Господь Бог

перетворив

ребро

він

узяв

з чоловіка

на жінку

і

привів

її

до чоловіка

І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама, на жінку, і привів її до Адама.

Line 23 / 25

And the man said: This one, at last, is bone of my bone and flesh of my flesh. This one will be called “woman,” for she was taken from man.

And

the man

said

This one

at last

is

bone of my bone

and

flesh of my flesh

This one

will be called

woman

for (because)

she

was

taken

from man

і

чоловік

сказав

ця

нарешті

є

кістка моєї кістки

і

плоть моєї плоті

ця

буде називатися

жінкою

тому що

вона

була

узята

з чоловіка

І промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.

Line 24 / 25

This is why a man leaves his father and mother and bonds with his wife, and they become one flesh.

This is why

a man

leaves

his father and mother

and

bonds

with his wife

and

they

become

one flesh

ось чому

чоловік

залишає

своїх батька і матір

і

зв'язується

зі своєю жінкою

і

вони

стають

одною плоттю

Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом.

Line 25 / 25

Both the man and his wife were naked, yet felt no shame.

Both

the man

and

his wife

were naked

yet

felt

no shame

обидва

чоловік

і

його дружина

були нагі

втім

відчували

не сорому

І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились.