Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

The Bible - The Gospel of John, Chapter 1

Библия - Від Івана 1

Lamb of God

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 51

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

In the beginning

was

the Word

and

the Word

was with

God

and

the Word

was

God

на початку

було

Слово

і

Слово

було з

Богом

і

Слово

було

Бог

Ще до існування світу було Слово, і Слово було з Богом, і Слово було Бог.

Line 2 / 51

He was with God in the beginning.

He

was

with God

in the beginning

він

був

з Богом

на початку

Той, Хто був Словом, був з Богом споконвіку.

Line 3 / 51

All things were created through Him, and apart from Him not one thing was created that has been created.

All things

were created

through Him

and

apart from Him

not one thing

was created

that

has been created

усі речі

були створені

через Нього

і

незалежно від Нього

жодна річ

була створена

яка

була створена

Все було створене через Нього, і ніщо не було створене без Нього.

Line 4 / 51

Life was in Him, and that life was the light of men.

Life

was

in Him

and

that life

was

the light

of men

життя

було

у Ньому

і

те життя

було

світлом

людей

В Ньому було життя, і воно було Світлом для людей.

Line 5 / 51

That light shines in the darkness, yet the darkness did not overcome it.

That light

shines

in the darkness

yet

the darkness

did not overcome

it

те світло

світить

у темряві

втім

темрява

не перемогла

його

Світло сяє в пітьмі, й темрява не здолала світла.

Line 6 / 51

There was a man named John who was sent from God.

There was

a man

named

John

who was sent

from God

був

чоловік

на ім'я

Іван

який був посланий

від Бога

Був coбі чоловік, посланець Божий, на ймення Іоан.

Line 7 / 51

He came as a witness to testify about the light, so that all might believe through him.

He

came

as a witness

to testify

about the light

so that

all might believe

through him

він

прийшов

як свідок

щоб свідчити

про світло

щоб

всемогутність вірувати

через нього

Він прийшов свідчити про Світло, щоб через нього всі змогли почути й повірити у Нього.

Line 8 / 51

He was not the light, but he came to testify about the light.

He

was not

the light

but

he

came

to testify about

the light

він

не був

світлом

але

він

прийшов

щоб свідчити про

світло

Сам він не був Світлом, а прийшов, щоб свідчити про Нього,

Line 9 / 51

The true light, who gives light to everyone, was coming into the world.

The true light

who gives light

to everyone

was coming

into the world

справжнє світло

яке дає світло

кожному

приходило

у світ

про справжнє Світло, Яке приходить у світ і світить кожній людині.

Line 10 / 51

He was in the world, and the world was created through Him, yet the world did not recognize Him.

He

was

in the world

and

the world

was created

through Him

yet

the world

did not recognize

Him

він

був

у світі

і

світ

був створений

через Нього

втім

світ

не впізнав

Його

Слово вже було в світі, і світ через Нього почався, та світ не впізнав Його.

Line 11 / 51

He came to His own, and His own people did not receive Him.

He

came

to His own

and

His own people

did not receive

Him

він

прийшов

до Його власних

і

Його власні люди

не прийняли

Його

Він прийшов у світ, що належав Йому, та Його власний народ не прийняв Його.

Line 12 / 51

But to all who did receive Him, He gave them the right to be children of God, to those who believe in His name,...

But

to all

who did receive

Him

He

gave

them

the right

to be

children of God

to those

who believe

in His name

але

усім

хто прийняв

Його

Він

дав

їм

право

бути

дітьми Бога

тим

хто вірить

у Його ім'я

Але всім тим, хто прийняв Його й повірив у Нього, Він дав право стати дітьми Божими.

Line 13 / 51

...who were born, not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God.

who were born

not of blood

or

of the will

of the flesh

or

of the will of man

but of God

які були народжені

не з крові

або

з бажання

плоті

чи

бажання чоловіка

але Бога

Вони не народжуються, як немовлята, за бажанням чи волею батьків їхніх. Вони народжуються від Бога.

Line 14 / 51

The Word became flesh and took up residence among us. We observed His glory, the glory as the One and Only Son from the Father, full of grace and truth.

The Word

became flesh

and

took up residence

among us

We observed

His glory

the glory

as the One and Only Son

from the Father

full of

grace

and

truth

Слово

стало тілом

и

оселилося

серед нас

ми спостерігали

Його славу

славу

як Обраного і Єдиного Сина

від Батька

повну

благодаті

та

істини

І Слово стало Людиною й оселилося серед нас. Ми побачили Його Божественну Велич, Велич Єдиного Сина Отця Свого. Він був сповнений благодаті і правди.

Line 15 / 51

John testified concerning Him and exclaimed, “This was the One of whom I said, ‘The One coming after me has surpassed me, because He existed before me.’”

John testified

concerning Him

and

exclaimed

This was

the One

of whom

I said

The One

coming

after me

has surpassed me

because

He existed

before me

Іван свідчив

щодо Нього

і

вигукнув

це був

Обраний

про кого

я сказав

Обраний

що йде

після мене

перевершив мене

тому що

Він існував

до мене

Іоан свідчить про Нього, проголошуючи: «Це саме Той, про Кого я казав: „Той, Хто йде за мною — величніший за мене, бо Він був і до мене”.

Line 16 / 51

Indeed, we have all received grace after grace from His fullness,...

Indeed

we all

have received

grace after grace

from His fullness

дійсно

ми усі

отримували

благодать за благодаттю

від Його достатку

Від повноти Його правди й благодаті ми приймали одну благодать за іншою,...

Line 17 / 51

...for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ.

for

the law

was given

through Moses

grace and truth

came

through Jesus Christ

адже

закон

був даний

через Мойсея

благодать та істина

прийшли

через Ісуса Христа

...бо Закон був нам даний через Мойсея, але благодать і правда прийшли через Христа.

Line 18 / 51

No one has ever seen God. The One and Only Son, the One who is at the Father’s side, He has revealed Him.

No one

has seen

ever

God

The One and Only Son

the One

who is at the Father’s side

He

has revealed

Him

ніхто

бачив

коли-небудь

Бог

Обраний і Єдиний Син

Обраний

який є на стороні Отця

він

показав

Його

Ніхто й ніколи не бачив Бога, лише Єдиний Син, Який і є Богом, Tой, Xто найближчий до Отця, Він показав нам, який Бог є».

Line 19 / 51

This is John’s testimony when the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to ask him, “Who are you?”

This is

John’s testimony

when

the Jews

from Jerusalem

sent

priests and Levites

to ask him

Who are you

це

свідчення Івана

коли

Іудеї

з Єрусалима

надіслали

священиків і левітів

щоб запитати у нього

хто є ти

Коли юдеїські лідери з Єрусалиму послали священиків і левитів запитати: «Хто ти такий?»

Line 20 / 51

He did not refuse to answer, but he declared: “I am not the Messiah.”

He

did not refuse

to answer

but

he declared

I am not

the Messiah

він

не відмовився

відповісти

але

він визнав

я не є

Месія

Іоан признався щиро, не уникаючи відповіді: «Я не Христос».

Line 21 / 51

“What then?” they asked him. “Are you Elijah?” “I am not,” he said. “Are you the Prophet?” “No,” he answered.

What then?

they asked him

Are you Elijah?

I am not

he said

Are you the Prophet?

No

he answered

який тоді

вони запитали його

ти є Ілля

я не є

він сказав

ти є пророк

ні

він відповів

«То хто ж ти такий? — спитали вони, — Ілля?» «Ні», — відповів він. «Може, пророк ?» Він знову відповів: «Ні».

Line 22 / 51

“Who are you, then?” they asked. “We need to give an answer to those who sent us. What can you tell us about yourself?”

Who are you?

then

they asked

We need

to give

an answer

to those

who sent us

What

can you tell

us

about yourself

хто ти є

тоді

вони запитали

нам потрібно

дати

відповідь

тим

хто послав нас

що

ти можеш розповісти

нам

про себе

Тоді вони мовили до нього: «Скажи нам, хто ти, щоб ми могли розповісти тим, хто нас послав сюди. Що ти скажеш про себе?»

Line 23 / 51

He said, “I am a voice of one crying out in the wilderness: Make straight the way of the Lord, just as Isaiah the prophet said.”

He said

I am a voice

of one crying out

in the wilderness

Make straight

the way of the Lord

just as

Isaiah the prophet

said

він сказав

я є голос

одного, що волає

в пустелі

зробіть прямим

шлях Господа

так як

Ісая пророк

сказав

Іоан сказав словами пророка Ісаї: «Я голос Того, хто гукає в пустелі: „Зробіть прямим шлях для Господа”».

Line 24 / 51

Now they had been sent from the Pharisees.

Now

they had been sent

from the Pharisees

зараз

вони були послані

від фарисеїв

Цих людей, які розпитували Іоана, послали фарисеї.

Line 25 / 51

So they asked him, “Why then do you baptize if you aren’t the Messiah, or Elijah, or the Prophet?”

So

they asked him

Why

then

do you baptize

if you aren’t

the Messiah

or Elijah

or the Prophet

тому

вони запитали його

чому

тоді

ти хрестиш

якщо ти не є

Месія

чи Ілля

або Пророк

Тож вони знову запитали його: «Якщо ти не Христос, не Ілля, не пророк, то чому ти хрестиш людей?»

Line 26 / 51

“I baptize with water,” John answered them. “Someone stands among you, but you don’t know Him...

I baptize

with water

John answered them

Someone

stands

among you

but

you don’t know Him

я хрещу

з водою

Іван відповів їм

дехто

стоїть

серед вас

але

ви не знаєте Його

У відповідь він сказав: «Я хрещу людей водою, та серед вас є Той, Невідомий вам, Хто прийде після мене. Я ж не гідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб розв’язати ремінці Його сандалій».

Line 27 / 51

...He is the One coming after me, whose sandal strap I’m not worthy to untie.”

He is the One

coming

after me

whose sandal strap

I’m not worthy

to untie

він є Обраний

що йде

після мене

чий ремінець сандалів

я не гідний

розв'язувати

У відповідь він сказав: «Я хрещу людей водою, та серед вас є Той, Невідомий вам, Хто прийде після мене. Я ж не гідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб розв’язати ремінці Його сандалій».

Line 28 / 51

All this happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing.

All this happened

in Bethany

across the Jordan

where

John was baptizing

все це сталося

у Віфанії

на тому боці Йордану

де

Іван хрестив

Все це сталося у Віфанії, по той бік ріки Йордан, де Іоан хрестив людей.

Line 29 / 51

The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Here is the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

The next day

John saw Jesus

coming

toward him

and

said

Here is

the Lamb

of God

who takes away

the sin

of the world

наступного дня

Іван побачив Ісуса

що йде

до нього

і

сказав

ось

Ягня

Бога

яке забирає

гріх

світу

Наступного дня, побачивши, що до нього йде Ісус, Іоан промовив: «Он гляньте, це Ягня Боже, Яке забирає на себе гріх світу.

Line 30 / 51

This is the One I told you about: ‘After me comes a man who has surpassed me, because He existed before me.’...

This is the One

I told you

about

After me

comes a man

who has surpassed me

because

He existed

before me

це є Обраний

я розповідав вам

про

після мене

йде чоловік

який перевершив мене

тому що

він існував

до мене

Це Він, про Кого я казав: „За мною йде Той, Хто величніший за мене, бо Він був і до мене.

Line 31 / 51

...I didn’t know Him, but I came baptizing with water so He might be revealed to Israel.”

I didn’t know Him

but

I came baptizing

with water

so

He might be revealed

to Israel

я не знав Його

але

я прийшов хрещучи

з водою

тому

він може бути виявлений

Ізраїлю

Навіть я не знав Його, але я прийшов хрестити людей водою, щоб народ ізраїльський знав, що Він — Христос”».

Line 32 / 51

And John testified, “I watched the Spirit descending from heaven like a dove, and He rested on Him.

And

John testified

I watched

the Spirit descending

from heaven

like a dove

and

He rested on Him

і

Іван свідчив

я дивився

Дух, що спускається

з небес

як голуб

і

Він відпочивав на Ньому

І ось іще що сказав Іоан: «Я бачив Духа, що сходив до Нього з неба в подобі голуба і залишався на Ньому.

Line 33 / 51

I didn’t know Him, but He who sent me to baptize with water told me, ‘The One you see the Spirit descending and resting on, He is the One who baptizes with the Holy Spirit.’

I didn’t know Him

but

He who sent me

to baptize

with water

told me

The One you see

the Spirit descending

and resting on

He is the One

who baptizes

with the Holy Spirit

я не знав Його

але

він, який послав мене

хрестити

з водою

розповів мені

Обраного ти побачиш

Дух, що спускається

і відпочиває на

Він є Обраний

який хрестить

зі Святим Духом

Навіть я не знав Його, але Той, Хто послав мене хрестити людей водою, сказав мені: „Ти побачиш Духа, що зійде і залишиться з Чоловіком. Він і є Той, Хто хреститиме Духом Святим”.

Line 34 / 51

I have seen and testified that He is the Son of God!”

I have seen

and

testified

that

He is the Son of God

я бачив

і

свідчив

що

Він є Син Бога

Я це бачив і свідчу, що Він і є Син Божий».

Line 35 / 51

Again the next day, John was standing with two of his disciples.

Again

the next day

John was standing

with two

of his disciples

знову

наступного дня

Іван стояв

з двома

своїми учнями

Наступного дня Іоан знову був там з двома своїми учнями.

Line 36 / 51

When he saw Jesus passing by, he said, “Look! The Lamb of God!”

When

he saw Jesus

passing by

he said

Look

The Lamb of God

коли

він побачив Ісуса

який проходив повз

він сказав

подивіться

Ягня Бога

Побачивши Ісуса, Який проходив повз них, він сказав: «Погляньте, ось Ягня Боже».

Line 37 / 51

The two disciples heard him say this and followed Jesus.

The two disciples

heard

him say this

and

followed Jesus

два учня

почули

він говорить це

і

пішли слідом за Ісусом

Двоє його учнів почули це й послідували за Ісусом.

Line 38 / 51

When Jesus turned and noticed them following Him, He asked them, “What are you looking for?” They said to Him, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are You staying?”

When

Jesus turned

and

noticed them

following Him

He asked them

What are you looking for

They said

to Him

Rabbi

which means

“Teacher"

where

are You staying

коли

Ісус обернувся

і

помітив їх

слідуючих за Ним

Він запитав їх

що ви шукаєте

вони сказали

Йому

Равві

що значить

вчитель

де

ти мешкаєш

Ісус обернувся і, побачивши, що вони йдуть за Ним, запитав: «Чого вам треба?» А ті відповіли: « Равві! Де Ти живеш?» («Равви» означає «Вчитель»).

Line 39 / 51

“Come and you’ll see,” He replied. So they went and saw where He was staying, and they stayed with Him that day. It was about 10 in the morning.

Come

and

you will see

He replied

So

they went

and

saw

where

He was staying

and

they stayed

with Him

that day

It was

about ten

in the morning

йдіть

і

ви побачите

він відповів

тому

вони пішли

і

побачили

де

він мешкав

і

вони залишились

з Ним

у той день

було

близько десяти

вранці

«Ходімо, побачите», — відповів Ісус. Тож вони пішли й побачили, де Він живе, і залишилися в Нього аж до вечора. І було то близько четвертої години.

Line 40 / 51

Andrew, Simon Peter’s brother, was one of the two who heard John and followed Him.

Andrew

Simon Peter’s brother

was

one of the two

who heard John

and

followed Him

Андрій

брат Симона Петра

був

одним з двох

які почули Івана

і

пішли слідом за Ним

Почувши те, що сказав Іоан про Нього, вони пішли за Ісусом. Одного з тих двох, звали Андрієм, і був він братом Симона, якого ще звали Петром.

Line 41 / 51

He first found his own brother Simon and told him, “We have found the Messiah!”, which means “Anointed One”,

He

first

found

his own brother Simon

and

told him

We have found

the Messiah

which means

Anointed One

він

в першу чергу

знайшов

свого власного брата Симона

і

сказав йому

ми знайшли

Месію

що значить

Помазаник

Насамперед він знайшов свого брата Симона і сказав йому: «Ми знайшли Месію». (Це слово означає «Христос»).

Line 42 / 51

and he brought Simon to Jesus. When Jesus saw him, He said, “You are Simon, son of John. You will be called Cephas”, which means “Rock”.

and

he brought Simon

to Jesus

When

Jesus saw him

He said

You are Simon

son of John

You will be called

Cephas

which means

Rock

і

він привів Симона

до Ісуса

коли

Ісус побачив його

він сказав

ти є Симон

син Івана

тебе будуть звати

Кифа

що значить

Скеля

Тоді Андрій привів Симона до Ісуса, та подивившись на нього, Він мовив: «Ти, Симон, син Йони, зватимешся Кифою».

Line 43 / 51

The next day He decided to leave for Galilee. Jesus found Philip and told him, “Follow Me!”

The next day

He decided

to leave

for Galilee

Jesus found Philip

and

told him

Follow Me

наступного дня

Він вирішив

піти

до Галилеї

Ісус знайшов Пилипа

і

сказав йому

йди за Мною

Наступного дня Ісус вирішив іти до Ґалилеї. Зустрівши Пилипа, Ісус звернувся до нього: «Йди за Мною».

Line 44 / 51

Now Philip was from Bethsaida, the hometown of Andrew and Peter.

Now

Philip was from Bethsaida

the hometown

of Andrew and Peter

так ось

Пилип був з Віфсаїди

рідного міста

Андрія і Петра

Пилип був родом із Вефсаїди, того ж самого міста, що і Андрій та Петро.

Line 45 / 51

Philip found Nathanael and told him, “We have found the One Moses wrote about in the Law, and so did the prophets: Jesus the son of Joseph, from Nazareth!”

Philip found Nathanael

and

told him

We have found

the One

Moses wrote about

in the Law

and

so did the prophets

Jesus

the son of Joseph

from Nazareth

Пилип знайшов Нафанаїла

і

сказав йому

ми знайшли

Обраного

Мойсей писав про

у Законі

і

так само робили пророки

Ісус

син Йосипа

з Назарету

Коли Пилип зустрів Нафанаїла, то сказав йому: «Ми знайшли Того, про Кого Мойсей писав у Законі і про Кого писали пророки. Це Ісус із Назарета, Йосипів Син».

Line 46 / 51

“Can anything good come out of Nazareth?” Nathanael asked him. “Come and see,” Philip answered.

Can

anything good

come

out of Nazareth

Nathanael asked him

Come and see

Philip answered

може

що-небудь хороше

прийти

з Назарета

Нафанаїл запитав його

прийди и подивись

відповів Пилип

Нафанаїл запитав Пилипа: «Чи може щось добре прийти з Назарета?» А Пилип відповів: «Ходімо, сам переконаєшся».

Line 47 / 51

Then Jesus saw Nathanael coming toward Him and said about him, “Here is a true Israelite; no deceit is in him.”

Then

Jesus saw Nathanael

coming

toward Him

and

said

about him

Here is

a true Israelite

no deceit

is

in him

потім

Ісус побачив Нафанаїла

який йде

до Нього

і

сказав

про нього

ось

справжній ізраїльтянин

немає брехливості

є

у ньому

Побачивши, що Нафанаїл іде до Нього, Ісус сказав: «Ось справжній ізраїльтянин, який зовсім не має лукавства».

Line 48 / 51

“How do you know me?” Nathanael asked. “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you,” Jesus answered.

How

do you know me

Nathanael asked

Before

Philip called you

when

you were

under the fig tree

I saw you

Jesus answered

звідки

ти знаєш мене

запитав Нафанаїл

перед тим

Пилип покликав тебе

коли

ти був

під фіговим деревом

я бачив тебе

відповів Ісус

«Звідки Ти знаєш мене?» — спитав Нафанаїл. Ісус відповів: «Перш ніж тебе покликав Пилип, Я бачив тебе, коли ти сидів під фіґовим деревом».

Line 49 / 51

“Rabbi,” Nathanael replied, “You are the Son of God! You are the King of Israel!”

Rabbi

Nathanael replied

You are

the Son of God

You are

the King of Israel

равві

відповів Нафанаїл

ти є

Син Бога

ти є

король Ізраїля

«Равві, Ти — Син Божий, Цар Ізраїлю», — сказав Нафанаїл. Ісус же відповів йому на те:

Line 50 / 51

Jesus responded to him, “Do you believe only because I told you I saw you under the fig tree? You will see greater things than this.”

Jesus

responded

to him

Do you believe

only

because

I told you

I saw you

under the fig tree

You will see

greater things

than this

Ісус

відповів

йому

ти віриш

тільки

тому що

я сказав тобі

я бачив тебе

під фіговим деревом

ти побачиш

більш великі речі

ніж це

«Ти повірив у Мене, бо Я сказав, що бачив тебе під фіґовим деревом? Та ти побачиш іще більші дива».

Line 51 / 51

Then He said, “I assure you: You will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

Then

He said

I assure you

You will see

heaven opened

and

the angels of God

ascending

and

descending

on the Son of Man

потім

він сказав

я запевняю вас

ви побачите

небеса відчиненими

і

янголи Бога

піднімаються

і

спускаються

на Сина Чоловіка

І додав: «Істинно кажу тобі: побачиш ти, як небо розкриється і Ангели Господні підійматимуться та спускатимуться [j] на Сина Людського».