Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Bible - The Book of John, Chapter 2

Holman Christian Standard Bible (HCSB)

Біблія, Євангеліє Івана, розділ 2

Changing water into wine Expelling the money changers

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 25

On the third day a wedding took place in Cana of Galilee. Jesus’ mother was there,...

On the third day

a wedding

took place

in Cana

of Galilee

Jesus’ mother

was

there

and

третього дня

весілля

відбувалося

в Кані

Галілеї

мати Ісуса

була

там

і

А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати....

Line 2 / 25

...and Jesus and His disciples were invited to the wedding as well.

Jesus

and

His disciples

were invited

to the wedding

as well

Ісус

та

його учні

були запрошені

на весілля

також

...На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його.

Line 3 / 25

When the wine ran out, Jesus’ mother told Him, “They don’t have any wine.”

When

the wine ran out,

Jesus’ mother told Him

They don’t have

any wine.

коли

вино скінчилось

мати Ісуса сказала йому

вони не мають

взагалі вина

Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього: Не мають вина!

Line 4 / 25

“What has this concern of yours to do with Me, woman?” Jesus asked. “My hour has not yet come.”

What

has

this concern

of yours

to do

with Me

woman

Jesus asked

My hour

has not come

yet

що

має

ця турбота

твоя

робити

зі мною

жінко

Ісус запитав

моя година

не настала

ще

Ісус же відказує їй: Що тобі, жоно, до Мене? Не прийшла ще година Моя!

Line 5 / 25

“Do whatever He tells you,” His mother told the servants.

Do

whatever

He tells you

His mother

told

the servants

робіть

все що

він каже вам

його мати

сказала

слугам

А мати Його до слуг каже: Зробіть усе те, що Він вам скаже!

Line 6 / 25

Now six stone water jars had been set there for Jewish purification. Each contained 20 or 30 gallons.

Now

six stone water jars

had been set

there

for Jewish purification

Each contained

twenty

or

thirty

gallons

у той час

шість кам'яних ємностей для води

були встановлені

там

для юдейського очищення

кожна вміщувала

двадцять

чи

тридцять

галонів

Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали.

Line 7 / 25

“Fill the jars with water,” Jesus told them. So they filled them to the brim.

Fill

the jars

with water

Jesus told them

So

they filled them

to the brim

наповніть

посудини

з водою

Ісус сказав їм

тому

вони наповнили їх

вщерть

Ісус каже до слуг: Наповніть водою посудини. І їх поналивали вщерть.

Line 8 / 25

Then He said to them, “Now draw some out and take it to the chief servant.” And they did.

Then

He said to them

Now

draw some out

and

take it

to the chief servant

And

they did

тоді

він сказав їм

тепер

зачерпніть трохи

і

заберіть її

головному слузі

і

вони зробили

І Він каже до них: Тепер зачерпніть, і занесіть до весільного старости. І занесли.

Line 9 / 25

When the chief servant tasted the water, after it had become wine, he did not know where it came from,though the servants who had drawn the water knew, He called the groom.

When

the chief servant

tasted

the water

after

it had become wine

he did not know

from where it came

though

the servants

who had drawn

the water

knew

he called

the groom

коли

головний слуга

спробував

воду

після

це стало вином

він не знав

звідки воно взялося

хоча

слуги

які зачерпували

воду

знали

він покликав

нареченого

Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого...

Line 10 / 25

...and told him, “Everyone sets out the fine wine first, then, after people have drunk freely, the inferior. But you have kept the fine wine until now.”

and

told him

Everyone sets out

the fine wine

first

then

after people have drunk

freely

the inferior (wine)

But

you have kept

the fine wine

until now

і

сказав йому

кожен виставляє

вишукане вино

спочатку

потім

після того, як люди випили

рясно

гірше за якістю (вино)

але

ти тримав

вишукане вино

до цього моменту

... та й каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше; а ти добре вино аж на досі зберіг.

Line 11 / 25

Jesus performed this first sign in Cana of Galilee. He displayed His glory, and His disciples believed in Him.

Jesus performed

this first sign (miracle)

in Cana

of Galilee

He displayed

His glory

and

His disciples

believed in Him

Ісус представив

це перше знамення (чудо)

в Кані

Галілеї

він показав

свою славу

і

його учні

увірували в нього

Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу Свою. І ввірували в Нього учні Його.

Line 12 / 25

After this, He went down to Capernaum, together with His mother, His brothers, and His disciples, and they stayed there only a few days.

After this

He went down

to Capernaum

together

with His mother

His brothers

and

His disciples

and

they stayed

there

only

a few days

після цього

він пішов

до Капернауму

разом

зі своєю матір'ю

своїми братами

і

своїми учнями

і

вони пробули

там

тільки

декілька днів

Після цього відправивсь Він Сам, і мати Його, і брати Його, і Його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів.

Line 13 / 25

The Jewish Passover was near, so Jesus went up to Jerusalem.

The Jewish Passover

was near

so

Jesus went up

to Jerusalem

юдейська Пасха

була близько

тому

Ісус піднявся

до Єрусалиму

А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус.

Line 14 / 25

In the temple complex He found people selling oxen, sheep, and doves, and He also found the money changers sitting there.

In the temple complex

He found

people selling

oxen

sheep

and

doves

and

He found

also

the money changers

sitting

there

у храмовому комплексі

він знайшов

людей, які продають

волів

овець

і

голубів

і

він знайшов

також

міняльників

які сидять

там

І знайшов Він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники.

Line 15 / 25

After making a whip out of cords, He drove everyone out of the temple complex with their sheep and oxen. He also poured out the money changers’ coins and overturned the tables.

After

making

a whip

out of cords

He drove everyone

out of the temple complex

with their sheep and oxen

He

also

poured out

the money changers’ coins

and

overturned

the tables

після

виготовлення

батога

з мотузок

він вигнав кожного

з храмового комплексу

з їх вівцями і волами

він

також

висипав

монети міняльників

і

перекинув

столи

І, зробивши бича з мотузків, Він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи.

Line 16 / 25

He told those who were selling doves, “Get these things out of here! Stop turning My Father’s house into a marketplace!”

He told those

who were selling doves

Get these things out of here

Stop

turning

My Father’s house

into a marketplace

він сказав тим

які продавали голубів

заберіть ці речі звідси

припиніть

перетворювати

будинок мого Отця

на ринок

І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому Отця Мого дому торгового!

Line 17 / 25

And His disciples remembered that it is written: Zeal for Your house will consume Me.

And

His disciples

remembered

that

it is written

Zeal

for Your house

will consume Me

і

його учні

згадали

що

воно є написане

ревність

для вашого будинку

поглине мене

Тоді учні Його згадали, що написано: Ревність до дому Твого з'їдає Мене!

Line 18 / 25

So the Jews replied to Him, “What sign of authority will You show us for doing these things?”

So

the Jews

replied

to Him

What sign

of authority

will You show us

for doing

these things

тоді

юдеї

відповіли

йому

яке знамення

влади

ти покажеш нам

для діяння

цих речей

І обізвались юдеї й сказали Йому: Яке нам знамено покажеш, що Ти можеш робити таке?

Line 19 / 25

Jesus answered, “Destroy this sanctuary, and I will raise it up in three days.”

Jesus answered

Destroy

this sanctuary

and

I will raise it up

in three days

Ісус відповів

зруйнуйте

цей храм

і

я зведу його

за три дні

Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні Я поставлю його!

Line 20 / 25

Therefore the Jews said, “This sanctuary took 46 years to build, and will You raise it up in three days?”

Therefore

the Jews said

“This sanctuary

took

forty-six years

to build

and

will You raise it up

in three days

тоді

юдеї сказали

цей храм

зайняло

сорок шість років

щоб побудувати

і

ти зведеш його

за три дні

Відказали ж юдеї: Сорок шість літ будувався цей храм, а Ти за три дні поставиш його?

Line 21 / 25

But He was speaking about the sanctuary of His body.

But

He was speaking about

the sanctuary

of His body

але

він говорив про

храм

свого тіла

А Він говорив про храм тіла Свого.

Line 22 / 25

So when He was raised from the dead, His disciples remembered that He had said this. And they believed the Scripture and the statement Jesus had made.

So

when

He was raised

from the dead

His disciples remembered

that

He had said this

And

they believed

the Scripture

and

the statement

Jesus had made

тому

коли

він був відроджений

з мертвих

його учні згадали

що

він сказав це

і

вони повірили

Священному Писанню

і

заяві

Ісус зробив

Коли ж Він із мертвих воскрес, то учні Його згадали, що Він говорив це, і ввірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус.

Line 23 / 25

While He was in Jerusalem at the Passover Festival, many trusted in His name when they saw the signs He was doing.

While

He was in Jerusalem

at the Passover Festival

many trusted

in His name

when

they saw

the signs

He was doing

поки

він був у Єрусалимі

на святі Пасхи

багато хто увірував

в його ім'я

коли

вони побачили

знамення

він робив

А як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато-хто ввірували в Його Ймення, побачивши чуда Його, що чинив.

Line 24 / 25

Jesus, however, would not entrust Himself to them, since He knew them all...

Jesus

however

would not entrust Himself

to them

since

He knew

them

all

Ісус

тим не менше

не довірився б

їм

оскільки

він знав

їх

усіх

Але Сам Ісус їм не звірявся, бо Сам знав усіх,...

Line 25 / 25

...and because He did not need anyone to testify about man; for He Himself knew what was in man.

and

because

He did not need anyone

to testify

about man

for (because)

He

Himself

knew

what

was in man

і

тому що

він не потребував нікого

щоб свідчити

про чоловіка

тому що

він

сам

знав

що

було в чоловіку

...і потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо знав Сам, що в людині було.