Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Bible - The Book of John, Chapter 3

Holman Christian Standard Bible (HCSB)

Біблія - Євангеліє Івана, розділ 3

Nicodemus visits Jesus

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 36

There was a man from the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.

There was

a man

from the Pharisees

named Nicodemus

a ruler

of the Jews

був

чоловік

з числа фарисеїв

на ім'я Никодим

правитель

юдеїв

Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський.

Line 2 / 36

This man came to Him at night and said, “Rabbi, we know that You have come from God as a teacher, for no one could perform these signs You do unless God were with him.”

This man came

to Him

at night

and

said

Rabbi

we know

that

You have come

from God

as a teacher

for (because)

no one

could perform

these signs (miracles)

You do

unless

God were with him

цей чоловік прийшов

до нього

вночі

і

сказав

равві

ми знаємо

що

ти прийшов

від Бога

як учитель

тому що

ніхто

міг творити

ці знамення (чуда)

ти робиш

хіба тільки

Бог був з ним

Він до Нього прийшов уночі, та й промовив Йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде.

Line 3 / 36

Jesus replied, “I assure you: Unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God.”

Jesus replied

I assure you

Unless

someone is born again

he cannot see

the kingdom

of God

Ісус відповів

я запевняю тебе

якщо тільки

хтось народився знову

він не може бачити

царства

Бога

Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства.

Line 4 / 36

“But how can anyone be born when he is old?” Nicodemus asked Him. “Can he enter his mother’s womb a second time and be born?”

But

how

can anyone be born

when

he is old

Nicodemus asked Him

Can he enter

his mother’s womb

a second time

and

be born

але

як

хто-небудь може бути народжений

коли

він є старим

Нікодим запитав його

чи може він увійти в

утробу своєї матері

другий раз

і

народитися

Никодим Йому каже: Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?

Line 5 / 36

Jesus answered, “I assure you: Unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.

Jesus answered

I assure you

Unless

someone is born

of water

and

of the Spirit

he cannot enter

the kingdom of God

Ісус відповів

я запевняю тебе

хіба тільки

хтось народжений

з води

і

з Духа

він не може ввійти в

царство Бога

Ісус відповів: Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство Боже.

Line 6 / 36

Whatever is born of the flesh is flesh, and whatever is born of the Spirit is spirit.

Whatever is born

of the flesh

is flesh

and

whatever is born

of the Spirit

is spirit

все, що є народжене

з плоті

є плоть

і

все, що є народжене

з Духа

є дух

Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з Духа є дух.

Line 7 / 36

Do not be amazed that I told you that you must be born again.

Do not be amazed

that

I told you

that

you must be born again

не дивуйся

що

я сказав тобі

що

ти повинен бути народжений знову

Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно родитись згори.

Line 8 / 36

The wind blows where it pleases, and you hear its sound, but you don’t know where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.”

The wind blows

where

it pleases

and

you hear its sound

but

you don’t know

where

it comes from

or

where

it is going

So

it is

with everyone

born of the Spirit

вітер дує

туди де

йому подобається

і

ти чуєш його звук

але

ти не знаєш

звідки

воно приходить з

або

куди

воно збирається

тому

воно є

з кожним

народженим з Духа

Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений.

Line 9 / 36

“How can these things be?” asked Nicodemus.

How

can

these things

be

asked Nicodemus

як

можуть

ці речі

бути

спитав Никодим

Відповів Никодим і до Нього сказав: Як це статися може?

Line 10 / 36

“Are you a teacher of Israel and don’t know these things?” Jesus replied.

Are you a teacher

of Israel

and

don’t know

these things

Jesus replied

ти є вчитель

Ізраїля

і

не знаєш

цих речей

відповів Ісус

Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш?

Line 11 / 36

“I assure you: We speak what We know and We testify to what We have seen, but you do not accept Our testimony."

I assure you

We speak

what

We know

and

We testify to what

We have seen

but

you do not accept

Our testimony

я запевняю тебе

ми говоримо

що

ми знаємо

і

ми свідчимо про те, що

ми бачили

але

ви не приймаєте

наше свідчення

Поправді, поправді кажу Я тобі: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте.

Line 12 / 36

If I have told you about things that happen on earth and you don’t believe, how will you believe if I tell you about things of heaven?

If

I have told you

about

things

that

happen

on earth

and

you don’t believe

how

will you believe

if

I tell you

about

things

of heaven

якщо

я розповів вам

про

речі

які

відбуваються

на землі

і

ви не вірите

як

ви повірите

якщо

я розповідаю вам

про

речі

небес

Коли Я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли Я говоритиму вам про небесне?

Line 13 / 36

No one has ascended into heaven except the One who descended from heaven, the Son of Man.

No one

has ascended

into heaven

except

the One

who descended

from heaven

the Son of Man

ніхто

піднімався

в небеса

за винятком

Обраного

який спустився

з небес

Сина Чоловіка

І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, що на небі.

Line 14 / 36

Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up,...

Just as

Moses

lifted up the snake

in the wilderness

so

the Son of Man

must be lifted up

так само, як

Мойсей

підняв змія

в пустелі

саме так

Син Чоловіка

повинен бути піднятий

І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський,

Line 15 / 36

...so that everyone who believes in Him will have eternal life.

so that

everyone

who

believes in Him

will have

eternal life

щоб

кожен

хто

вірує в нього

буде мати

вічне життя

щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя.

Line 16 / 36

“For God loved the world in this way: He gave His One and Only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life.

For

God loved the world

in this way

He gave

His One and Only Son

so that

everyone

who

believes

in Him

will not perish

but

will have

eternal life

тому що

Бог любив світ

таким чином

він віддав

свого одного і єдиного Сина

щоб

кожен

хто

вірить

в Нього

не загине

але

матиме

вічне життя

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.

Line 17 / 36

For God did not send His Son into the world that He might condemn the world, but that the world might be saved through Him.

For

God

did not send

His Son

into the world

that

He might condemn

the world

but

that

the world

might

be saved

through Him

адже

Бог

не послав

Свого Сина

в світ

щоб

він міг засудити

світ

але

щоб

світ

міг

бути врятований

через Нього

Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся.

Line 18 / 36

Anyone who believes in Him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned, because he has not believed in the name of the One and Only Son of God.

Anyone

who

believes

in Him

is not condemned

but

anyone

who

does not believe

is condemned

already

because

he has not believed

in the name

of the One and Only Son of God.

будь-хто

хто

вірує

в Нього

не є засудженим

але

будь-хто

хто

не вірує

є засудженим

вже

тому що

він не вірив

в ім'я

Одного і Єдиного Сина Бога

Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого.

Line 19 / 36

“This, then, is the judgment: The light has come into the world, and people loved darkness rather than the light because their deeds were evil.

This

then

is

the judgment

The light

has come

into the world

and

people loved darkness

rather than

the light

because

their deeds

were

evil

це

тоді

є

рішення суду

світло

прийшло

у світ

а

люди любили темряву

а не

світло

тому що

їх вчинки

були

лихими

Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки!

Line 20 / 36

For everyone who practices wicked things hates the light and avoids it, so that his deeds may not be exposed.

For

everyone

who

practices

wicked things

hates

the light

and

avoids it

so that

his deeds

may not be exposed

адже

кожен

хто

займається

недобрими речами

ненавидить

світло

і

уникає його

щоб

його справи

не могли бути викриті

Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його.

Line 21 / 36

But anyone who lives by the truth comes to the light, so that his works may be shown to be accomplished by God.”

But

anyone

who

lives by the truth

comes

to the light

so that

his works

may be shown

to be accomplished

by God

але

будь-хто

хто

живе за істиною

приходить

до світла

щоб

його діяння

могли бути показані

щоб бути завершеними

Богом

А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони.

Line 22 / 36

After this, Jesus and His disciples went to the Judean countryside, where He spent time with them and baptized.

After this

Jesus

and

His disciples

went

to the Judean countryside

where

He spent time

with them

and

baptized

після цього

Ісус

і

його учні

пішли

до юдейського села

де

він проводив час

з ними

і

хрестив

По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни Юдейської, і з ними Він там проживав та христив.

Line 23 / 36

John also was baptizing in Aenon near Salim, because there was plenty of water there. People were coming and being baptized,

John

also

was baptizing

in Aenon

near Salim

because

there was

plenty of water

there

People

were coming

and

being baptized

Іван

також

хрестив

в Еноні

біля Салиму

тому що

там було

багато води

там

люди

приходили

і

були хрещені

А Іван теж христив в Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води; і приходили люди й христились,

Line 24 / 36

since John had not yet been thrown into prison.

since

John

had not been thrown

yet (at that time)

into prison

так як

Іван

не був кинутий

ще

до в'язниці

бо Іван до в'язниці не був ще посаджений.

Line 25 / 36

Then a dispute arose between John’s disciples and a Jew about purification.

Then

a dispute

arose

between

John’s disciples

and

a Jew

about

purification

потім

суперечка

виникла

між

учнями Івана

і

юдеєм

про

очищення

І зчинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення.

Line 26 / 36

So they came to John and told him, “Rabbi, the One you testified about, and who was with you across the Jordan, is baptizing, and everyone is flocking to Him.”

So

they

came

to John

and

told him

Rabbi

the One

you testified about

and

who was with you

across the Jordan (river)

is baptizing

and

everyone

is flocking

to Him

так ось

вони

прийшли

до Івана

і

сказали йому

равві

Обраний

ти свідчив про

і

який був з тобою

по той бік Йордану

хрестить

і

кожен

злітається

до нього

І прийшли до Івана вони та й сказали йому: Учителю, Той, Хто був із тобою по той бік Йордану, про Якого ти свідчив, ото христить і Він, і до Нього всі йдуть.

Line 27 / 36

John responded, “No one can receive a single thing unless it’s given to him from heaven."

John responded

No one

can receive

a single thing

unless

it is given

to him

from heaven

Іван відповів

ніхто

може отримати

єдину річ

якщо тільки

вона є дана

йому

з небес

Іван відповів і сказав: Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться.

Line 28 / 36

"You yourselves can testify that I said, ‘I am not the Messiah, but I’ve been sent ahead of Him.’"

You yourselves

can testify

that

I said

I am not the Messiah

but

I have been sent

ahead of Him

ви самі

можете свідчити

що

я сказав

я не є Христос

але

я був посланий

попереду Нього

Ви самі мені свідчите, що я говорив: я не Христос, але посланий я перед Ним.

Line 29 / 36

He who has the bride is the groom. But the groom’s friend, who stands by and listens for him, rejoices greatly at the groom’s voice. So this joy of mine is complete.

He

who has the bride

is the groom

But

the groom’s friend

who stands by

and

listens for him

rejoices

greatly

at the groom’s voice

So

this joy

of mine

is complete

він

хто має наречену

є наречений

але

друг нареченого

який стоїть поряд

і

слухає для нього

радіє

сильно

біля голосу нареченого

тому

ця радість

моя

є абсолютною

Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась!

Line 30 / 36

He must increase, but I must decrease.”

He

must

increase

but

I

must

decrease

він

повинен

рости

але

я

повинен

зменшитися

Він має рости, я ж маліти.

Line 31 / 36

The One who comes from above is above all. The one who is from the earth is earthly and speaks in earthly terms. The One who comes from heaven is above all.

The One

who comes

from above

is above all

The one

who is

from the earth

is earthly

and

speaks

in earthly terms

The One

who comes

from heaven

is above all

Обраний

хто приходить

згори

є над усіма

той

який є

з землі

є земним

і

говорить

земними виразами

Обраний

який приходить

з небес

є над усіма

Хто зверху приходить, Той над усіма. Хто походить із землі, то той земний, і говорить поземному. Хто приходить із неба, Той над усіма,

Line 32 / 36

He testifies to what He has seen and heard, yet no one accepts His testimony.

He

testifies

to what

He has seen

and

heard

yet

no one

accepts

His testimony

він

свідчить

про те, що

він бачив

і

чув

втім

ніхто

приймає

його свідчення

і що бачив і чув, те Він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто.

Line 33 / 36

The one who has accepted His testimony has affirmed that God is true.

The one

who has accepted

His testimony

has affirmed

that

God is true

один

хто прийняв

його свідчення

підтвердив

що

Бог є правда

Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий.

Line 34 / 36

For God sent Him, and He speaks God’s words, since He gives the Spirit without measure.

For

God sent Him

and

He speaks God’s words

since

He gives

the Spirit

without measure

тому що

Бог послав Його

і

Він розмовляє словами Бога

оскільки

він дає

Дух

без міри

Бо Кого Бог послав, Той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри.

Line 35 / 36

The Father loves the Son and has given all things into His hands.

The Father

loves

the Son

and

has given

all things

into His hands

Отець

любить

Сина

і

віддав

всі речі

в Його руки

Отець любить Сина, і дав усе в Його руку.

Line 36 / 36

The one who believes in the Son has eternal life, but the one who refuses to believe in the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him.

The one

who believes

in the Son

has eternal life

but

the one

who refuses

to believe

in the Son

will not see

life

Instead

the wrath of God

remains

on him

той

хто вірує

в Сина

має вічне життя

але

той

хто відмовляється

вірувати

в Сина

не побачить

життя

навпаки

Гнів Божий

залишається

на ньому

Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя не побачить а гнів Божий на нім перебуває.