Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Bible - Mark, Chapter 5

Біблія- Від Марка 5

Jesus Delivers Jesus Heals Jesus Resurrects

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 43

Then they came to the other side of the sea, to the region of the Gerasenes.

Then

they

came

to the other side

of the sea

to the region

of the Gerasenes

потім

вони

прийшли

на іншу сторону

моря

в край

гергесинців

І на другий бік моря вони прибули, до землі Гадаринської.

Line 2 / 43

As soon as He got out of the boat, a man with an unclean spirit came out of the tombs and met Him.

As soon as

He got out

of the boat

a man

with an unclean spirit

came out of the tombs

and

met

Him

як тільки

він вийшов з

човна

чоловік

з нечистим духом

вийшов з гробниць

і

зустрів

його

І як вийшов Він із човна, то зараз Його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого.

Line 3 / 43

He lived in the tombs. No one was able to restrain him anymore, even with chains,

He lived

in the tombs

No one

was able

to restrain him

anymore

even

with chains

він мешкав

у гробницях

ніхто

міг

вгамувати його

більше

навіть

з ланцюгами

Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його,

Line 4 / 43

because he often had been bound with shackles and chains, but had snapped off the chains and smashed the shackles. No one was strong enough to subdue him.

because

he

often

had been bound

with shackles and chains

but

had snapped off

the chains

and

smashed

the shackles

No one

was

strong

enough

to subdue

him

тому що

він

часто

був скутий

з кайданами та ланцюгами

але

розривав

ланцюги

та

розбивав

кайдани

ніхто

був

сильним

досить

щоб приборкати

його

бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани торощив, і ніхто не міг угамувати його.

Line 5 / 43

And always, night and day, he was crying out among the tombs and in the mountains and cutting himself with stones.

And

always

night and day

he was crying out

among the tombs

and

in the mountains

and

cutting himself

with stones

і

завжди

ніч і день

він кричав

серед могил

та

у горах

і

різав себе

з камінням

І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння...

Line 6 / 43

When he saw Jesus from a distance, he ran and knelt down before Him.

When

he saw Jesus

from a distance

he ran

and

knelt down

before Him

коли

він побачив Ісуса

на відстані

він побіг

і

вклонився

перед ним

А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг, і вклонився Йому,

Line 7 / 43

And he cried out with a loud voice, “What do You have to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg You before God, don’t torment me!”

And

he cried out

with a loud voice

What

do You have

to do

with me

Jesus

Son of the Most High God

I beg You

before God

don’t torment

me

і

він закричав

з гучним голосом

що

ти маєш

робити

зі мною

Ісус

Син Найбільш Високого Бога

я молю тебе

перед Богом

не муч

мене

і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Богом Тебе заклинаю, не муч Ти мене!

Line 8 / 43

For He had told him, “Come out of the man, you unclean spirit!”

For

He

had told

him

Come out

of the man

you

unclean spirit

бо

він

сказав

йому

вийди

з чоловіка

ти

нечистий дух

Бо сказав Він йому: Вийди, душе нечистий, із людини!

Line 9 / 43

“What is your name?” He asked him. “My name is Legion,” he answered Him, “because we are many.”

What is your name?

He asked him

My name is Legion

he answered Him

because

we are many

як твоє ім'я

він запитав його

моє ім'я є Легіон

він відповів йому

тому що

нас є багато

І запитав Він його: Як тобі на ім'я? А той відповів: Леґіон мені ймення багато бо нас.

Line 10 / 43

And he kept begging Him not to send them out of the region.

And

he kept begging Him

not to send

them

out of the region

і

він продовжував благати його

не висилати

їх

з країни

І він Його дуже просив, щоб їх не висилав із тієї землі.

Line 11 / 43

Now a large herd of pigs was there, feeding on the hillside.

Now

a large herd of pigs

was

there

feeding

on the hillside

тепер

велике стадо свиней

було

там

що годувалося

на схилі пагорбу

Пасся ж там на горі гурт великий свиней.

Line 12 / 43

The demons begged Him, “Send us to the pigs, so we may enter them.”

The demons begged Him

Send us

to the pigs

so

we may enter them

демони благали його

відправ нас

до свиней

щоб

ми могли увійти в них

І просилися демони, кажучи: Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли.

Line 13 / 43

And He gave them permission. Then the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd of about 2,000 rushed down the steep bank into the sea and drowned there.

And

He

gave

them

permission

Then

the unclean spirits

came out

and

entered

the pigs

and

the herd of about 2,000

rushed

down the steep bank

into the sea (large lake)

and

drowned

there

і

він

дав

їм

дозвіл

потім

нечисті духи

вийшли

та

увійшли в

свиней

і

стадо чисельністю близько 2000

понеслося

униз по схилу

у море

і

потонуло

там

І дозволив Він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі до моря, а було зо дві тисячі їх і вони потопилися в морі...

Line 14 / 43

The men who tended them ran off and reported it in the town and the countryside, and people went to see what had happened.

The men

who

tended

them

ran off

and

reported it

in the town

and

(in) the countryside

and

people

went

(in order) to see

what had happened

чоловіки

які

охороняли

їх

повтікали

і

розповіли про це

у містечку

і

сільській місцевості

і

люди

пішли

щоб дивитися

що сталося

А їхні пастухи повтікали та в місті й по селах звістили. І повиходили люди побачити, що сталось.

Line 15 / 43

They came to Jesus and saw the man who had been demon possessed by the legion, sitting there, dressed and in his right mind; and they were afraid.

They came

to Jesus

and

saw

the man

who had been

demon possessed

by the legion

sitting there

dressed (clothed)

and

in his right mind

and

they were afraid

вони прийшли

до Ісуса

і

побачили

чоловіка

який був

біснуватий

легіоном

сидить там

вдітий

та

у його здоровому глузді

і

вони боялися

І прийшли до Ісуса й побачили, що той біснуватий, що мав леґіона, убраний сидів, і при умі, і полякались вони...

Line 16 / 43

The eyewitnesses described to them what had happened to the demon possessed man and told about the pigs.

The eyewitnesses

described

to them

what had happened

to the demon possessed man

and

told about the pigs

очевидці

описали

їм

що сталося

з біснуватим чоловіком

і

розповіли про свиней

Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней.

Line 17 / 43

Then they began to beg Him to leave their region.

Then

they began

to beg

Him

to leave

their region

потім

вони почали

благати

його

залишити

їхній край

І вони стали благати Його, щоб пішов Собі з їхнього краю.

Line 18 / 43

As He was getting into the boat, the man who had been demon possessed kept begging Him to be with Him.

As He was getting

into the boat

the man

who had been demon possessed

kept begging

Him

to be

with Him

коли він сідав

до човна

чоловік

який був біснуватим

продовжував благати

його

бути

з ним

А як Він сів до човна, то біснуватий став просити Його, щоб залишитися з Ним.

Line 19 / 43

But He would not let him; instead, He told him, “Go back home to your own people, and report to them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you.”

But

He would not let him

instead

He told him

Go back home

to your own people

and

report

to them

how much (quantity)

the Lord

has done

for you

and

how (manner)

He has had mercy

on you

але

він не дозволив йому

натомість

він сказав йому

повертайся додому

до своїх власних людей

і

повідом

їм

скільки

Господь

зробив

для тебе

і

як

він змилувався

над тобою

Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього: Іди до дому свого, до своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою!

Line 20 / 43

So he went out and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and they were all amazed.

So

he went out

and

began

to proclaim

in the Decapolis

how much

Jesus had done

for him

and

they

were

all

amazed

і тому

він вийшов

і

почав

оголошувати

в Десятимісті

скільки

Ісус зробив

для нього

і

вони

були

усі

вражені

І пішов він та в Десятимісті зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому. І всі дивувались!

Line 21 / 43

When Jesus had crossed over again by boat to the other side, a large crowd gathered around Him while He was by the sea.

When

Jesus

had crossed over

again

by boat

to the other side

a large crowd

gathered

around Him

while

He was

by the sea

коли

Ісус

переправився

знову

човном

на іншу сторону

великий натовп

зібрався

навколо нього

в той час як

він був

біля моря

І коли переплив Ісус човном на той бік ізнов, то до Нього зібралось багато народу. І був Він над морем.

Line 22 / 43

One of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at His feet...

One of the synagogue leaders

named

Jairus

came

and

when he saw Jesus

he fell

at His feet

один з керівників синагоги

званий

Яіром

прийшов

і

коли він побачив Ісуса

він впав

біля його ніг

І приходить один із старших синагоги, на ймення Яір, і, як побачив Його, припадає до ніг Йому,

Line 23 / 43

...and kept begging Him, “My little daughter is at death’s door. Come and lay Your hands on her so she can get well and live.”

and

kept begging

Him

My little daughter

is

at death’s door

Come

and

lay Your hands

on her

so

she can get well

and

live

і

продовжував благати

його

моя маленька дочка

є

у дверей смерті

прийди

і

поклади свої руки

на неї

щоб

вона може видужати

і

жити

і дуже благає Його та говорить: Моя дочка кінчається. Прийди ж, поклади Свої руки на неї, щоб видужала та жила!...

Line 24 / 43

So Jesus went with him, and a large crowd was following and pressing against Him.

So

Jesus went

with him

and

a large crowd

was following

and

(was) pressing

against Him

і тому

Ісус пішов

з ним

і

великий натовп

йшов слідом

і

тиснув

проти нього

І пішов Він із ним. За Ним натовп великий ішов, і тиснувсь до Нього.

Line 25 / 43

A woman suffering from bleeding for 12 years...

A woman

suffering

from bleeding

for twelve years

жінка

що страждає

від кровотечі

протягом 12 років

А жінка одна, що дванадцять років хворою на кровотечу була,

Line 26 / 43

...had endured much under many doctors. She had spent everything she had and was not helped at all. On the contrary, she became worse.

had endured

much

under

many doctors

She had spent

everything she had

and

was not helped

at all

On the contrary

she became worse

витримала

багато

під

багатьма лікарями

вона витратила

все, що у неї було

і

не отримала допомоги

взагалі

навпаки

їй стало гірше

що чимало натерпілася від багатьох лікарів, і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого,

Line 27 / 43

Having heard about Jesus, she came behind Him in the crowd and touched His robe.

Having heard

about Jesus

she came

behind Him

in the crowd

and

touched

His robe

почувши

про Ісуса

вона прийшла

ззаду Його

у натовпі

і

доторкнулася до

його одежі

як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду, і доторкнулась до одежі Його...

Line 28 / 43

For she said, “If I can just touch His robes, I’ll be made well!”

For

she said

If I can

just

touch

His robes

I will be made well

бо

вона говорила

якщо я зможу

просто

доторкнутись до

його одежі

я одужаю

Бо вона говорила про себе: Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю...

Line 29 / 43

Instantly her flow of blood ceased, and she sensed in her body that she was cured of her affliction.

Instantly

her flow of blood

ceased

and

she sensed

in her body

that

she was cured

of her affliction

миттєво

її кровотеча

припинилася

і

вона відчула

у своєму тілі

що

вона була зцілена

від своєї хвороби

І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги!

Line 30 / 43

At once Jesus realized in Himself that power had gone out from Him. He turned around in the crowd and said, “Who touched My robes?”

At once

Jesus

realized

in Himself

that

power had gone out

from Him

He

turned around

in the crowd

and

said

Who touched

My robes

негайно

Ісус

усвідомив

у собі

що

сила вийшла

з нього

він

обернувся

у натовп

і

сказав

хто доторкнувся до

моєї одежі

І в ту мить Ісус вичув у Собі, що вийшла з Нього сила. І Він до народу звернувся й спитав: Хто доторкнувсь до Моєї одежі?

Line 31 / 43

His disciples said to Him, “You see the crowd pressing against You, and You say, ‘Who touched Me?’”

His disciples said

to Him

You see the crowd

pressing

against You

and

You say

Who touched Me

його учні сказали

йому

ти бачиш натовп

що тисне

проти тебе

і

ти кажеш

хто доторкнувся до мене

І відказали Йому Його учні: Ти бачиш, що тисне на Тебе народ, а питаєшся: Хто доторкнувся до Мене?

Line 32 / 43

So He was looking around to see who had done this.

So

He was looking

around

to see

who had done this

тому

він дивився

навкруги

щоб побачити

хто зробив це

А Він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце.

Line 33 / 43

Then the woman, knowing what had happened to her, came with fear and trembling, fell down before Him, and told Him the whole truth.

Then

the woman

knowing what had happened

to her

came

with fear and trembling

fell down

before Him

and

told

Him

the whole truth

потім

жінка

знаючи, що сталося

з нею

прийшла

зі страхом і тремтінням

впала

перед Ним

і

розповіла

йому

всю правду

І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла, і впала ницьма перед Ним, і всю правду Йому розповіла...

Line 34 / 43

“Daughter,” He said to her, “Your faith has made you well. Go in peace and be free from your affliction.”

Daughter

He said

to her

Your faith

has made

you

well

Go

in peace

and

be free

from your affliction

дочка

він сказав

їй

твоя віра

зробила

тебе

здоровою

йди

у мирі

і

будь вільною

від своєї хвороби

А Він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги!

Line 35 / 43

While He was still speaking, people came from the synagogue leader’s house and said, “Your daughter is dead. Why bother the Teacher anymore?”

While

He was speaking

still

people came

from the synagogue leader’s house

and

said

Your daughter is dead

Why

bother

the Teacher

anymore

поки

він говорив

все ще

люди прийшли

з будинку керівника синагоги

і

сказали

твоя дочка є мертвою

чому

турбувати

вчителя

ще

Як Він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть: Дочка твоя вмерла; чого ще турбуєш Учителя?...

Line 36 / 43

But when Jesus overheard what was said, He told the synagogue leader, “Don’t be afraid. Only believe.”

But

when

Jesus overheard

what was said

He told

the synagogue leader

Don’t be afraid

Only believe

але

коли

Ісус випадково почув

що було сказано

він сказав

керівнику синагоги

не бійся

тільки віруй

А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги: Не лякайсь, тільки віруй!

Line 37 / 43

He did not let anyone accompany Him except Peter, James, and John, James’ brother.

He did not let

anyone

accompany

Him

except

Peter

James

and

John

James' brother

він не дозволив

нікому

супроводжувати

його

за винятком

Петра

Якова

та

Іоанна

брата Якова

І Він не дозволив іти за Собою нікому, тільки Петрові та Якову, та Іванові, братові Якова.

Line 38 / 43

They came to the leader’s house, and He saw a commotion, people weeping and wailing loudly.

They came

to the leader’s house

and

He saw

a commotion

people

weeping

and

wailing

loudly

вони прийшли

до будинку керівника

і

він побачив

метушню

люди

ридають

і

зойкають

голосно

І приходять у дім старшини синагоги, і Він бачить метушню та людей, що плакали та голосили.

Line 39 / 43

He went in and said to them, “Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead but asleep.”

He went in

and

said

to them

Why

are you making

a commotion

and

weeping

The child

is not dead

but

asleep

він зайшов всередину

і

сказав

до їх

чому

ви робите

переполох

і

ридаєте

дитина

не є мертва

але

спляча

А ввійшовши, сказав Він до них: Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить!

Line 40 / 43

They started laughing at Him, but He put them all outside. He took the child’s father, mother, and those who were with Him, and entered the place where the child was.

They started laughing

at Him

but

He put them all outside

He

took

the child’s father

(her) mother

and

those who were

with Him

and

entered

the place

where the child was

вони почали сміятися

на нього

але

змусив їх всіх вийти назовні

він

узяв

батька дитини

(її) мати

і

тих, які були

з Ним

і

увійшов в

місце

де була дитина

І вони насміхалися з Нього. А Він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір, та тих, хто був із Ним, і ввійшов, де лежало дівча.

Line 41 / 43

Then He took the child by the hand and said to her, “Talitha, koum!” (which is translated, “Little girl, I say to you, get up!”).

Then

He took

the child

by the hand

and

said

to her

Talitha, koum

which is translated

Little girl

I say

to you

get up

потім

він узяв

дитину

за руку

і

сказав

їй

Таліта, кум

що перекладається

маленька дівчинка

я кажу

тобі

вставай

І взяв Він за руку дівча та й промовив до нього: Таліта, кумі що значить: Дівчатко, кажу тобі встань!

Line 42 / 43

Immediately the girl got up and began to walk. She was 12 years old. At this they were utterly astounded.

Immediately

the girl

got up

and

began

to walk

She was twelve years old

At this

they were

utterly

astounded

негайно

дівчинка

піднялася

і

почала

ходити

їй було дванадцять років

при цьому

вони були

вкрай

приголомшені

І в ту мить підвелося й ходило дівча; а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого!...

Line 43 / 43

Then He gave them strict orders that no one should know about this and said that she should be given something to eat.

Then

He gave

them

strict orders

that

no one

should know

about this

and

said

that

she should be given

something

to eat

потім

він дав

їм

суворі накази

що

ніхто

повинен знати

про це

і

сказав

що

їй потрібно дати

щось

поїсти

А Він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідавсь про це. І дати їй їсти звелів.