Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

"Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union" from TOPTENZNET with Simon Whistler (1/2)

"Десять страхітливих реалій життя у сталінському Радянському Союзі" від TOPTENZNET з Саймоном Вістлером (1/2)

Stalin

Натисніть тут, що переглянути голосове відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Title

"The Ten Brutal Realities of Life in Stalin's Soviet Union"

the ten brutal realities

of life

in Stalin's Soviet Union

десять страхітливих реалій

життя

в сталінському Радянському Союзі

"Десять страхітливих реалій життя у сталінському Радянському Союзі"

Line 1 / 70

When Vladimir Lenin died in 1924, his charismatic henchman Leon Trotsky seemed to be his most obvious successor.

When

Vladimir Lenin

died

in 1924

his charismatic henchman

Leon Trotsky

seemed to be

his most obvious successor

коли

Володимир Ленін

помер

в 1924 році

його харизматичний поплічник

Лев Троцький

здавався

його найбільш ймовірним наступником

Коли в 1924 році помер Володимир Ленін, здавалося, що саме Лев Троцький, його харизматичний поплічник, буде його наступником.

Line 2 / 70

Instead it was Josef Stalin, a man once described by Trotsky as a dull grade blur and a nonentity, who has by 1929 vanquished his political rivals and seized power for himself.

Instead

it was

Josef Stalin

a man

once

described

by Trotsky

as

a dull grade blur

and

a nonentity

who

has vanquished

by 1929

his political rivals

and

seized power

for himself

замість

це був

Йосип Сталін

людина

одного разу

описана

Троцьким

як

сірість

і

нікчема

який

переміг

до 1929 року

своїх політичних суперників

і

захопив владу

для себе

Замість нього ним став Йосип Сталін, людина, яку Троцький одного разу описав словами "сірість" і "нікчема". До 1929 року він переміг всіх своїх політичних супротивників і захопив владу в свої руки.

Line 3 / 70

The self proclaimed "Man of Steel" would rule over the Soviet Union until his death in 1953.

The self proclaimed

"Man of Steel"

would rule

over the Soviet Union

until his death

in 1953

самопроголошеній

людині зі сталі

належало керувати

Радянським Союзом

до його смерті

в 1953 році

Самопроголошеній "Людині зі сталі" належало керувати Радянським Союзом аж до його смерті в 1953 році.

Line 4 / 70

Over the course of a little more than two decades, he transformed the Soviet Union from a technologically backward agricultural society into a nuclear armed super power.

Over the course

of a little more than

two decades

he transformed

the Soviet Union

from a technologically backward

agricultural society

into a nuclear armed super power

протягом

трохи більше, ніж

двох десятиліть

він перетворив

Радянський Союз

з технологічно відсталого

сільськогосподарського суспільства

на озброєну ядерною зброєю суперсилу

Протягом трохи більше ніж двох десятиліть він перетворив Радянський Союз з технологічно відсталого сільськогосподарського суспільства на ядерну суперсилу.

Line 5 / 70

Remarkable as this feat was, it was achieved through suffering on a colossal scale.

Remarkable

as this feat was

it was achieved

through suffering

on a colossal scale

визначний

як цей успіх був

він був досягнений

шляхом страждань

колосального масштабу

І хоча цей успіх був визначним, він був досягнений шляхом колосальних страждань.

Line 6 / 70

Stalin's Soviet Union was billed as a "Workers' Paradise".

Stalin's Soviet Union

was billed

as a "Workers' Paradise

Радянський Союз Сталіна

було оголошено

раєм трудящих

Радянський Союз Сталіна було оголошено "Раєм трудящих".

Line 7 / 70

Instead it was a terrifying police state, presided over by one of history's most brutal dictators.

Instead

it was

a terrifying police state

presided over

by one

of history's

most brutal dictators

насправді

це була

моторошна поліцейська держава

керована

одним

історії

найжорстокіших диктаторів

Насправді ж це була моторошна поліцейська держава, якою керував один з найжорстокіших диктаторів за всю історію людства.

Line 8 / 70

Number 10 - the Soviet Famine of 1932 to 1933.

Number ten

the Soviet Famine

of 1932 to 1933

номер десять

радянський голодомор

1932-1933 років

Номер 10 - Радянський голодомор 1932-1932 років

Line 9 / 70

In 1929 about 80% of Russia's population worked the land.

In 1929

about eighty per cent

of Russia's population

worked the land

в 1929 році

приблизно вісімдесят відсотків

населення Росії

обробляло землю

У 1929 році приблизно 80% населення Росії займалося обробкою землі.

Line 10 / 70

Their way of life had been largely unchanged for generations.

Their way of life

had been unchanged

largely

for generations

їх життєвий уклад

був незмінним

практично

протягом поколінь

Життєвий уклад людей практично не змінювався з одного покоління до іншого.

Line 11 / 70

That was until Stalin launched what has been described as a civil war against the peasant class.

That was

until

Stalin

launched

what

has been described

as a civil war

against the peasant class

то було

до тих пір, поки

Сталін

запустив

що

було описано

як громадянська війна

проти селянства

Так було доти, поки Сталін не запустив те, що можна описати словами "громадянська війна проти селянства".

Line 12 / 70

Stalin's goal was to modernize agriculture in order to drive the rapid industrialization that he saw essential to the Soviet Union's future.

Stalin's goal

was

to modernize

agriculture

in order to drive

the rapid industrialization

that

he saw

essential

to the Soviet Union's future

метою Сталіна

було

модернізувати

сільське господарство

щоб запустити

стрімку індустріалізацією

яку

він бачив

украй важливою

для майбутнього Радянського Союзу

Метою Сталіна було так модернізувати сільське господарство, щоб запустити стрімку індустріалізацією, яку він вважав украй важливою для майбутнього Радянського Союзу.

Line 13 / 70

The wealthier peasants, denounced by Stalin as rural capitalists, were executed or deported to prison camps in Siberia.

The wealthier peasants

denounced

by Stalin

as rural capitalists

were executed

or

deported

to prison camps

in Siberia

більш заможні селяни

оголошені

Сталіним

як сільські капіталісти

були страчені

або

депортовані

у тюремні табори

в Сибіру

Більш заможні селяни, оголошені Сталіним сільськими капіталістами, були страчені або депортовані у тюремні табори Сибіру.

Line 14 / 70

The remainder were stripped of their land and livestock and forced to work the fields of the vast state run collective farms.

The remainder

were stripped

of their land

and

livestock

and

forced

to work the fields

of the vast state run collective farms

інші

були позбавлені

їх землі

і

домашньої худоби

і

примушені

обробляти поля

величезних державних колективних господарств

Інших позбавили землі, домашньої худоби і примусили обробляти поля величезних державних колективних господарств.

Line 15 / 70

Many peasants chose to slaughter their livestock rather than hand it over to the state, resulting in catastrophic shortages.

Many peasants

chose

to slaughter

their livestock

rather than

hand it over

to the state

resulting in

catastrophic shortages

багато селян

вважали за краще

вирізати

свою скотину

аніж

віддавати її

державі

що призводило до

катастрофічних нестач

Багато селян вважали за краще вирізати свою скотину, аніж віддавати її державі, що призводило до катастрофічної нестачі м'яса.

Line 16 / 70

Grain production fell, but state quotas had to be met.

Grain production

fell

but

state quotas

had to be met

виробництво зерна

знизилося

але

планові постачання державі

повинні були виконуватися

Виробництво зерна знизилося, але планові постачання державі повинні були виконуватися.

Line 17 / 70

The army and secret police took all that could be found, leaving whole villages to starve.

The army

and

secret police

took

all

that could be found

leaving

whole villages

to starve

армія

і

таємна поліція

забирали

все

що можна було знайти

залишаючи

цілі села

голодувати

Армія і таємна поліція забирали все, що могли знайти, залишаючи цілі села без продуктів харчування.

Line 18 / 70

Any peasant found stealing a single grain could simply be shot.

Any peasant

found

stealing

a single grain

could

simply

be shot

будь-який селянин

знайдений

крадучи

одне-єдине зернятко

міг

просто

бути застрелений

Будь-якого селянина, якого викривали у крадіжці одного-єдиного зернятка, могли просто застрелити.

Line 19 / 70

In towns and cities, mass graves were dug.

In towns

and

cities

mass graves

were dug

у малих містах

і

великих містах

братські могили

викопувалися

У малих та великих містах викопувалися братські могили.

Line 20 / 70

In villages, the corpses were often left piled up by the side of the road, the living too weak to bury the dead.

In villages

the corpses

were left piled up

often

by the side

of the road

the living

too weak

to bury

the dead

в селах

трупи

були залишені складеними

часто

на узбіччі

дороги

живі

занадто слабкі

щоб ховати

мертвих

У селах трупи нерідко залишали складеними докупи на узбіччях доріг, адже живі були занадто слабкими, щоб ховати мертвих.

Line 21 / 70

As the people suffered and starved, Stalin exported huge quantities of food abroad to fund the industrialization of the Soviet Union.

As

the people

suffered

and

starved

Stalin

exported

huge quantities

of food

abroad

to fund

the industrialization

of the Soviet Union

поки

люди

страждали

і

голодували

Сталін

експортував

величезні кількості

продовольства

за кордон

щоб профінансувати

індустріалізацію

Радянського Союзу

В той час як люди страждали і голодували, Сталін експортував величезні обсяги продуктів харчування за кордон, щоб профінансувати індустріалізацію Радянського Союзу.

Line 22 / 70

The famine of 1932 to 1933 had been entirely preventable, but it caused the death of millions.

The famine

of 1932 to 1933

had been preventable

entirely

but

it caused

the death

of millions

голодомор

1932-1933 років

був таким, який можна було попередити

цілком

але

він став причиною

смерті

мільйонів

Голодомору 1932-1933 років цілком можна було уникнути, але він став причиною смерті мільйонів людей.

Line 23 / 70

Number 9: The Great Terror.

Number nine

The Great Terror

номер дев'ять

великий терор

Номер 9: Великий терор

Line 24 / 70

Stalin's brutal methods and growing power were a cause of grave concern amongst at least some members of the Soviet leadership.

Stalin's brutal methods

and

growing power

were

a cause

of grave concern

amongst

at least some members

of the Soviet leadership

звірячі методи Сталіна

і

зростаюча могутність

були

причиною

серйозної стурбованості

серед

принаймні деяких членів

радянського керівництва

Звірячі методи Сталіна і його зростаюча могутність були причиною серйозної стурбованості принаймні деяких радянських лідерів.

Line 25 / 70

In early 1934, at the Seventh Congress of the Committee of the Communist Party, Stalin received more than 100 anonymous negative votes.

In early 1934

at the Seventh Congress

of the Committee

of the Communist Party

Stalin

received

more than

one hundred

anonymous negative votes

на початку 1934 року

на сьомому з'їзді

комітету

комуністичної партії

Сталін

отримав

більше ніж

сто

анонімних голосів "проти"

На початку 1934 року на VII з'їзді КПРС Сталін отримав більше 100 анонімних голосів "проти".

Line 26 / 70

This only strengthened his conviction that enemies and traitors were everywhere, plotting his downfall.

This

only

strengthened

his conviction

that

enemies

and

traitors

were

everywhere

plotting his downfall

це

тільки

зміцнило

його переконання

що

вороги

і

зрадники

були

всюди

задумуючи його повалення

Це лише зміцнило його переконання в тому, що вороги і зрадники були всюди, задумуючи його повалення.

Line 27 / 70

If only to eradicate any possible threat to his position, Stalin began a purge of his own party, targetting enemies both real and perceived.

If only to eradicate

any possible threat

to his position

Stalin

began

a purge

of his own party

targetting enemies

both real and perceived

щоб повністю позбутися

будь-якої можливої загрози

своєму положенню

Сталін

почав

чистку

своєї власної партії

обираючи своїми мішенями ворогів

і справжніх, і уявних

Щоб повністю позбутися будь-якої можливої загрози своєму положенню, Сталін почав чистки в своїй власній партії, обравши своїми мішенями і справжніх, і уявних ворогів.

Line 28 / 70

More than half of the 1996 who attended the Seventeenth Congress, had been arrested by the end of 1939 [1934].

More than half

of the 1996

who

attended

the Seventeenth Congress

had been arrested

by the end

of 1939 [1934]

більше половини

з 1996

які

приймали участь в

17му з'їзді

були заарештовані

до кінця

1939 року (1934)

До кінця 1939 року (1934) більше половини з 1996 учасників Сімнадцятого з'їзду були заарештовані.

Line 29 / 70

Most were executed by Stalin's secret police, but others were put to work in the labor camps of icy Siberia.

Most

were executed

by Stalin's secret police

but

others

were put to work

in the labor camps

of icy Siberia

більша частина

була страчена

таємною поліцією Сталіна

а

інші

були задіяні

в трудових таборах

зледенілого Сибіру

Більшість з них загинула від рук сталінської таємної поліції, а решту була відправлено на роботи у трудові табори зледенілого Сибіру.

Line 30 / 70

Few of them ever returned.

Few of them

ever

returned

мало хто з них

коли-небудь взагалі

повернувся

Лише лічені одиниці з них змогли повернутися.

Line 31 / 70

The Great Terror was not confined to party elites either.

The Great Terror

was not confined

to party elites

either

великий терор

не обмежувався

елітами партії

також

Великий терор не обмежувався елітою партії.

Line 32 / 70

Stalin intended to kill anybody who might pose a potential threat, whether they had actually committed a crime was no protection.

Stalin

intended

to kill

anybody

who

might pose

a potential threat

whether

they had committed

a crime

actually

was no protection

Сталін

мав намір

вбити

кожного

хто

міг становити

потенційну загрозу

незалежно від того

вони вчинили

злочин

насправді

не було захистом

Сталін мав намір вбити всіх, хто міг становити потенційну загрозу, і те, чи вчинили ці люди злочини, не мало значення.

Line 33 / 70

Intellectuals, scientists, and artists were all targetted.

Intellectuals

scientists

and

artists

were targetted

all

представники інтелігенції

вчені

і

творчі особистості

були зроблені мішенями

всі

Представники інтелігенції, вчені і творчі особистості - будь-хто міг бути обраний у якості об'єкта для переслідування.

Line 34 / 70

The Red Army itself was also by no means exempt.

The Red Army

itself

was

also

by no means

exempt

Червона Армія

сама

була

також

у жодному разі

винятком

Та й сама Червона Армія також у жодному разі не була винятком.

Line 35 / 70

Thousands of its officers suspected of disloyalty were removed from their posts or executed.

Thousands

of its officers

suspected

of disloyalty

were removed

from their posts

or

executed

тисячі

її офіцерів

запідозрених

у зраді

були зняті

зі своїх посад

або

страчені

Тисячі її офіцерів, на яких впала підозра у зраді, були зняті зі своїх посад або страчені.

Line 36 / 70

The purges spread like a contagion through the ranks and society.

The purges

spread

like a contagion

through

the ranks

and

society

репресії

поширювалися

як заразна хвороба

через

ряди

і

суспільство

Репресії поширювалися у суспільстві і лавах силовиків як заразна хвороба.

Line 37 / 70

Even the innocent would confess to crimes and name friends and acquaintances as accomplices, anything to make the torture stop.

Even

the innocent

would confess

to crimes

and

name

friends

and

acquaintances

as accomplices

anything

to make the torture stop

навіть

невинний

зізнався б

у злочинах

і

назвав (би)

друзів

і

знайомих

у якості спільників

будь-що

щоб припинити тортури

Навіть невинний зізнався б у вчиненні злочину, назвавши друзів та знайомих своїми спільниками, будь-яка людина зробила б все для припинення тортур.

Line 38 / 70

The process would then repeat itself with a new set of victims.

The process

would then repeat itself

with a new set

of victims

процес

потім повторився б

з новим комплектом

жертв

Цей процес потім повторився б знову з новим комплектом жертв.

Line 39 / 70

By the end of 1938, the Great Terror began to wind down.

By the end

of 1938

the Great Terror

began

to wind down

до кінця

1938 року

великий терор

почав

зменшувати оберти

До кінця 1938 року Великий терор почав зменшувати свої оберти.

Line 40 / 70

More than a million people had been arrested, and half a million were executed.

More than

a million people

had been arrested

and

half a million

were executed

більше ніж

мільйон людей

були заарештовані

і

півмільйона

були розстріляні

Більше одного мільйона людей були заарештовані і ще півмільйона були розстріляні.

Line 41 / 70

Stalin's grip on power was assured, and all understood that the merest hint of disloyalty or criticism would be met with brutal retribution.

Stalin's grip

on power

was assured

and

all understood

that

the merest hint

of disloyalty

or

criticism

would be met

with brutal retribution

контроль Сталіна

над владою

був забезпечений

і

всі зрозуміли

що

найменший натяк

на нелояльність

чи

критику

буде зустрінутий

з жорстокою розплатою

Сталін забезпечив собі контроль над владою і всі зрозуміли, що навіть найменший натяк на нелояльність чи критику спіткає жорстока розплата.

Line 42 / 70

Number 8 - The Activities of the NKVD were an open secret.

Number eight

The Activities

of the NKVD

were

an open secret

номер вісім

форми діяльності

НКВС

були

таємницею, відомою всім

Номер 8 - Діяльність НКВС не була таємницею ні для кого.

Line 43 / 70

The secret police went by numerous different names over the course of the Soviet Union's sixty-nine years of existence.

The secret police

went by numerous different names

over the course

of the Soviet Union's sixty-nine years of existence

таємна поліція

ходила під різними назвами

протягом

69 років існування Радянського Союзу

Протягом шестидесятидев'ятирічного існування Радянського Союзу таємна поліція була відома під багатьма різними назвами.

Line 44 / 70

But from 1934 until Stalin's death in 1953, they were known as the NKVD.

But

from 1934

until Stalin's death

in 1953

they were known

as

the NKVD

а

з 1934 року

до смерті Сталіна

в 1953 році

вони були відомі

як

НКВС

А з 1934 року до смерті Сталіна в 1953 році вона була відома як НКВС.

Line 45 / 70

Above the law meant separate from the party. The NKVD answered to Stalin alone.

Above the law

meant

separate from the party

The NKVD

answered

to Stalin

alone

над законом

означало

окремо від партії

НКВС

підкорявся

Сталіну

виключно

Бути понад законом означало знаходитися поза партією. НКВС підкорявся виключно Сталіну.

Line 46 / 70

It was the instrument through which Stalin inflicted terror on a population of more than 170 million and one of the main pillars on which his power rested.

It was

the instrument

through which

Stalin inflicted terror

on a population

of more than 170 million

and

one

of the main pillars

on which

his power rested

він був

інструментом

за допомогою якого

Сталін вселив страх

у населення

чисельністю більше 170 мільйонів людей

і

одним

з головних стовпів

на яких

базувалася його могутність

Він був інструментом, за допомогою якого Сталін вселив страх у більше ніж 170-мільйонне населення, а також одним з головних стовпів його могутності.

Line 47 / 70

An entirely rational fear of the secret police permeated all levels of Soviet society.

An entirely

rational fear

of the secret police

permeated

all levels

of Soviet society

абсолютно

раціональний жах

перед таємною поліцією

пронизав

всі рівні

радянського суспільства

Цілком раціональний жах перед таємною поліцією пронизав всі рівні радянського суспільства.

Line 48 / 70

Almost everyone had a friend or relative who had vanished and never been seen again.

Almost everyone

had

a friend

or

relative

who had vanished and never been seen

again

майже кожен

мав

друга

або

родича

який зник і якого ніколи більше не бачили

знову

Майже у кожного був друг або родич, який зник і якого ніколи більше не бачили.

Line 49 / 70

It was understood, yet rarely mentioned, that the NKVD were responsible for the disappearances.

It was understood

yet

rarely

mentioned

that

the NKVD

were responsible

for the disappearances

було зрозуміло

і в той самий час

рідко

згадувалося

що

НКВС

були відповідальні

за зникнення

Люди розуміли, що саме НКВС причетний до усіх цих зникнень, але рідко говорили про це.

Line 50 / 70

The activities of the secret police were an open secret.

The activities

of the secret police

were

an open secret

форми діяльності

таємної поліції

були

секретом Полішинеля

Діяльність таємної поліції була секретом Полішинеля.

Line 51 / 70

To mention their existence carried a very real risk of a visit.

To mention

their existence

carried

a very real risk

of a visit

згадати

їх існування

несло

дуже реальний ризик

візиту

Одна тільки згадка про її існування могла стати причиною неочікуваного візиту.

Line 52 / 70

Any man elevated to head of the NKVD wielded power second only to that of Stalin.

Any man

elevated

to head

of the NKVD

wielded

power

second

only

to that

of Stalin

будь-яка людина

підвищена за посадою

до голови

НКВС

мала у своєму розпорядженні

владу

другу

тільки

по відношенню до тої

Сталіна

Будь-яка людина, призначена на посаду голови НКВС, мала в своєму розпорядженні владу, більшою за яку була тільки влада Сталіна.

Line 53 / 70

This meant their position was a dangerous one.

This meant

their position

was

a dangerous one

це означало

їх становище

було

небезпечним

Це означало, що її становище було досить небезпечним.

Line 54 / 70

The first chief of the NKVD Genrikh Yagoda was himself arrested, tortured, and executed on Stalin's orders.

The first chief

of the NKVD

Genrikh Yagoda

was

himself

arrested

tortured

and

executed

on Stalin's orders

перший керівник

НКВС

Генріх Ягода

був

сам

заарештований

закатований

і

страчений

за наказами Сталіна

Першого керівника НКВС Генріха Ягоду було заарештовано, закатовано і страчено за наказом Сталіна.

Line 55 / 70

His successor Nikolai Yezhov, nicknamed the "Poison Dwarf", due to his short stature, suffered the same fate.

His successor

Nikolai Yezhov

nicknamed

the poison dwarf

due to his short stature

suffered the same fate

його наступник

Микола Єжов

прозваний

отруйним карликом

у зв'язку з його малим зростом

розділив ту ж саму долю

Його наступник, Микола Єжов, якому за його маленький зріст дали прізвисько "кривавий карлик", розділив його долю.

Line 56 / 70

Number 7: Stalin's Right Hand Man was a sadist and a serial killer.

Number Seven:

Stalin's right hand man

was

a sadist

and

a serial killer

номер сім

права рука Сталіна

був

садистом

і

серійним вбивцею

Номер сім: Права рука Сталіна був садистом і серійним вбивцею.

Line 57 / 70

Only an individual of exceptional cruelty and cunning could hope to survive any great length of time as the chief of Stalin's NKVD.

Only

an individual

of exceptional cruelty

and

cunning

could hope

to survive

any great length of time

as

the chief

of Stalin's NKVD

лише

людина

виняткової жорстокості

і

хитрості

могла надіятися

вижити

будь-який тривалий період часу

в якості

керівника

НКВС Сталіна

Лише винятково жорстока і хитра людина могла сподіватися вижити протягом більш-менш тривалого часу на посаді керівника сталінського НКВС.

Line 58 / 70

The unassuming looking Lavrentiy Beria was just such a man.

The unassuming looking

Lavrentiy Beria

was

just

such a man

нічим зовні не примітний

Лаврентій Берія

був

саме

такою людиною

Нічим зовні не примітний Лаврентій Берія був саме такою людиною.

Line 59 / 70

Described by Stalin's daughter as an evil genius who surpassed even her father in the dark political arts, Beria was perhaps the most depraved of all of Stalin's creatures.

Described

by Stalin's daughter

as an evil genius

who

surpassed

even

her father

in the dark political arts

Beria

was

perhaps

the most depraved

of all

of Stalin's creatures

описаний

дочкою Сталіна

як злий геній

який

затьмарював

навіть

її батька

в темних політичних мистецтвах

Берія

був

чи не

найаморальнішим

з усіх

ставлеників Сталіна

Описаний дочкою Сталіна як злий геній, який у темних політичних справах затьмарював навіть її батька, Берія був ледь не найаморальнішим зі ставлеників радянського диктатора.

Line 60 / 70

Appointed as the chief of the NKVD in place of Nikolai Yezhov, Beria was a psychophantic crueler who did everything in his power to ingratiate himself with Stalin, the man he called: "The Boss".

Appointed

as the chief

of the NKVD

in place

of Nikolai Yezhov

Beria

was

a psychophantic crueler

who

did

everything

in his power

to ingratiate himself

with Stalin

the man

he called

the Boss

призначений

головою

НКВС

на місце

Миколи Єжова

Берія

був

улесливим вбивцею

який

робив

усе

в його силах

щоб здобути прихильність

зі Сталіним

людиною

він називав

бос

Призначений головою НКВС на місце Миколи Єжова Берія був улесливим вбивцею, який робив усе, що було в його силах для здобуття прихильності Сталіна, людини, яку він називав "Бос".

Line 61 / 70

He was also a man who thoroughly enjoyed his job.

He was

also

a man

who

thoroughly

enjoyed

his job

він був

також

людиною

яка

надзвичайно

насолоджувалася

своєю роботою

Він також був людиною, якій надзвичайно подобалась її робота.

Line 62 / 70

Reportedly capable of going days on end without sleep, he delighted in presiding over marathon torture sessions.

Reportedly

capable

of going

days

on end

without sleep

he delighted

in presiding over

marathon torture sessions

згідно наявних відомостей

здатний

ходити

дні

безперервно

без сну

він отримував велике задоволення

під час керівництва

марафонськими сеансами тортур

Згідно наявних відомостей, він міг протягом декількох днів знаходитися на ногах і не спати, йому дуже подобалось керувати тривалими сеансами тортур.

Line 63 / 70

When Beria wasn't killing in his professional capacity as Stalin's attack dog, he did so for his own amusement.

When

Beria

was not killing

in his professional capacity

as Stalin's attack dog

he did so

for his own amusement

коли

Берія

не вбивав

під час виконання своїх посадових обов'язків

як службова собака Сталіна

він робив це

заради власної розваги

Коли Берія не вбивав під час виконання своїх посадових обов'язків як службова собака Сталіна, він займався цим заради власної розваги.

Line 64 / 70

His henchmen were under the instruction to roam the streets seeking out young women and girls for him to rape and murder.

His henchmen

were under the instruction

to roam the streets

seeking out

young women

and

girls

for him

to rape

and

murder

його поплічники

мали установку

тинятися вулицями

шукаючи

молодих жінок

і

дівчат

для нього

щоб ґвалтувати

і

вбивати

Його поплічники мали установку тинятися вулицями и шукати для нього молодих жінок і дівчат, яких він гвалтував і вбивав.

Line 65 / 70

There is little doubt that Stalin must have been aware of Beria's activities, but the Soviet dictator prized loyalty and efficiency over all else and cared nothing for the suffering of others.

There is

little doubt

that

Stalin must have been aware

of Beria's activities

but

the Soviet dictator

prized

loyalty

and

efficiency

over all else

and

cared nothing

for the suffering

of others

є

невеликий сумнів

що

Сталін повинен був знати

про діяльність Берії

але

радянський диктатор

цінував

відданість

і

ефективність

понад усе інше

і

був цілковито байдужим

до страждань

інших

Є невеликі сумніви в тому, що Сталін знав про таку діяльність Берії, але радянський диктатор цінував відданість та ефективність понад усе і його зовсім не хвилювали страждання інших.

Line 66 / 70

Beria's loyalty, however, was not as complete as Stalin imagined.

Beria's loyalty

however

was not

as complete as

Stalin imagined

вірність Берії

між тим

не була

такою абсолютною як

Сталін уявляв собі

Між тим вірність Берії була не такою абсолютною, якою її уявляв собі Сталін.

Line 67 / 70

When Stalin died in 1953, Beria spat on his corpse and smiled.

When

Stalin died

in 1953

Beria spat

on his corpse

and

smiled

коли

Сталін помер

в 1953 році

Берія плюнув

на його труп

і

посміхнувся

Коли в 1953 році диктатор помер, Берія плюнув на його труп і посміхнувся.

Line 68 / 70

Most likely he believed that he would replace his former master as dictator, but with Stalin's protection lost, he was instead arrested and sentenced to death for his many crimes.

Most likely

he believed

that

he would replace

his former master

as dictator

but

with Stalin's protection lost

he was

instead

arrested

and

sentenced

to death

for his many crimes

ймовірно

він вірив

що

він замінив би

свого колишнього керівника

у якості диктатора

але

з втратою захисту Сталіна

він був

замість цього

заарештований

і

засуджений

до смерті

за свої численні злочини

Напевно він вірив, що замінить свого колишнього керівника у якості диктатора, але, втративши захист Сталіна, його самого було заарештовано і засуджено до смерті за його численні злочини.

Line 69 / 70

Beria, the merciless killer, broke down in tears and pleaded for his life.

Beria

the merciless killer

broke down in tears

and

pleaded for his life

Берія

безжалісний вбивця

розридався

і

благав змилуватися над ним

Берія, безжалісний вбивця, розплакався і благав змилуватися над ним.

Line 70 / 70

His screams were muffled by a rag stuffed in his mouth, before he was shot in the head.

His screams

were muffled

by a rag

stuffed

in his mouth

before

he was shot

in the head

його зойки

були заглушені

ганчіркою

яку було заткнуто

в його рот

перед тим як

він був застрелений

в голову

Його зойки були заглушені ганчіркою, якою йому заткнули рота перед тим, як розстріляти.