Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (1/8)

Iсторія Росії (1/8)

Rurik

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 41

For thousands of years, the lands known today as Russia and Ukraine were inhabited by nomadic tribes and mysterious Bronze Age cultures.

For thousands

of years

the lands

known

today

as Russia

and

Ukraine

were inhabited

by nomadic tribes

and

mysterious Bronze Age cultures

протягом тисяч

років

землі

відомі

у наш час

як Росія

і

Україна

були населені

кочовими племенами

і

таємничими цивілізаціями бронзової доби

Протягом багатьох тисяч років землі, відомі у наш час як Росія і Україна, були населені кочовими племенами і таємничими цивілізаціями бронзової доби.

Line 2 / 41

The only record they left were their graves.

The only record

they left

were

their graves

єдиний слід

вони залишили

були

їх гробниці

Єдиний слід, який вони залишили після себе - це їх гробниці.

Line 3 / 41

In the great open grasslands of the South, the Steppe, they buried their chieftains, beneath huge mounds called "kurgans".

In the great open grasslands

of the South

the Steppe

they buried

their chieftains

beneath huge mounds

called

kurgans

на території великих відкритих трав'яних рівнин

півдня

степу

вони ховали

своїх вождів

під величезними могильними пагорбами

під назвою

кургани

На великих відкритих трав'яних рівнинах півдня, у степу, вони ховали своїх вождів під величезними могильними пагорбами, які називаються курганами.

Line 4 / 41

The ancient Greek historian Herodotus called these people "Scythians".

The ancient Greek historian

Herodotus

called

these people

Scythians

давньогрецький історик

Геродот

називав

цих людей

скіфами

Давньогрецький історик Геродот називав цих людей скіфами.

Line 5 / 41

Their lands were overrun by the same nomadic warriors who brought down the Roman Empire.

Their lands

were overrun

by the same nomadic warriors

who brought down

the Roman Empire

їх землі

були захоплені

тими самими кочовими воїнами

які повалили

Римську імперію

Їх землі були захоплені тими самими кочовими воїнами, які повалили Римську імперію.

Line 6 / 41

The land was then settled by Slavs.

The land

was settled

then

by Slavs

територія

була заселена

потім

слов'янами

Потім ця територія була заселена слов'янами.

Line 7 / 41

They shared some language and culture but were divided into many different tribes.

They shared

some language

and

culture

but

were divided

into many different tribes

вони ділилися

деякою мовою

і

культурою

але

були поділені

на велику кількість різних племен

Маючи схожі мову та культуру, вони були розділені на велику кількість різних племен.

Line 8 / 41

Vikings from Scandinavia, known in the East as "Varangians", rowed up Russia's long rivers on daring raids and trading expeditions.

Vikings

from Scandinavia

known

in the East

as Varangians

rowed

up Russia's long rivers

on daring raids

and

trading expeditions

вікінги

зі Скандинавії

відомі

на Сході

як варяги

гребли

вверх по довгим річкам Росії

в сміливих набігах

і

торгівельних експедиціях

Вікінги зі Скандинавії, яких на Сході називали варягами, здійснювали по довгим річкам Росії сміливі набіги і торгівельні походи.

Line 9 / 41

According to legend, the East Slavs asked a Varangian chief, named "Rurik", to be their prince and to unite the tribes.

According to legend

the East Slavs

asked

a Varangian chief

named "Rurik"

to be their prince

and

to unite the tribes

згідно з легендою

східні слов'яни

попросили

вождя варягів

на ім'я Рюрик

бути їх князем

і

об'єднати племена

Згідно легенди, східні слов'яни попросили вождя варягів на ім'я Рюрик стати їх князем і об'єднати племена.

Line 10 / 41

He accepted and made his capitol at Novgorod.

He accepted

and

made

his capitol

at Novgorod

він погодився

і

зробив

свою столицю

в Новгороді

Він погодився і зробив своєю столицею Новгород.

Line 11 / 41

His dynasty, the Rurikids, would rule Russia for 700 years.

His dynasty

the Rurikids

would rule Russia

for 700 years

його роду

Рюриковичам

судилося правити Росією

протягом 700 років

Його роду, Рюриковичам, судилося правити Росією протягом 700 років.

Line 12 / 41

His people called themselves, "the Rus", and gave their name to the land.

His people

called

themselves

the Rus

and

gave

their name

to the land

його люди

називали

себе

Русь

і

дали

своє ім'я

краю

Його люди називали себе "Русь", так само почав називатися і цей край.

Line 13 / 41

Rurik's successor Oleg captured Kiev, making it the capitol of a new state: "Kievan Rus".

Rurik's successor

Oleg

captured

Kiev

making

it

the capitol

of a new state

Kievan Rus

наступник Рюрика

Олег

захопив

Київ

роблячи

його

столицею

нової держави

Київської Русі

Наступник Рюрика Олег захопив Київ і зробив його столицею нової держави - Київської Русі.

Line 14 / 41

A century later, seeking closer ties with the Byzantine Empire to the south, Vladimir the Great adopted their religion and converted to Orthodox Christianity.

A century later

seeking

closer ties

with the Byzantine Empire

to the south

Vladimir the Great

adopted

their religion

and

converted

to Orthodox Christianity

століття пізніше

в прагненні до

тісніших зв'язків

з Візантійською імперією

на південь

Володимир Великий

запозичив

їх релігію

і

навернувся

до православного християнства

Через одне століття, намагаючись зміцнити зв'язки з розташованою південніше Візантійською імперією, Володимир Великий запозичив її релігію і навернувся до православного християнства.

Line 15 / 41

He is still venerated today as the man who brought Christianity to Ukraine and Russia.

He is venerated

still

today

as the man

who brought

Christianity

to Ukraine and Russia

він шанується

до сих пір

сьогодні

як людина

яка принесла

християнство

до України і Росії

Його і в наш час шанують як людину, яка принесла християнство до України і Росії.

Line 16 / 41

Yaroslav the Wise codified laws and conquered new lands.

Yaroslav the Wise

codified

laws

and

conquered

new lands

Ярослав Мудрий

систематизував

закони

і

завоював

нові території

Ярослав Мудрий систематизував закони і завоював нові території.

Line 17 / 41

His reign marked the Golden Age of Kievan Rus.

His reign

marked

the Golden Age

of Kievan Rus

його правління

ознаменувало

час найвищого розквіту

Київської Русі

Його правління стало часом найвищого розквіту Київської Русі.

Line 18 / 41

It was amongst the most sophisticated and powerful states in Europe.

It was

amongst

the most sophisticated

and

powerful states

in Europe

вона була

серед

найпередовіших

і

могутніх держав

в Європі

Тоді це була одна з найпередовіших і наймогутніших держав в Європі.

Line 19 / 41

But after Yaroslav's death, his sons fought amongst themselves.

But

after Yaroslav's death

his sons

fought

amongst themselves

однак

після смерті Ярослава

його сини

сварилися

між собою

Однак після смерті Ярослава його сини почали сваритися між собою.

Line 20 / 41

Kievan Rus disintegrated into a patchwork of feuding princedoms, just as a deadly new threat emerged from the East.

Kievan Rus

disintegrated

into a patchwork

of feuding princedoms

just as

a deadly new threat

emerged

from the East

Київська Русь

розпалася

на строкату суміш

ворогуючих князівств

коли

смертельна нова загроза

з'явилася

зі Сходу

Київська Русь розпалася на строкату суміш ворогуючих князівств і саме в цей час зі Сходу з'явилася нова смертельна загроза.

Line 21 / 41

The Mongols under Genghis Khan had overrun much of Asia.

The Mongols

under Genghis Khan

had overrun

much of Asia

монголи

під проводом Чингісхана

захопили

значну частину Азії

Монголи під проводом Чингісхана захопили великі території в Азії.

Line 22 / 41

Now they launched a great raid across the Caucasus Mountains and defeated the Kievan Princes at the Battle of the Kalka River (1223) but then withdrew.

Now

they launched

a great raid

across the Caucasus Mountains

and

defeated

the Kievan Princes

at the Battle

of the Kalka River (1223)

but

then

withdrew

в цю пору

вони організували

великий похід

через Кавказькі гори

і

завдали поразки

київським князям

в битві

на річці Калці

але

потім

відступили

В цю пору вони організували великий похід через Кавказькі гори і завдали київським князям поразки на річці Калці (1223 р.), але потім відступили.

Line 23 / 41

Fourteen years later, the Mongols returned.

Fourteen years later

the Mongols

returned

чотирнадцять років пізніше

монголи

повернулися

Через чотирнадцять років монголи повернулися.

Line 24 / 41

A gigantic army led by Batu Khan overran the land.

A gigantic army

led by Batu Khan

overran the land

величезне військо

на чолі з Ханом Батиєм

захопило країну

Величезне військо на чолі з ханом Батиєм захопило країну.

Line 25 / 41

Cities that resisted were burned, their people slaughtered.

Cities

that resisted

were burned

their people

slaughtered

міста

які чинили опір

були спалені

їх люди

безжально вбиті

Міста, які чинили опір, було спалено, а їх мешканців - безжально вбито.

Line 26 / 41

The city of Novgorod was spared, because it submitted to the Mongols.

The city of Novgorod

was spared

because

it submitted

to the Mongols

місто Новгород

було помилувано

тому що

воно здалося

монголам

Місту Новгороду вдалося вціліти - воно здалося монголам.

Line 27 / 41

Its Prince Alexander Nevsky then saved the city again, defeating the Teutonic Knights at the Battle of the Ice (1242) fought above a frozen lake.

Its Prince

Alexander Nevsky

then

saved

the city

again

defeating

the Teutonic Knights

at the Battle

of the Ice

fought

above a frozen lake

його князь

Олександр Невський

пізніше

врятував

місто

знову

перемагаючи

лицарів-тевтонців

в побоїщі

Льоду

веденому

на замерзлому озері

Пізніше місто було врятоване ще один раз, завдяки його князю Олександру Невському, який розгромив лицарів-тевтонців під час Льодового побоїща (1242 р.), що відбулося на льоду замерзлого озера.

Line 28 / 41

He remains one of Russia's most revered heroes.

He remains

one

of Russia's most revered heroes

він залишається

одним

з найшанованіших героїв Росії

Він продовжує залишатися одним з найшанованіших героїв Росії.

Line 29 / 41

The Mongols ruled the land as conquerors.

The Mongols

ruled

the land

as conquerors

монголи

керували

територією

як поневолювачі

Монголи керували захопленими територіями як поневолювачі.

Line 30 / 41

Their new empire was called "the Golden Horde", ruled by a khan from his new capitol at Sarai.

Their new empire

was called

the Golden Horde

ruled by a khan

from his new capitol

at Sarai

їх нова імперія

мала назву

Золота Орда

керована ханом

з його нової столиці

в Сараї

Їхня нова імперія мала назву Золота Орда, нею керував хан з нової столиці - Сарая.

Line 31 / 41

The Rus princes were his vassals.

The Rus princes

were

his vassals

князі Русі

були

його васалами

Князі Русі були його васалами.

Line 32 / 41

They were forced to pay tribute or suffer devastating reprisal raids.

They were forced

to pay tribute

or

suffer

devastating reprisal raids

вони були вимушені

платити данину

або

терпіти

спустошливі каральні набіги

Їм доводилося платити данину або страждати від спустошливих каральних набігів.

Line 33 / 41

They called their oppressors, "Tatars".

They called

their oppressors

Tatars

вони називали

своїх гнобителів

татарами

Вони називали своїх гнобителів татарами.

Line 34 / 41

They lived under the "Tatar Yoke".

They lived

under the Tatar Yoke

вони жили

під ординським ярмом

Вони жили під ординським ярмом.

Line 35 / 41

Alexander Nevsky's son Daniel founded the Grand Principality of Moscow, which quickly grew in power.

Alexander Nevsky's son

Daniel

founded

the Grand Principality

of Moscow

which

quickly

grew

in power

син Олександра Невського

Данило

заснував

Велике князівство

Москви

яке

стрімко

росло

в могутності

Син Олександра Невського Данило заснував Велике князівство Московське, яке стрімко нарощувало свою могутність.

Line 36 / 41

Under the Great Uzbek Khan, the Tatars converted to Islam.

Under the Great Uzbek Khan

the Tatars

converted

to Islam

під владою великого Узбек-хана

татари

навернулися

в іслам

Під час правління великого Узбек-хана татари навернулися в іслам.

Line 37 / 41

A rising power, the Grand Duchy of Lithuania, defeated the Tatars at the Battle of Blue Waters (1362) and conquered Kiev.

A rising power

the Grand Duchy

of Lithuania

defeated

the Tatars

at the Battle

of Blue Waters

and

conquered Kiev

зростаюча сила

Велике князівство

Литви

розгромило

татар

в битві

Синіх Вод

і

захопило Київ

Міцніюче Велике князівство Литовське розгромило татар у битві на Синіх Водах (1362 р.) і захопило Київ.

Line 38 / 41

Eighteen years later, Dmitri Donskoi, Grand Prince of Moscow, also defeated the Tatars at the great Battle of Kulikovo Field (1380).

Eighteen years later

Dmitri Donskoi

Grand Prince of Moscow

also

defeated

the Tatars

at the great Battle

of Kulikovo Field

вісімнадцять років пізніше

Дмитро Донський

Великий князь Московський

також

переміг

татар

у великій битві

Куликового поля

Через вісімнадцять років Дмитро Донський, Великий князь Московський, також переміг татар у великій Куликовській битві. (1380 р.)

Line 39 / 41

After years of infighting, the Golden Horde now began to disintegrate into rival khanates.

After years

of infighting

the Golden Horde

now

began to disintegrate

into rival khanates

після років

міжусобиць

Золота Орда

в той час

почала розпадатися

на конкуруючі ханства

Після багатьох років міжусобиць Золота Орда почала розпадатися на окремі ханства-суперники.

Line 40 / 41

Constantinople, capitol and last outpost of the once great Byzantine Empire, fell to the Turkish Ottoman Empire (1453).

Constantinople

capitol

and

last outpost

of the once great Byzantine Empire

fell to

the Turkish Ottoman Empire

Константинополь

столиця

і

останній оплот

колись великої Візантійської імперії

відійшов

Турецькій Османській імперії

Константинополь, столиця і останній оплот колись великої Візантійської імперії, був захоплений Османською імперією. (1453 р.)

Line 41 / 41

Some hailed Moscow as the Third Rome, the seat of Orthodox Christian faith, now Rome and Constantinople had fallen.

Some

hailed

Moscow

as the Third Rome

the seat

of Orthodox Christian faith

now

Rome and Constantinople

had fallen

деякі

прозвали

Москву

Третім Римом

центром

православної християнської віри

в той час

Рим і Константинополь

втратили владу

Деякі люди почали називати Москву Третім Римом, центром православного християнства, адже в той час Рим і Константинополь втратили колишній вплив.