Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (3/8)

Iсторія Росії (3/8)

Peter Romanov

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 38

The Russian Assembly, the Zemsky Sobor, realized the country had to unite behind a new ruler and elected a 16 year old noble, Mikhail Romanov as the next Tsar.

The Russian Assembly

the Zemsky Sobor

realized

the country

had to unite

behind a new ruler

and

elected

a 16 year old noble

Mikhail Romanov

as the next Tsar

російське законодавче зібрання

Земський собор

усвідомлювало

країна

повинна об'єднатися

за новим правителем

і

обрало

16-річного дворянина

Михайла Романова

в якості наступного царя

Російське законодавче зібрання, Земський собор, усвідомлювало необхідність об'єднання країни під владою нового правителя і обрало наступним царем Михайла Романова, 16-річного дворянина.

Line 2 / 38

His dynasty would rule Russia for the next 300 years.

His dynasty

would rule

Russia

for the next 300 years

його династії

судилося правити

Росією

протягом наступних 300 років

Його династії судилося правити Росією протягом наступних 300 років.

Line 3 / 38

Tsar Mikhail exchanged territory for peace, winning Russia much needed breathing space.

Tsar Mikhail

exchanged

territory

for peace

winning

Russia

much needed breathing space

цар Михайло

обміняв

територію

в обмін на мир

виграючи

Росії

дуже необхідний перепочинок

Цар Михайло обміняв деякі території на мир, вигравши для Росії такий необхідний перепочинок.

Line 4 / 38

His son Tsar Alexei implemented a new legal code, the Sobornoye Ulozheniye.

His son

Tsar Alexei

implemented

a new legal code

the Sobornoye Ulozheniye

його син

цар Олексій

ввів у дію

новий звід законів

Соборне уложення

Його син, цар Олексій, ввів у дію новий звід законів - Соборне уложення.

Line 5 / 38

It turned all Russian peasants, 80% of the population, into serfs, effectively slaves, their status inherited by their children, and with no freedom to travel or chose their master.

It turned

all Russian peasants

80%

of the population

into serfs

effectively slaves

their status

inherited

by their children

and

with no freedom

to travel

or

chose

their master

це перетворило

всіх російських селян

вісімдесят відсотків

населення

на кріпаків

по суті, рабів

їх статус

успадковувався

їх дітьми

і

без вільності

подорожувати

або

обирати

свого пана

Це перетворило усіх російських селян, 80% населення, на кріпаків, які, по суті, були рабами. Їх статус успадковувався їх дітьми, у них не було права подорожувати або змінювати свого пана.

Line 6 / 38

It was a system that dominated Russian rural life for the next 200 years.

It was

a system

that

dominated

Russian rural life

for the next 200 years

це була

система

яка

домінувала над

російським сільським життям

протягом наступних 200 років

Цей уклад панував в житті російського села протягом наступних 200 років.

Line 7 / 38

The head of the Russian Orthodox Church Patriarch Nikon imposed religious reforms that split the church between reformers and old believers.

The head

of the Russian Orthodox Church

Patriarch Nikon

imposed

religious reforms

that

split

the church

between reformers

and

old believers

глава

Російської православної церкви

Патріарх Нікон

нав'язав

релігійні реформи

які

розділили

церкву

між прибічниками реформи

і

старовірами

Глава Російської православної церкви Патріарх Нікон нав'язав релігійні реформи, які розділили парафіян на прибічників нововведень та старовірів.

Line 8 / 38

It is a schism that continues to this day.

It is

a schism

that

continues

to this day

це є

розкол

який

продовжується

до цього дня

Цей розкол зберігся до наших днів.

Line 9 / 38

Ukrainian Cossacks, rebelling against the Polish-Lithuanian Commonwealth, recognized Tsar Alexei as overlord in exchange for his military support.

Ukrainian Cossacks

rebelling

against the Polish-Lithuanian Commonwealth

recognized

Tsar Alexei

as overlord

in exchange

for his military support

українські козаки

що чинять опір

проти Речі Посполитої

визнали

царя Олексія

сюзереном

в обмін

на його військову підтримку

Українські козаки, що чинили опір Речі Посполитій, визнали царя Олексія своїм сюзереном в обмін на військову підтримку.

Line 10 / 38

It led to the 13 years' war between Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth. (1654-1667)

It led

to the 13 years' war

between Russia

and

the Polish-Lithuanian Commonwealth

це призвело

до 13-річної війни

між Росією

і

Річчю Посполитою

Це стало причиною 13-річної війни між Росією та Річчю Посполитою. (1654-1667 рр.)

Line 11 / 38

Russia emerged victorious reclaiming Smolensk and taking control of eastern Ukraine.

Russia

emerged

victorious

reclaiming Smolensk

and

taking control of

eastern Ukraine

Росія

вийшла (з війни)

переможною

відбиваючи Смоленськ

і

беручи контроль над

східною Україною

Росія вийшла з неї переможницею, повернула собі Смоленськ і встановила контроль над східною Україною.

Line 12 / 38

A revolt against Tsarist government, led by a renegade Cossack Stenka Razin, brought anarchy to southern Russia.

A revolt

against Tsarist government

led

by a renegade Cossack Stenka Razin

brought

anarchy

to southern Russia

повстання

проти царського режиму

кероване

козаком-зрадником Стенькою Разіним

принесло

анархію

в південну Росію

Повстання проти царського режиму під проводом козака-зрадника Степана Разіна стало причиною анархії в південній частині Росії.

Line 13 / 38

It was finally suppressed.

It was suppressed

finally

воно було придушене

в кінцевому підсумку

В кінцевому підсумку воно було придушене.

Line 14 / 38

Razin was brought to Moscow and executed by quartering.

Razin

was brought

to Moscow

and

executed

by quartering

Разін

був перевезений

до Москви

і

страчений

шляхом четвертування

Разіна було перевезено до Москви і четвертовано.

Line 15 / 38

The sickly but highly educated Feodor III passed many reforms (1681).

The sickly

but

highly educated

Feodor the Third

passed

many reforms

хворобливий

але

високоосвічений

Федір Третій

провів

багато реформ

Хворобливий, але високоосвічений Федір ІІІ здійснив велику кількість реформ. (1681 р.)

Line 16 / 38

He abolished Mestnichestvo, the system that had awarded government posts according to nobility, rather than merit, and symbolically burned the ancient books of rank. (1682)

He abolished

Mestnichestvo

the system

that

had awarded

government posts

according to nobility

rather than merit

and

symbolically

burned

the ancient books of rank

він скасував

місництво

систему

яка

присуджувала

державні посади

відповідно до знатності походження

а не заслугою

і

символічно

спалив

старовинні розрядні книги

Він скасував місництво, систему, в рамках якої державні посади розподілялись згідно зі знатністю походження, а не за заслугами, і символічно спалив старовинні розрядні книги. (1682 р.)

Line 17 / 38

But Feodor died aged just 19.

But

Feodor

died

aged

just

nineteen

проте

Федір

помер

досягнувши віку

лише

дев'ятнадцяти

Проте коли Федору було лише 19, він помер.

Line 18 / 38

His sister Sofia became Princess Regent, ruling on behalf of her younger brothers, the joint tsars Ivan V and Peter I.

His sister Sofia

became

Princess Regent

ruling

on behalf of

her younger brothers

the joint tsars

Ivan the Fifth

and

Peter the First

його сестра Софія

стала

царівною-регентом

правлячи

від імені

своїх молодших братів

спільних царів

Івана П'ятого

і

Петра Першого

Його сестра Софія стала царівною-регентом і правила від імені своїх молодших братів Івана V і Петра I, які були проголошені спільно правлячими царями.

Line 19 / 38

After centuries of conflict, Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth signed a Treaty of Eternal Peace. (1686)

After centuries

of conflict

Russia

and

the Polish-Lithuanian Commonwealth

signed

a Treaty

of Eternal Peace

після століть

збройного конфлікту

Росія

і

Річ Росполита

підписали

угоду

про Вічний мир

Після декількох століть збройного протистояння Росія і Річ Посполита підписали "Вічний мир". (1686 р.)

Line 20 / 38

Russia then joined the Holy League in its war against the Ottoman Empire. (1683-1699)

Russia

then

joined

the Holy League

in its war

against the Ottoman Empire

Росія

потім

вступила до

Священної ліги

в її війні

проти Османської імперії

Після цього Росія вступила до Священної Ліги, щоб воювати проти Османської імперії. (1683-1699 рр.)

Line 21 / 38

Sofia's reign also saw the first treaty between Russia and China, establishing the frontier between the two states. (1689)

Sofia's reign

also

saw

the first treaty

between Russia and China

establishing the frontier

between the two states

правління Софії

також

бачило

перший договір

між Росією та Китаєм

визначаючи кордон

між двома державами

Також під час правління Софії був укладений перший договір між Росією та Китаєм, який визначав кордон між двома державами. (1689 р.)

Line 22 / 38

At age 17, Peter I seized power from his half sister Sofia. (1689 - 1725)

At age seventeen

Peter the First

seized power

from his half sister Sofia

у віці сімнадцяти

Петро Перший

захопив владу

у своєї зведеної сестри Софії

Петро I у сімнадцятирічному віці захопив владу у своєї зведеної сестри Софії. (1689 - 1725 рр.)

Line 23 / 38

Peter became the first Russian ruler to travel abroad.

Peter

became

the first Russian ruler

to travel abroad

Петро

став

першим російським правителем

щоб подорожувати за кордон

Він став першим російським правителем, який поїхав подорожувати за кордон.

Line 24 / 38

He toured Europe with his Grand Embassy, seeking allies for Russia's war against Turkey and learning the latest developments in science and ship building.(1697-98)

He toured

Europe

with his Grand Embassy

seeking

allies

for Russia's war

against Turkey

and

learning

the latest developments

in science

and

ship building

він здійснив подорож

Європою

зі своїм Великим посольством

в пошуку

союзників

для війни Росії

проти Туреччини

і

вивчаючи

останні розробки

в науці

і

кораблебудуванні

Зі своїм Великим посольством він здійснив подорож Європою, займаючись пошуком союзників для війни проти Туреччини і вивчаючи останні розробки у сфері науки і кораблебудування. (1697-98 рр.)

Line 25 / 38

The war against Turkey was successfully concluded by the Treaty of Constantinople. (1700)

The war

against Turkey

was concluded

successfully

by the Treaty

of Constantinople

війна

проти Туреччини

була завершена

успішно

договором

Константинополя

Війна проти Туреччини успішно завершилася підписанням Константинопольського мирного договору. (1700 р.)

Line 26 / 38

Russia gained Azov from Turkey's ally, the Crimean Khanate and with it a foothold on the Black Sea.

Russia

gained

Azov

from Turkey's ally

the Crimean Khanate

and

with it

a foothold

on the Black Sea

Росія

завоювала

Азовське море

у союзника Туреччини

Кримського ханства

і

з ним

плацдарм

на Чорному морі

Росія завоювала Азовське море у Кримського ханства, союзника Туреччини, і отримала завдяки цьому плацдарм для виходу в Чорне море.

Line 27 / 38

Peter made many reforms, seeking to turn Russia into a modern European state.

Peter

made

many reforms

seeking

to turn

Russia

into a modern European state

Петро

здійснив

багато реформ

прагнучи

перетворити

Росію

в сучасну європейську державу

Петро здійснив велику кількість реформ, прагнучи перетворити Росію на сучасну європейську державу.

Line 28 / 38

He demanded Russian nobles dress and behave like Europeans.

He demanded

Russian nobles

dress

and

behave

like Europeans

він зажадав

російські дворяни

вдягатися

і

поводитися

як європейці

Він зажадав від російських дворян вдягатися і вести себе по-європейськи.

Line 29 / 38

He made those, who refused to shave, pay a beard tax.

He made

those

who refused

to shave

pay

a beard tax

він примусив

тих

хто відмовлявся

голитися

платити

податок на бороду

Він примусив тих, хто відмовлявся голитися, платити податок на бороду.

Line 30 / 38

Peter built the first Russian Navy, reformed the Army and government, and promoted industry, trade, and education.

Peter

built

the first Russian Navy

reformed

the Army

and

government

and

promoted

industry

trade

and

education

Петро

побудував

перший російський воєнно-морський флот

реформував

військо

і

органи державного управління

а також

сприяв розвитку

промисловості

торгівлі

і

освіти

Петро побудував перший воєнно-морський флот, реформував військо і органи державного управління, а також сприяв розвитку промисловості, торгівлі та освіти.

Line 31 / 38

In the Great Northern War, Russia, Poland-Lithuania, and Denmark took on the dominant power in the Baltic: Sweden. (1700-1721)

In the Great Northern War

Russia

Poland-Lithuania

and

Denmark

took on

the dominant power

in the Baltic

Sweden

у Великій Північній війні

Росія

Польща-Литва

і

Данія

протистояли

домінуючій силі

в Балтійському морі

Швеції

У Великій Північній війні Росія, Польща-Литва та Данія протистояли Швеції, яка в той час була домінуючою силою в Балтійському морі. (1700-1721 рр.)

Line 32 / 38

The war began badly for Russia with a disastrous defeat to Charles XII of Sweden at Narva. (1700)

The war

began

badly

for Russia

with a disastrous defeat

to Charles the Twelfth

of Sweden

at Narva

війна

почалася

погано

для Росії

з жахливої поразки

Карлу Дванадцятому

Швеції

біля Нарви

Війна розпочалася для Росії погано - з жахливої поразки королю Швеції Карлу XII в битві під Нарвою. (1700 р.)

Line 33 / 38

But Russia won a Second Battle of Narva (1704), before crushing Charles XII's Army at the Battle of Poltava. (1709)

But

Russia

won

a Second Battle

of Narva

before crushing

Charles the Twelfth's Army

at the Battle

of Poltava

але

Росія

здобула перемогу в

другій битві

при Нарві

перед розгромом

війська Карла XII

в битві

Полтави

Але вже у другій битві під Нарвою Росії вдалося перемогти, а потім військо Карла XII було розгромлено в Полтавській битві. (1709 р.)

Line 34 / 38

On the Baltic coast, Peter completed construction of a new capitol: Saint Petersburg. (1712)

On the Baltic coast

Peter

completed

construction

of a new capitol

Saint Petersburg

на узбережжі Балтійського моря

Петро

завершив

будівництво

нової столиці

Санкт-Петербурга

На узбережжі Балтійського моря Петро завершив будівництво нової столиці - Санкт-Петербурга. (1712 р.)

Line 35 / 38

The building of what would become Russia's second largest city among coastal marshes, was a remarkable achievement, though it cost the lives of many thousands of serfs.

The building

of what

would become

Russia's second largest city

among coastal marshes

was

a remarkable achievement

though

it cost

the lives

of many thousands

of serfs

спорудженню

чого

судилося стати

другим за величиною містом Росії

серед прибережних боліт

була

визначним досягненням

хоча

це коштувало

життів

багатьох тисяч

кріпаків

Спорудження серед прибережних боліт того, чому судилося стати другим за величиною містом Росії, було визначним досягненням, незважаючи на те, що на це пішло багато тисяч життів кріпаків.

Line 36 / 38

The Great Northern War ended with the Treaty of Nystad. (1721)

The Great Northern War

ended

with the Treaty

of Nystad

Велика Північна війна

завершилася

з договором

Ніштадтським

Велика Північна війна завершилася підписанням Ніштадтського мирного договору. (1721 р.)

Line 37 / 38

Russia's gains at Sweden's expense made it the new dominant Baltic power.

Russia's gains

at Sweden's expense

made

it

the new dominant Baltic power

завоювання Росією

за рахунок Швеції

зробили

її

новим балтійським центром сили

Завоювання Росією шведських володінь зробили її новим центром сили на Балтиці.

Line 38 / 38

Four years before his death, Peter was declared "Peter the Great, Father of his country, Emperor of all the Russias."

Four years

before his death

Peter was declared

Peter the Great

Father of his country

Emperor

of all the Russias

чотири роки

до своєї смерті

Петро був проголошений

Петром Великим

батьком Відчизни

імператором

Всеросійським

За чотири роки до смерті Петро був проголошений "Петром Великим, батьком Відчизни та імператором Всеросійським".