Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (4/8)

Iсторія Росії (4/8)

Catherine the Great

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 41

Peter was succeeded by his wife Catherine I (1725-27), then his grandson Peter II (1727-1730 ) who died of smallpox, age just 14.

Peter was succeeded

by his wife Catherine the First

then

his grandson Peter the Second

who died

of smallpox

age just fourteen

Петро був змінений

своєю дружиною Катериною Першою

після цього

своїм онуком Петром Другим

який помер

від віспи

вік всього чотирнадцять

На троні Петра змінила його дружина Катерина І (1725-1727 рр.), а після неї - його онук Петро ІІ (1727-1730 рр.), який помер від віспи у віці всього лише 14 років.

Line 2 / 41

Empress Anna Ioannovna (1730-40), daughter of Peter the Great's half brother Ivan V, was famed for her decadence and the influence of her German lover Ernst Biron.

Empress Anna Ioannovna

daughter

of Peter the Great's half brother Ivan the Fifth

was famed

for her decadence

and

the influence

of her German lover

Ernst Biron

імператриця Анна Іванівна

дочка

зведеного брата Петра Великого Івана П'ятого

була відома

за свою розбещеність

і

вплив

її німецького коханця

Ернста Бірона

Імператриця Анна Іванівна (1730-1740 рр.), дочка зведеного брата Петра Першого Івана V, була відома своєю розбещеністю і тим, що знаходилася під впливом свого німецького коханця Ернста Бірона.

Line 3 / 41

During Anna's reign Vitus Bering, a Danish explorer in Russian service, led the first expedition to chart the coast of Alaska.

During

Anna's reign

Vitus Bering

a Danish explorer

in Russian service

led

the first expedition

to chart

the coast

of Alaska

під час

правління Анни

Вітус Беринг

данський дослідник

в російській службі

привів

першу експедицію

щоб скласти карту

узбережжя

Аляски

Під час правління Анни Вітус Берінг, данський дослідник на службі Російської імперії, привів першу експедицію до Аляски, щоб скласти карту її узбережжя.

Line 4 / 41

He also discovered the Aleutian Islands, and later gave his name to the sea that separates Russia and America.

He discovered

also

the Aleutian Islands

and

later

gave

his name

to the sea

that

separates

Russia and America

він відкрив

також

Алеутські острови

а

пізніше

дав

своє ім'я

морю

яке

розділяє

Росію і Америку

Також він відкрив Алеутські острови, а пізніше в честь нього було назване море, що розділяє Росію і Америку.

Line 5 / 41

After Anna's death, her infant grandnephew Ivan VI (1740-1741) was deposed by Peter the Great's daughter Elizabeth.

After Anna's death

her infant grandnephew

Ivan the Sixth

was deposed

by Peter the Great's daughter Elizabeth

після смерті Анни

її малолітній внучатий племінник

Іван Шостий

був скинутий

донькою Петра Великого Єлизаветою

Після смерті Анни її малолітній внучатий племінник Іван VI (1740-1741 рр.) був скинутий з трону донькою Петра Першого Єлизаветою.

Line 6 / 41

Ivan VI spent his entire life in captivity, until aged 23, he was murdered by his guards during a failed rescue attempt.

Ivan the Sixth

spent

his entire life

in captivity

until

aged 23

he was murdered

by his guards

during a failed rescue attempt

Іван VI

провів

все своє життя

в полоні

до тих пір, поки

у віці 23 років

він був вбитий

своїми охоронцями

під час невдалої спроби порятунку

Іван VI провів все своє життя в полоні. У віці 23 років він загинув під час невдалої спроби втечі від рук охоронців, які стерегли його.

Line 7 / 41

Elizabeth (1741-1762) meanwhile was famed for her vanity, extravagance, and many young lovers.

Elizabeth

meanwhile

was famed

for her vanity

extravagance

and

many young lovers

Єлизавета

тим часом

прославилася

за свою самозакоханість

ексцентричність

і

велику кількість молодих коханців

Тим часом Єлизавета (1741-1762 рр.) прославилася своєю самозакоханістю, ексцентричністю та великою кількістю молодих коханців.

Line 8 / 41

But she was also capable of decisive leadership.

But

she was capable

also

of decisive leadership

проте

вона була здатна

також

на рішуче лідерство

Проте при цьому вона мала гарні лідерські якості.

Line 9 / 41

In alliance with France and Austria, Elizabeth led Russia into the Seven Years War (1756-1763) against Frederick the Great of Prussia.

In alliance

with France and Austria

Elizabeth

led

Russia

into the Seven Years War

against Frederick the Great

of Prussia

в союзі

з Францією і Австрією

Єлизавета

повела

Росію

у Семирічну війну

проти Фрідріха Великого

Прусії

В союзі з Францією і Австрією Єлизавета повела Росію у Семирічну війну (1756-1763 рр.) проти Фрідріха Великого, короля Прусії.

Line 10 / 41

The Russian Army inflicted a crushing defeat on Frederick at the Battle of Kunersdorf (1759) but failed to exploit its victory.

The Russian Army

inflicted

a crushing defeat

on Frederick

at the Battle of Kunersdorf

but

failed

to exploit

its victory

російське військо

завдало

нищівної поразки

на Фрідріха

в Кунерсдорфській битві

але

не зуміло

скористатися

своєю перемогою

Російське військо завдало Фрідріху нищівної поразки в Кунерсдорфській битві (1759 р.), але скористатися плодами цієї перемоги не вдалося.

Line 11 / 41

Meanwhile in Saint Petersburg, the Winter Palace was completed at vast expense (1762).

Meanwhile

in Saint Petersburg

the Winter Palace

was completed

at vast expense

в цей час

в Санкт-Петербурзі

Зимовий палац

був добудований

за величезні гроші

В цей час в Санкт-Петербурзі за величезні гроші було добудовано Зимовий палац. (1762 р.)

Line 12 / 41

It would remain the monarch's official residence right up until the Russian Revolution of 1917.

It would remain

the monarch's official residence

right

up until the Russian Revolution

of 1917

йому судилося залишатися

офіційною резиденцією монарха

точно

аж до Російської революції

1917 року

Цій будівлі судилося бути офіційною резиденцією російських монархів аж до Жовтневої революції 1917 року.

Line 13 / 41

Peter III (1762) was Peter the Great's grandson by his elder daughter Anna Petrovna (1708-1728), who died as a consequence of childbirth.

Peter the Third

was

Peter the Great's grandson

by his elder daughter

Anna Petrovna

who died

as a consequence

of childbirth

Петро Третій

був

онуком Петра Великого

від його старшої доньки

Анни Петрівни

яка померла

внаслідок

пологів

Петро III (1762 р.) був онуком Петра Першого і сином його старшої доньки Анни Петрівни (1708-1728 рр.), яка померла під час пологів.

Line 14 / 41

Raised in Denmark, Peter spoke hardly any Russian and greatly admired Russia's enemy Frederick the Great.

Raised

in Denmark

Peter

spoke

hardly

any Russian

and

greatly admired

Russia's enemy

Frederick the Great

вирослий

в Данії

Петро

розмовляв

насилу

взагалі російською

і

дуже захоплювався

ворогом Росії

Фрідріхом Великим

Петро, який виріс в Данії, насилу розмовляв російською і дуже захоплювався ворогом Росії Фрідріхом Великим.

Line 15 / 41

So he had Russia swap sides in the Seven Years War, saving Frederick from almost certain defeat.

So

he had

Russia

swap sides

in the Seven Years War

saving

Frederick

from almost certain defeat

тому

він організував

Росію

поміняти сторони

в Семирічній війні

рятуючи

Фрідріха

від майже неминучої поразки

Тому він зробив так, що Росія перейшла в Семирічній війні на сторону супротивника і врятувала Фрідріха від практично неминучої поразки.

Line 16 / 41

Peter's actions angered many army officers, and he had always been despised by his German wife Catherine.

Peter's actions

angered

many army officers

and

he had been despised

always

by his German wife Catherine

дії Петра

викликали гнів

багатьох армійських офіцерів

і

він був зневажений

завжди

своєю німецькою дружиною Катериною

Дії Петра викликали гнів багатьох армійських офіцерів і його завжди ненавиділа його дружина-німкеня Єкатерина.

Line 17 / 41

Together they deposed Peter III, who died a week later in suspicious circumstances.

Together

they deposed

Peter the Third

who died

a week later

in suspicious circumstances

разом

вони скинули

Петра Третього

який помер

тижнем пізніше

за підозрілих обставин

Разом вони скинули Петра ІІІ і через тиждень він помер за підозрілих обставин.

Line 18 / 41

His wife Catherine became Empress of Russia (1762-1796).

His wife Catherine

became

Empress of Russia

його дружина Катерина

стала

імператрицею Росії

Його дружина Катерина стала російською імператрицею. (1762-1796 рр.)

Line 19 / 41

Her reign would be remembered as one of Russia's most glorious.

Her reign

would be remembered

as one of Russia's most glorious

її правлінню

судилося запам'ятатися

в якості одного з найславніших Росії

Її правління увійшло в історію Росії як один з найславніших періодів.

Line 20 / 41

In the early 1700s, Peter the Great's reforms put Russia on the path to becoming a great European power.

In the early seventeen hundreds

Peter the Great's reforms

put

Russia

on the path

to becoming

a great European power

на початку одна тисяча семисотих

реформи Петра Великого

поставили

Росію

на шлях

щоб стати

великою європейською державою

На початку 1700-х років реформи Петра Першого спрямували Росію на шлях до статусу великої держави.

Line 21 / 41

But it was his grandson's German wife Catherine, who deposed her husband to become Empress of Russia, who oversaw the completion of that transformation.

But

it was

his grandson's German wife Catherine

who deposed

her husband

to become

Empress of Russia

who oversaw

the completion

of that transformation

але

це була

німецька дружина його онука Катерина

яка скинула

свого чоловіка

щоб стати

імператрицею Росії

яка контролювала

завершення

того перетворення

Але контроль за завершенням цих перетворень забезпечила німкеня Катерина, дружина його онука, яка скинула з трону свого чоловіка, щоб стати імператрицею Росії.

Line 22 / 41

Like Peter, she too would be remembered as "the Great".

Like Peter

she would be remembered

too

as "the Great"

подібно Петру

їй судилося бути запам'ятованою

також

в якості "Великої"

Так само як і Петро, вона увійшла в історію як "Велика".

Line 23 / 41

Catherine was a student and admirer of the French Enlightenment and even corresponded with the French philosopher Voltaire.

Catherine

was

a student

and

admirer

of the French Enlightenment

and

even

corresponded

with the French philosopher Voltaire

Катерина

була

ученицею

і

шанувальницею

французького Просвітництва

і

навіть

переписувалася

з французьким філософом Вольтером

Катерина вивчала французьке Просвітництво, захоплювалась ним і навіть переписувалася з французьким філософом Вольтером.

Line 24 / 41

She reigned as an enlightened autocrat.

She reigned

as

an enlightened autocrat

вона царювала

як

освічений диктатор

Вона царювала як освічений диктатор.

Line 25 / 41

Her power was unchecked, but she pursued ideals of reason, tolerance, and progress.

Her power

was

unchecked

but

she pursued

ideals

of reason

tolerance

and

progress

її влада

була

неперевіреною

але

вона прагнула до

ідеалів

розсудливості

терпимості

і

поступального розвитку

Її влада була необмеженою, але при цьому вона дотримувалася принципів розсудливості, терпимості і поступального розвитку.

Line 26 / 41

Catherine became a great patron of the arts and learning.

Catherine

became

a great patron

of the arts

and

learning

Катерина

стала

великим покровителем

образотворчого мистецтва

і

освіти

Катерина була великою покровительницею образотворчого мистецтва і освіти.

Line 27 / 41

Schools and colleges were built.

Schools

and

colleges

were built

школи

і

училища

були збудовані

Будувались школи і училища.

Line 28 / 41

The Bolshoi Theatre was founded, as well as the Imperial Academy of Fine Arts.

The Bolshoi Theatre

was founded

as well as the Imperial Academy

of Fine Arts

Великий театр

був заснований

а також Імператорська Академія

образотворчих мистецтв

Був заснований Большой театр, а також Імператорська Академія мистецтв.

Line 29 / 41

While her own magnificent collection of artwork now forms the basis of the world famous Hermitage Museum.

While

her own magnificent collection

of artwork

now

forms

the basis

of the world famous Hermitage Museum

а

її власна блискуча колекція

витворів мистецтва

у наш час

формує

основу

всесвітньовідомого музею Ермітаж

А блискуча колекція витворів мистецтва самої Катерини у наш час є основою експозиції всесвітньовідомого музею Ермітаж.

Line 30 / 41

Catherine encouraged Europeans to move to Russia to share their expertise and helped German migrants to settle in the Volga Region, where they became known as Volga Germans.

Catherine

encouraged

Europeans

to move

to Russia

to share

their expertise

and

helped

German migrants

to settle

in the Volga Region

where

they became known

as Volga Germans

Катерина

заохочувала

європейців

переселятися

до Росії

щоб ділитися

своїми знаннями і досвідом

і

допомогла

німецьким мігрантам

влаштуватися

у Поволжі

де

вони стали відомі

як поволзькі німці

Катерина запрошувала європейців переселятися до Росії і ділитися своїми знаннями. Вона допомогла німецьким мігрантам влаштуватися у Поволжі і, проживаючи там, вони були відомі як поволзькі німці.

Line 31 / 41

Their community survived nearly 200 years, until, on Stalin's orders, they were deported east at the start of World War II.

Their community

survived

nearly

200 years

until

on Stalin's orders

they were deported

east

at the start

of World War Two

їх локальне співтовариство

вижило

майже

200 років

до тих пір

за наказами Сталіна

вони були депортовані

на схід

на початку

Другої світової війни

Їх локальна громада жила там протягом майже 200 років, до тих пір, поки на початку Другої світової війни їх не було депортовано на схід за наказом Сталіна.

Line 32 / 41

Catherine's reign also saw enormous territorial expansion.

Catherine's reign

also

saw

enormous territorial expansion

правління Катерини

також

було свідком

колосального територіального розширення

Під час правління Катерини також відбулося колосальне територіальне розширення.

Line 33 / 41

In the South, Russia defeated the Ottoman Empire winning new lands and the fortresses of Azov and Kerch (Russo-Turkish War 1768-1774).

In the South

Russia

defeated

the Ottoman Empire

winning

new lands

and

the fortresses

of Azov and Kerch

Russo-Turkish War

на півдні

Росія

перемогла

Османську імперію

захоплюючи

нові землі

і

фортеці

Азов і Керч

російсько-турецька війна

На півдні Росія перемогла Османську імперію, захопивши нові землі з фортецями Азовом і Керчю (російсько-турецька війна 1768-1774 рр.).

Line 34 / 41

But then Catherine faced a major peasant revolt led by the renegade Cossack Yemelyan Pugachev (Pugachev Revolt 1773-74).

But

then

Catherine

faced

a major peasant revolt

led

by the renegade Cossack

Yemelyan Pugachev

Pugachev Revolt

проте

після цього

Катерина

зіткнулася з

великим селянським повстанням

керованим

козаком-зрадником

Омеляном Пугачовим

повстання Пугачова

Проте після цього Катерина зіткнулася з великим селянським повстанням під керівництвом козака-зрадника Омеляна Пугачова (повстання Пугачова 1773-74 рр.).

Line 35 / 41

The rebels took many fortresses and towns and stormed the city of Kazan before they were finally defeated by the Russian Army.

The rebels

took

many fortresses

and

towns

and

stormed

the city of Kazan

before

they were defeated

finally

by the Russian Army

повстанці

захопили

багато фортець

і

міст

і

штурмували

місто Казань

поки не

вони зазнали поразки

в кінці-кінців

від російської армії

Повстанці захопили багато фортець і міст, а також штурмували місто Казань, але потім зазнали поразки від російського війська.

Line 36 / 41

Catherine then forcibly incorporated the Zaporozhian Cossacks into the Russian Empire and annexed the Crimean Khanate, a thorn in Russia's side for 300 years.

Catherine

then

forcibly

incorporated

the Zaporozhian Cossacks

into the Russian Empire

and

annexed

the Crimean Khanate

a thorn

in Russia's side

for 300 years

Катерина

після цього

силою

включила

запорізьких козаків

до Російської імперії

і

приєднала

Кримське ханство

колючку

всередині сторони Росії

протягом 300 років

Після цього Катерина силою включила до складу Російської імперії запорізьких козаків і приєднала Кримське ханство, яке протягом 300 років було колючкою на російській стороні.

Line 37 / 41

Russia's new lands in the South were named Novorossiya, New Russia.

Russia's new lands

in the South

were named

Novorossiya, New Russia

нові землі Росії

на півдні

були названі

Новоросією, Новою Росією

Нові південні землі Росії отримали назву "Новоросія" ("Нова Росія").

Line 38 / 41

Sparsely populated, they were settled by Russian colonists, under the supervision of Prince Potemkin, Catherine's advisor and lover.

Sparsely populated

they were settled

by Russian colonists

under the supervision

of Prince Potemkin

Catherine's advisor

and

lover

рідко заселені

вони були колонізовані

російськими колоністами

під керівництвом

князя Потьомкіна

радника Катерини

і

коханця

Вони мали невелику густоту населення і тому були заселені російськими колоністами під керівництвом князя Потьомкіна - радника і коханця Катерини.

Line 39 / 41

The Polish-Lithuanian Commonwealth, exhausted by war and at the mercy of its neighbors, was carved up in a series of partitions, with Russia taking the lion's share.

The Polish-Lithuanian Commonwealth

exhausted by war

and

at the mercy

of its neighbors

was carved up

in a series

of partitions

with Russia

taking the lion's share

Річ Посполита

виснажена війною

і

беззахисна перед

своїми сусідами

була поділена

в ході серій

розділів

з Росією

забираючою левову частину

Річ Посполита, яка була виснажена війною і не могла захиститись від своїх сусідів, була поділена під час низки розділів, в результаті яких Росія забрала собі левову частку її території.

Line 40 / 41

Poland did not reemerge as an independent nation until 1918.

Poland

did not reemerge

as an independent nation

until 1918

Польща

не відродилася

в якості незалежної держави

до 1918 року

Польщі вдалося повернути собі статус незалежної держави лише в 1918 році.

Line 41 / 41

Russia inherited a large Jewish population from Poland, who, Catherine decreed, could live only in the so called "Pale of Settlement" and were excluded from most cities. (1791)

Russia

inherited

a large Jewish population

from Poland

who

Catherine decreed

could live

only

in the so called "Pale of Settlement"

and

were excluded

from most cities

Росія

успадкувала

численне єврейське населення

від Польщі

яке

Катерина постановила

могло жити

тільки

в так званій "смузі постійної єврейської осідлості"

і

було вигнане

з більшості міст

Разом з Польщею Росія отримала велику кількість єврейського населення. Відповідно до наказу Катерини, їм було дозволено проживати тільки в так званій "смузі постійної єврейської осідлості", їх було вигнано з більшої частини міст. (1791 р.)