Ukraine flag Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську. US flag

History of Russia (6/8)

Iсторія Росії (6/8)

Alexander II

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Title

The History of Russia - From Rurik to the Revolution

The History

of Russia

from Rurik

to the Revolution

історія

Росії

від Рюрика

до революції

Iсторія Росії від Рюрика до революції

Line 1 / 46

A Polish revolt led by young army officers was crushed by Russian troops (1830-31).

A Polish revolt

led

by young army officers

was crushed

by Russian troops

польське повстання

очолене

молодими армійськими офіцерами

було розчавлене

російськими військами

Польське повстання під керівництвом молодих армійських офіцерів було розчавлене російськими військами. (1830-1831 рр.)

Line 2 / 46

Alexander Pushkin (1799-1837), Russia's greatest poet, was shot in a duel and two days later died from his wounds.

Alexander Pushkin

Russia's greatest poet

was shot

in a duel

and

two days later

died

from his wounds

Олександр Пушкін

найвизначніший поет Росії

був застрелений

в дуелі

і

два дні пізніше

помер

від своїх поранень

Олександр Пушкін (1799-1837 рр.), найвизначніший російський поет, був застрелений на дуелі і через два дні помер від отриманих поранень.

Line 3 / 46

Nicholas sent troops to help put down a Hungarian revolt against Austrian rule (1848-49).

Nicholas

sent

troops

to help put down

a Hungarian revolt

against Austrian rule

Микола

відправив

війська

щоб допомогти придушити

угорське повстання

проти австрійського володарювання

Микола відправив війська для придушення повстання угорців проти австрійського володарювання. (1848-49 рр.)

Line 4 / 46

The Emperor's willingness to help suppress liberal revolts won him the nickname "the Gendarme (or 'Policeman') of Europe".

The Emperor's willingness

to help suppress

liberal revolts

won

him

the nickname

the Gendarme or 'Policeman'

of Europe

готовність імператора

допомагати придушувати

ліберальні повстання

завоювала

йому

прізвисько

жандарм

Європи

Через готовність імператора допомагати придушувати ліберальні повстання у нього з'явилося прізвисько "жандарм Європи".

Line 5 / 46

Russia's first major railway was opened, connecting Saint Petersburg and Moscow (1851).

Russia's first major railway

was opened

connecting

Saint Petersburg

and

Moscow

перша велика залізнична лінія Росії

була відкрита

з'єднуючи

Санкт-Петербург

і

Москву

Між Санкт-Петербургом і Москвою почала функціонувати перша велика залізнична лінія. (1851 р.)

Line 6 / 46

Alexander Herzen (1812-1870), a leading intellectual critic of Russia's autocracy, emigrated to London, where he continued to call for reform in his homeland.

Alexander Herzen

a leading intellectual critic

of Russia's autocracy

emigrated

to London

where he continued

to call for reform

in his homeland

Олександр Герцен

визначний інтелектуал-критик

російського самодержавства

емігрував

до Лондона

де він продовжив

закликати до реформування

на території своєї Батьківщини

Олександр Герцен (1812-1870 рр.), визначний інтелектуальний критик російського самодержавства, емігрував до Лондона, де продовжив закликати до здійснення реформ на своїй Батьківщині.

Line 7 / 46

He would later be described as the father of Russian socialism.

He would be described

later

as the father

of Russian socialism

йому судилося бути описаним

пізніше

у якості батька

російського соціалізму

Пізніше його було названо батьком російського соціалізму.

Line 8 / 46

The Ottoman Empire, now known as the "sick man of Europe", reacted to further Russian provocations by declaring war (1853-56).

The Ottoman Empire

now

known as

the sick man of Europe

reacted to further Russian provocations

by declaring war

Османська імперія

в той час

відома як

"хвора людина Європи"

відреагувала на подальші російські провокації

оголошуючи війну

Османська імперія, яку в той час називали "хворою людиною Європи", відреагувала на подальші російські провокації оголошенням війни (1853-1856 рр.).

Line 9 / 46

The Russian Black Sea Fleet inflicted a crushing defeat on the Turks at the Battle of Sinope (1853).

The Russian Black Sea Fleet

inflicted

a crushing defeat

on the Turks

at the Battle of Sinope

російський Чорноморський флот

завдав

нищівної поразки

на турків

в Сінопській битві

Чорноморський флот Росії завдав туркам нищівної поразки в Сінопській битві. (1853 р.)

Line 10 / 46

But Britain and France, alarmed at Russia's southern expansion and potential control of Constantinople, declared war on Russia.

But

Britain and France

alarmed at

Russia's southern expansion

and

potential control

of Constantinople

declared war

on Russia

проте

Британія и Франція

стурбовані

південним просуванням Росії

і

потенційним контролем

Константинополя

оголосили війну

на Росію

Проте Британія і Франція, стурбовані просуванням Росії на південь і потенційним захопленням нею Константинополя, оголосили їй війну.

Line 11 / 46

The Allies landed troops in Crimea and besieged the naval base of Sevastopol, which fell after a grueling year long siege.

The Allies

landed

troops

in Crimea

and

besieged

the naval base

of Sevastopol

which fell

after a grueling year long siege

союзники

висадили

війська

в Криму

і

взяли в кільце

військовий порт

Севастополь

який здався

після виснажливої облоги, яка продовжувалася рік

Союзники висадили свої війська в Криму і взяли в кільце військовий порт Севастополь, який здався після виснажливої однорічної облоги.

Line 12 / 46

In the Baltic, British and French warships blockaded the Russian capitol Saint Petersburg. (1855)

In the Baltic

British and French warships

blockaded

the Russian capitol Saint Petersburg

в Балтиці

британські та французькі військові кораблі

блокували

російську столицю Санкт-Петербург

На Балтиці британські і французькі військові кораблі блокували російську столицю Санкт-Петербург. (1855 р.)

Line 13 / 46

Russia was forced to sign a humiliating peace, withdraw its forces from the Black Sea, and put on hold plans for further southern expansion.

Russia

was forced

to sign

a humiliating peace

withdraw its forces

from the Black Sea

and

put on hold

plans for

further southern expansion

Росія

була вимушена

підписати

принизливий мир

вивести свої збройні сили

з Чорного моря

і

відкласти

плани щодо

подальшої південної експансії

Росія була вимушена підписати принизливу мирну угоду, вивести збройні сили з Чорного моря і відкласти плани подальшої експансії у південному напрямку.

Line 14 / 46

Nicholas I was succeeded by his son Alexander II. (1855-1881)

Nicholas the First

was succeeded

by his son Alexander the Second

Микола Перший

був змінений

своїм сином Олександром Другим

На зміну Миколі І прийшов його син Олександр ІІ. (1855-1881 рр.)

Line 15 / 46

The Crimean War had exposed Russia's weakness.

The Crimean War

had exposed

Russia's weakness

Кримська війна

оголила

слабкість Росії

Кримська війна оголила слабкість Росії.

Line 16 / 46

The country lagged far behind its European rivals in industry, infrastructure, and military power.

The country

lagged

far behind

its European rivals

in industry

infrastructure

and

military power

країна

відставала

далеко позаду

своїх європейських суперників

в промисловості

інфраструктурі

і

військовій моці

Країна значно відставала від своїх європейських суперників у промисловому розвитку, інфраструктурі і військовій моці.

Line 17 / 46

So Alexander, unlike his father, decided to embrace reform.

So

Alexander

unlike his father

decided

to embrace reform

тому

Олександр

на відміну від свого батька

вирішив

стати на шлях реформування

Тому Олександр, на відміну від свого батька, вирішив взятися за реформи.

Line 18 / 46

The most obvious sign of Russia's backwardness was serfdom.

The most obvious sign

of Russia's backwardness

was

serfdom

найочевиднішою ознакою

відсталості Росії

було

кріпацтво

Найочевиднішою ознакою відсталості Росії було кріпацтво.

Line 19 / 46

According to the 1857 census, more than a third of Russians were serfs, forced to work their masters' land with few rights, restrictions on movement, and their status passed down to their children.

According to the 1857 census

more than a third of Russians

were

serfs

forced to work

their masters' land

with few rights

restrictions on movement

and

their status passed down

to their children

згідно з переписом 1857 року

більш ніж третина росіян

були

кріпаками

примушеними обробляти

землю своїх панів

з невеликим числом прав

обмеженнями в пересуванні

і

їх суспільне становище передавалося

до їх дітей

Згідно з переписом 1857 року більш ніж третину мешканців Росії становили кріпаки, які примусово працювали на землі своїх панів, мали дуже незначні права і були обмежені в пересуванні. До того ж їх суспільне становище передавалось їх дітям.

Line 20 / 46

They were slaves in all but name.

They were

slaves

in all but name

вони були

рабами

у всьому окрім назви

Вони були рабами у всьому окрім своєї офіційної назви.

Line 21 / 46

In 1861 Alexander II abolished serfdom in Russia.

In 1861

Alexander the Second

abolished

serfdom

in Russia

в 1861 році

Олександр Другий

скасував

кріпацтво

в Росії

В 1861 році Олександр ІІ скасував кріпацтво в Росії.

Line 22 / 46

He was hailed as "the Liberator".

He was hailed

as

the Liberator

він був прозваний

як

Визволитель

За це його прозвали "Визволителем".

Line 23 / 46

But in reality most former serfs remained trapped in servitude and poverty.

But

in reality

most former serfs

remained

trapped

in servitude

and

poverty

проте

в дійсності

більшість колишніх холопів

залишились

спіймані

в підневільному стані

і

злиднях

Проте в дійсності більшість колишніх холопів так і залишилася в підневільному стані і злиднях.

Line 24 / 46

Alexander's reforms would continue with the creation of the Zemstva, provincial assemblies with authority over local affairs, including education and social welfare. (1864)

Alexander's reforms

would continue

with the creation

of the Zemstva

provincial assemblies

with authority over local affairs

including education

and

social welfare

реформам Олександра

судилося продовжитися

зі створенням

Земств

провінційних установчих зборів

з повноваженнями над місцевими справами

включно з освітою

і

соціальним забезпеченням

Реформи Олександра продовжились - були створені "Земства", провінційні установи з повноваженнями вирішення місцевих питань, таких як освіта і соціальне забезпечення. (1864 р.)

Line 25 / 46

In the Far East, Russia forced territorial concessions from a weakened China, leading to the founding of Vladivostok, Russia's major Pacific port.

In the Far East

Russia

forced

territorial concessions

from a weakened China

leading to the founding

of Vladivostok

Russia's major Pacific port

в Далекому Сході

Росія

примусила

територіальні поступки

від ослабленого Китаю

що веде до заснування

Владивостока

головного тихоокеанського порту Росії

На Далекому Сході Росія примусила ослаблений Китай піти на територіальні поступки, в результаті чого було засновано Владивосток - головний тихоокеанський порт Росії.

Line 26 / 46

Another uprising by Poles and Lithuanians against Russian rule was once more crushed by the Russian Army. (1863)

Another uprising

by Poles and Lithuanians

against Russian rule

was crushed

once more

by the Russian Army

чергове повстання

в особі поляків і литовців

проти російського панування

було розчавлене

ще раз

російською армією

Чергове повстання поляків і литовців проти російського панування було розчавлене російською армією. (1863 р.)

Line 27 / 46

In the Caucasus, Russia's long and brutal war against local tribes came to an end, with their leaders swearing oaths of loyalty to the Tsar. (1864)

In the Caucasus

Russia's long and brutal war

against local tribes

came to an end

with their leaders swearing oaths

of loyalty to the Tsar

на території Кавказу

тривала і жорстока війна Росії

проти місцевих народів

підійшла до кінця

з їх лідерами присягаючими

на вірність царю

На Кавказі тривала і жорстока війна Росії проти місцевих народів підійшла до кінця - їх лідери присягнули на вірність царю. (1864 р.)

Line 28 / 46

In Central Asia, the Russian Empire was gradually expanding southwards.

In Central Asia

the Russian Empire

was expanding

gradually

southwards

в Центральній Азії

Російська імперія

розширялася

крок за кроком

на південь

В Середній Азії Російська імперія крок за кроком просувалася на південь.

Line 29 / 46

Russian armies defeated the Emirate of Bukhara and the Khanate of Khiva. (1865)

Russian armies

defeated

the Emirate of Bukhara

and

the Khanate of Khiva

російські армії

завдали поразки

Бухарському емірату

і

хівинському ханству

Російські війська завдали поразки Бухарському емірату і Хівинському ханству. (1865 р.)

Line 30 / 46

And by the 1880s, Russia had conquered most of what was then called Turkestan, today the countries of Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan.

And

by the eighteen eighties

Russia

had conquered

most of

what was then called Turkestan

today

the countries of

Kazakhstan

Uzbekistan

Kyrgyzstan

Tajikistan

and

Turkmenistan

і

до одна тисяча вісімсот вісімдесятих років

Росія

завоювала

більшу частину

того, що тоді мало назву Туркестан

в наш час

країни

Казахстан

Узбекистан

Киргизстан

Таджикистан

і

Туркменистан

До 1880-х років Росія завоювала більшу частину того, що в той час мало назву Туркестан і де в наш час розташовані країни Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменистан.

Line 31 / 46

Imperial rivalry in Central Asia between Russia and Britain led to "The Great Game", a 19th Century version of the Cold War (1945-1991).

Imperial rivalry

in Central Asia

between Russia and Britain

led to

The Great Game

a nineteenth Century version

of the Cold War

імперське суперництво

в Центральній Азії

між Росією і Британією

привело до

Великої гри

версії XIX століття

Холодної війни

Імперське суперництво в Середній Азії між Росією і Британією вилилося у "Велику гру", версію Холодної війни (1945-1991 рр.) XIX століття.

Line 32 / 46

Centered on Afghanistan, diplomats and spies on both sides tried to win local support, extend their own influence, and limit the expansion of their rival, while avoiding direct military confrontation.

Centered on Afghanistan

diplomats and spies

on both sides

tried

to win local support

extend their own influence

and

limit

the expansion

of their rival

while avoiding

direct military confrontation

зосереджені в Афганістані

дипломати і шпигуни

по обидві сторони

намагалися

виграти місцеву підтримку

розширити свій власний вплив

і

обмежити

експансію

свого суперника

при цьому уникаючи

прямого військового зіткнення

Зосереджені в Афганістані дипломати і шпигуни обох сторін боролися за підтримку місцевої влади, за розширення свого впливу і обмеження експансії суперника, намагаючись при цьому уникнути прямого військового зіткнення.

Line 33 / 46

Russia decided to sell Alaska to America for $7.2 million (1867).

Russia

decided

to sell

Alaska

to America

for $7.2 million

Росія

вирішила

продати

Аляску

Америці

за 7,2 мільйона доларів США

Росія вирішила продати Аляску Сполученим Штатам Америки за 7,2 млн. доларів. (1867 р.)

Line 34 / 46

Many Americans thought it was a waste of money.

Many Americans

thought

it was

a waste of money

багато американців

вважали

це було

марнотратство

Багато американців вважали це марнотратством.

Line 35 / 46

Gold and oil were only discovered there much later.

Gold and oil

were discovered

only

there

much later

золото та нафта

були виявлені

лише

там

набагато пізніше

Золото та нафта були виявлені там набагато пізніше.

Line 36 / 46

Leo Tolstoy's "War and Peace" was published, still regarded as one of the world's greatest works of literature. (1869)

Leo Tolstoy's

War and Peace

was published

still

regarded as

one of the world's greatest works

of literature

Льва Толстого

Війна і мир

був опублікований

до сих пір

розглядається як

одна з найвидатніших робіт світу

літератури

Було опубліковано роман Льва Толстого "Війна і мир", який і сьогодні вважається одним з найкращих художніх творів у світі. (1869 р.)

Line 37 / 46

The late 19th Century was a cultural golden age for Russia, a period of literary greats and outstanding composers.

The late nineteenth Century

was

a cultural golden age

for Russia

a period

of literary greats

and

outstanding composers

кінець дев'ятнадцятого століття

був

культурною золотою епохою

для Росії

періодом

літературних гігантів

і

видатних композиторів

Кінець XIX століття був часом найвищого розквіту російської культури, періодом великих письменників і видатних композиторів.

Line 38 / 46

Russia, in support of nationalist revolts in the Balkans against Ottoman rule, went to war with the Ottoman Empire once more. (1877-78)

Russia

in support of nationalist revolts

in the Balkans

against Ottoman rule

went

to war

with the Ottoman Empire

once more

Росія

в підтримку націоналістичних повстань

на території Балкан

проти османського володарювання

пішла

на війну

з Османською імперією

ще раз

Росія, яка підтримувала націоналістичні повстання на Балканах проти турецького володарювання, ще раз вступила у війну з Османською імперією. (1877-78 рр.)

Line 39 / 46

Russian troops crossed the Danube, then with Bulgarian help fought to secure the vital Shipka Pass. (1877)

Russian troops

crossed

the Danube

then

with Bulgarian help

fought

to secure

the vital Shipka Pass

російські війська

форсували

Дунай

потім

з болгарською допомогою

воювали

щоб заволодіти

важливим Шипкинським перевалом

Російські війська форсували Дунай і за допомогою болгарських загонів відбили важливий Шипкинський перевал. (1877 р.)

Line 40 / 46

Then they launched a bloody five month siege of Plevna in Bulgaria.

Then

they launched

a bloody five month siege

of Plevna

in Bulgaria

потім

вони запустили

криваву п'ятимісячну облогу

Плевни

в Болгарії

Потім вони організували криваву п'ятимісячну облогу болгарського міста Плевна.

Line 41 / 46

Russia and her allies finally won victory with their troops threatening Constantinople itself.

Russia

and

her allies

finally

won

victory

with their troops

threatening

Constantinople

itself

Росія

і

її союзники

в результаті

виграли

перемогу

з їх військами

загрожуючими

Константинополю

самому

В результаті Росія і її союзники добилися перемоги, безпосередньо загрожуючи самому Константинополю.

Line 42 / 46

But at the Congress of Berlin (1878) Russia bowed to international pressure and accepted limited gains in a settlement that also led to independence for Romania, Serbia, Montenegro, and later Bulgaria.

But

at the Congress of Berlin

Russia bowed

to international pressure

and

accepted

limited gains

in a settlement

that

also

led

to independence

for Romania

Serbia

Montenegro

and

later

Bulgaria

проте

на Берлінському конгресі

Росія підкорилася

міжнародному тиску

і

погодилась з

частковими успіхами

в мировій угоді

яка

також

привела

до незалежності

для Румунії

Сербії

Чорногорії

і

пізніше

Болгарії

Проте на Берлінському конгресі 1878 року Росія підкорилася міжнародному тиску і погодилась з частковим задоволенням своїх запитів, підписавши мирну угоду, за умовами якої Румунія, Сербія, Чорногорія і пізніше Болгарія отримували незалежність.

Line 43 / 46

Meanwhile within Russia, radical political groups were increasingly frustrated by Alexander II's limited reforms.

Meanwhile

within Russia

radical political groups

were frustrated

increasingly

by Alexander the Second's limited reforms

тим часом

всередині Росії

радикальні політичні угруповання

були розчаровані

все більше і більше

обмеженими реформами Олександра Другого

Тим часом у самій Росії радикальні політичні угруповання все більше і більше розчаровувалися обмеженістю реформ Олександра ІІ.

Line 44 / 46

There were several failed attempts to assassinate the Emperor.

There were

several failed attempts

to assassinate

the Emperor

було

декілька невдалих замахів

щоб вбити

імператора

На життя імператора було здійснено декілька невдалих замахів.

Line 45 / 46

But as he prepared to approve new constitutional reforms, he was killed in Saint Petersburg by a bomb thrown by members of "the People's Will", one of the world's first modern terrorist groups.

But

as

he prepared to approve

new constitutional reforms

he was killed

in Saint Petersburg

by a bomb thrown

by members

of "the People's Will"

one of the world's

first

modern

terrorist groups

а

якраз тоді, коли

він готувався затвердити

оновлені конституційні реформи

він був вбитий

в Санкт-Петербурзі

бомбою, кинутою

членами

"Народної волі"

одного з світу

перших

сучасних

територистичних угруповань

А як раз тоді, коли він готувався затвердити оновлений варіант конституційних реформ, його було підірвано в Санкт-Петербурзі бомбою, яку кинули члени організації "Народна воля", одного з перших в світі сучасних терористичних угруповань.

Line 46 / 46

This act of violence would lead only to a new era of repression.

This act

of violence

would lead

only

to a new era

of repression

цій дії

насильства

судилося викликати

тільки

нову епоху

репресії

Ця насильницька дія викликала нову хвилю репресій.