Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Jan Sobieski, King of Poland and Savior of Vienna

Ян Собеський, Королем Польщі і Рятівником Відня

Sobieski Sobieski at Khotyn

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

Line 1 / 38

Jan Sobieski was the King of Poland and the Grand Duke of Lithuania from 1674 until his death in 1696.

Jan Sobieski

was

the King of Poland

and

the Grand Duke of Lithuania

from 1674

until

his death

in 1696

Ян Собеський

був

королем Польщі

і

Великим князем Литви

з 1674 року

до

своєї смерті

в 1696 році

Ян Собеський був королем Польщі і Великим князем Литовським з 1674 року і до своєї смерті в 1696 році.

Line 2 / 38

Throughout his career, he was well known in Europe for his courage and remarkable aptitude for command in military campaigns.

throughout his career

he

was well known

in Europe

for his courage

and

remarkable aptitude

for command

in military campaigns

протягом своєї кар'єри

він

був добре відомий

в Європі

за свою мужність

і

непересічний талант

для керування

у військових операціях

Протягом своєї кар'єри його добре знали в Європі за його мужність та хист керівника військових операцій.

Line 3 / 38

He is remembered as Poland's hero king for his exploits on the battlefield, especially against the invading Ottoman Empire.

he is remembered

as Poland's hero king

for his exploits

on the battlefield

especially

against the invading Ottoman Empire

його пам'ятають

як героя-короля Польщі

за його подвиги

на полі бою

особливо

проти вторгнення Османської імперії

За його подвиги на полях битв, особливо під час вторгнення Османської імперії, його пам'ятають як польського короля-героя.

Line 4 / 38

One of his greatest campaigns as a military commander was in the Polish-Ottoman Wars from 1672 to 1676.

one of his greatest campaigns

as a military commander

was

in the Polish-Ottoman Wars

from 1672

to 1676

одна з його найкращих кампаній

як полководця

була

під час польсько-турецьких воєн

з 1672 року

до 1676 року

Одна з його найкращих кампаній у якості полководця мала місце під час польсько-турецьких воєн 1672-1676 років.

Line 5 / 38

It was in these battles that Sobieski inflicted defeats on the Ottoman Empire, despite being outnumbered with little support and funding from his own country.

it was

in these battles

that

Sobieski

inflicted

defeats

on the Ottoman Empire

despite

being outnumbered

with little support

and

funding

from his own country

воно було

в цих битвах

що

Собеський

завдав

поразок

на Османську імперію

незважаючи на

будучи в меншості

з маленькою підтримкою

і

фінансуванням

від його власної країни

Саме у тих битвах Собеський, незважаючи на чисельну перевагу супротивника, а також незначні підтримку і фінансування від своєї країни, завдав поразок Османській імперії.

Line 6 / 38

His greatest victory was the Battle of Khotyn in November 1673, for which Sobieski defeated an Ottoman force of 35,000 men and 120 guns.

his greatest victory

was

the Battle of Khotyn

in November

1673

for ("at" or "in") which

Sobieski

defeated

an Ottoman force

of 35,000 men

and

120 guns

його найвеличнішою перемогою

була

Хотинська битва

в листопаді

1673 року

в якій

Собеський

завдав поразки

турецькій силі

35 000 чоловік

і

120 гармат

Його найвеличнішою перемогою була битва під Хотином у листопаді 1673 року, під час якої Собеський переміг турецькі сили чисельністю 35 000 чоловік, у яких було 120 гармат.

Line 7 / 38

The Ottomans were forced to retreat from Polish territory, losing most of their supplies and all of their artillery.

the Ottomans

were forced

to retreat

from Polish territory

losing

most of their supplies

and

all of their artillery

турки

були вимушені

відступити

з польської території

втрачаючи

більшу частину своїх припасів

і

всю свою артилерію

Турки були вимушені відступити з польської території, втративши більшу частину припасів та всю артилерію.

Line 8 / 38

His victory allowed the Polish-Lithuanian Commonwealth to revoke the unfavorable Treaty of Buchach, signed a year earlier that was advantageous to the Ottoman Empire.

his victory

allowed

the Polish-Lithuanian Commonwealth

to revoke

the unfavorable

Treaty of Buchach

signed

a year earlier

that

was advantageous

to the Ottoman Empire

його перемога

дозволила

Річі Посполитій

розірвати

невигідний

Бучацький договір

підписаний

роком раніше

який

був вигідним

Османській імперії

Його перемога дала Речі Посполитій можливість розірвати невигідний Бучацький мирний договір, який був підписаний за рік до цього і був вигідний Османській імперії.

Line 9 / 38

One day before the battle, King Michael the First of Poland died.

one day before the battle

King Michael the First of Poland

died

за один день до битви

король Польщі Михайло Перший

помер

За день до битви помер король Польщі Михайло Перший.

Line 10 / 38

And in recognition of his victories and dedication, Jan Sobieski was elected King of the Commonwealth in 1674.

and

in recognition of his victories

and

dedication

Jan Sobieski

was elected

king

of the Commonwealth

in 1674

і

на знак визнання його перемог

і

відданості

Ян Собеський

був обраний

королем

Співдружності

у 1674 році

І на знак визнання його перемог та відданості Ян Собеський в 1674 році був обраний королем Речі Посполитої.

Line 11 / 38

This all set the stage for his greatest personal triumph and one of the greatest victories in European history: the Battle of Vienna.

this all

set the stage

for his greatest personal triumph

and

one of the greatest victories

in European history

the Battle of Vienna

це все

підготувало сцену

для його найвеличнішого особистого тріумфу

і

однієї з найвизначніших перемог

в європейській історії

Віденської битви

Все це підготувало сцену для його найвеличнішого особистого тріумфу і однієї з найвизначніших перемог у європейській історії - Віденської битви.

Line 12 / 38

Capturing the city of Vienna had long been the strategic goal of the Ottoman Empire for many years and for many reasons, including politically, religiously, and economic.

capturing

the city of Vienna

had been

long

the strategic goal

of the Ottoman Empire

for many years

and

for many reasons

including

politically (political)

religiously (religious)

and

economic (economically)

захоплення

міста Відень

було

довго

стратегічною метою

Османської імперії

протягом багатьох років

і

з багатьох причин

включаючи

політично

релігійно

і

економічно

Захоплення міста Відня тривалий час було стратегічною метою Османської імперії, протягом багатьох років і з багатьох причин - політичних, релігійних та економічних.

Line 13 / 38

Losing Vienna would have been a severe blow to Christianity, as it would have strengthened the power and position of the Muslim Ottomans in Western Europe.

losing Vienna

would have been

a severe blow

to Christianity

as

it would have strengthened

the power

and

position

of the Muslim Ottomans

in Western Europe

втрата Відня

була б

жорстоким ударом

по християнству

адже

це посилило б

міць

і

позицію

мусульман-турків

в Західній Європі

Втрата Відня була б жорстоким ударом по християнству, адже ця подія посилила б міць і позиції турків-мусульман у Західній Європі.

Line 14 / 38

The Ottoman Empire could have eventually conquered more and more of Western Europe.

The Ottoman Empire

could have conquered

eventually

more and more

of Western Europe

Османська імперія

могла б завоювати

з часом

все більше і більше

Західної Європи

Османська імперія з часом могла б завоювати навіть більші території Західної Європи.

Line 15 / 38

And it would have been much harder to eventually expel them from Christian lands.

and

it would have been

much harder

to expel them

eventually

from Christian lands

і

воно було б

набагато важче

вигнати їх

врешті-решт

з християнських земель

І, як наслідок, вигнати їх з християнських земель було б набагато важче.

Line 16 / 38

Many Ottoman rulers for centuries also dreamed of eventually capturing the most important Christian city in the world: Rome.

many Ottoman rulers

for centuries

also

dreamed of

eventually

capturing

the most important Christian city

in the world

Rome

багато османських правителів

протягом століть

також

мріяли про

одного дня

захоплення

найважливішого християнського міста

в світі

Рим

Багато османських правителів протягом століть мріяли одного дня захопити Рим - найважливіше християнське місто в світі.

Line 17 / 38

In July, 1683, a huge Ottoman army of over 150,000 men arrived at the gates of Vienna, then part of the Holy Roman Empire.

in July, 1683

a huge Ottoman army of over 150,000 men

arrived

at the gates of Vienna

then

part of the Holy Roman Empire

у липні 1683 року

величезне турецьке військо чисельністю більше 150 000 чоловік

прибуло

до брами Відня

в той час

частини Священної Римської імперії

У липні 1683 року величезне турецьке військо чисельністю більше 150 000 чоловік прибуло до брами Відня, який в той час належав Священній Римській імперії.

Line 18 / 38

Vienna was left with only 15,000 soldiers defending the city after smaller allied armies fled, unable to confront the huge Ottoman army.

Vienna

was left with

only 15,000 soldiers

defending

the city

after

smaller allied armies

fled

unable to confront

the huge Ottoman army

Відень

був залишений з

тільки 15 000 солдатами

захищаючими

місто

після того як

менші союзні війська

втікли

не в змозі протистояти

величезній турецькій армії

Після втечі менших союзних військ тільки 15 000 солдатів залишились захищати Відень. Вони були не в змозі протистояти величезній турецькій армії.

Line 19 / 38

Fortunately for Vienna, earlier in 1683 the Treaty of Warsaw was signed between the Holy Roman Empire and Poland,…

fortunately

for Vienna

earlier in 1683

the Treaty of Warsaw

was signed

between

the Holy Roman Empire

and

Poland

на щастя

для Відня

раніше, в 1683 році

Варшавська угода

була підписана

між

Священною Римською імперією

і

Польщею

На щастя для міста, раніше, в 1683 році, між Священною Римською імперією і Польщею було підписано Варшавську угоду,…

Line 20 / 38

...by which Holy Roman Emperor Leopold promised support to Sobieski if the Ottomans attacked the Polish city of Krakow, and, in return, the Polish Army would come to the relief of Vienna, if it were attacked.

by which

Holy Roman Emperor Leopold

promised

support

to Sobieski

if the Ottomans attacked

the Polish city of Krakow

and

in return

the Polish Army

would come

to the relief

of Vienna

if it were attacked

за якою

імператор Священної Римської імперії Леопольд

обіцяв

підтримати

Собеського

якщо турки атакували

польське місто Краків

і

в свою чергу

польське військо

прийшло б

на допомогу

Відню

якщо б він був атакований

за умовами якої імператор Священної Римської імперії Леопольд обіцяв підтримати Собеського у випадку нападу турків на польське місто Краків і, в свою чергу, у разі атаки на Відень польське військо повинно було прийти на допомогу місту.

Line 21 / 38

This alliance proved to be decisive and was probably the only reason why Vienna had a chance to be saved from the Ottoman invasion.

this alliance

proved to be decisive

and

was

probably

the only reason

why

Vienna

had

a chance

to be saved

from the Ottoman invasion

цей альянс

показав себе вирішальним

і

був

ймовірно

єдиною причиною

чому

Відень

мав

шанс

бути врятованим

від турецького вторгнення

Існування цього альянсу мало вирішальне значення і, очевидно, було єдиним шансом Відня врятуватися від турецького вторгнення.

Line 22 / 38

Sobieski honored the treaty and left Poland with around 27,000 men and met up with the Imperial Holy Roman Army outside of Vienna on September 6th, 1683.

Sobieski

honored the treaty

and

left Poland

with around 27,000 men

and

met up

with

the Imperial Holy Roman Army

outside of Vienna

on September 6th, 1683

Собеський

виконав зобов'язання за договором

і

залишив Польщу

з близько 27 000 чоловіками

і

зустрівся

з

військом Священної Римської імперії

на околицях Відня

6 вересня 1683 року

Собеський виконав зобов'язання за договором і залишив Польщу з військом чисельністю близько 27 000 чоловік. 6 вересня 1683 року він з'єднався з військом Священної Римської імперії на околицях Відня.

Line 23 / 38

The overall command of the combined forces of European allies was entrusted to the Polish King, who had under his command between 70 and 80 thousand soldiers facing an Ottoman army of 150,000.

the overall command

of the combined forces

of European allies

was entrusted

to the Polish King

who

had

under his command

between

70 and 80 thousand

soldiers

facing

an Ottoman army of 150,000

загальне командування

об'єднаними силами

європейських союзників

було доручене

польському королю

який

мав

під своїм командуванням

між

70 і 80 тисячами

солдатів

що протистоять

150 000-му турецькому війську

Загальне командування об'єднаними силами європейських союзників було доручене королю Польщі, під керівництвом якого було від 70 до 80 тисяч солдатів, яким протистояло 150 000-е турецьке військо.

Line 24 / 38

Vienna was on its last legs right as the relief forces arrived, as they could not hold out much longer against the massive Ottoman army.

Vienna

was

on its last legs

right

as the relief forces arrived

as they could not hold out

much longer

against

the massive Ottoman army

Відень

був

без сил

зовсім

коли прибуло підкріплення

оскільки вони не могли триматися

набагато довше

проти

величезного турецького війська

Коли прибуло підкріплення, доля Відня висіла на волосині, його захисники більше не могли триматися проти величезного турецького війська.

Line 25 / 38

On the afternoon of September 12th, the allies knew the desperate situation of the defenders and decided to attack.

on the afternoon

of September 12th

the allies

knew

the desperate situation

of the defenders

and

decided

to attack

у другій половині дня

12 вересня

союзники

дізналися про

відчайдушне становище

захисників

і

вирішили

наступати

У другій половині дня 12 вересня союзники дізналися про відчайдушне становище захисників міста і вирішили наступати.

Line 26 / 38

The allied commanders first sent in the infantry and began to make good progress against the Turkish lines.

the allied commanders

first

sent in (deployed)

the infantry

and

began

to make

good progress

against the Turkish lines

командувачі об'єднаними силами

спочатку

відправили

піхоту

і

почали

робити

добре просування

проти турецьких строїв

Командувачі об'єднаними силами спочатку відправили піхоту і почали добре просуватися крізь турецькі бойові порядки.

Line 27 / 38

However the decisive attack did not come until around 6 PM.

however

the decisive attack

did not come

until around 6 PM

тим не менше

вирішальна атака

не прийшла

до приблизно 6 годин вечора

Тим не менше, час вирішальної атаки настав тільки близько 6 години вечора.

Line 28 / 38

It was then that Sobieski ordered the largest cavalry charge in history, himself personally leading Poland's 3000 elite winged hussars.

it was

then

that

Sobieski

ordered

the largest cavalry charge

in history

himself

personally

leading

Poland's 3000 elite winged hussars

воно було

тоді

що

Собеський

наказав

найбільшу кавалерійську атаку

в історії

сам

особисто

очолюючи

3000 відбірних крилатих гусар Польщі

Саме в цей час Собеський віддав наказ почати найбільшу кавалерійську атаку в історії, особисто очоливши 3000 відбірних польських крилатих гусар.

Line 29 / 38

Eighteen thousand horsemen charged down the surrounding hills and smashed through the Ottoman lines, who were already exhausted and demoralized from failing to take Vienna before the relief forces arrived.

eighteen thousand

horsemen

charged

down

the surrounding hills

and

smashed

through

the Ottoman lines

who

were exhausted already and demoralized

from failing

to take

Vienna

before

the relief forces

arrived

вісімнадцять тисяч

вершників

кинулися в атаку

по

навколишнім пагорбам

і

вдарили

крізь

турецькі строї

які

вже втомилися і були деморалізовані

від невдачі

взяти

Відень

до того як

сили підтримки

прибули

Вісімнадцять тисяч вершників помчали через навколишні пагорби і вдарили по турецьким строям, які до того часу вже втомилися і були деморалізовані неуспішними спробами захоплення Відня перед прибуттям підкріплення.

Line 30 / 38

At this pivotal moment, most of the Ottomans started to flee the battlefield, as Sobieski reached the Ottoman camp and tent of their leader Kara Mustafa.

at this pivotal moment

most of the Ottomans

started

to flee the battlefield

as

Sobieski

reached

the Ottoman camp

and

tent

of their leader

Kara Mustafa

в цей переломний момент

більшість турків

почали

втікати з поля бою

оскільки

Собеський

досяг

турецького табору

і

намету

їх ватажка

Кара-Мустафи

В цей переломний момент більшість турків почало втікати з поля бою, це сталося саме тоді, коли Собеський досяг табору турків і намету їх ватажка Кара-Мустафи.

Line 31 / 38

About three hours later, the battle had been won, and Vienna was saved.

about three hours later

the battle

had been won

and

Vienna

was saved

приблизно на три години пізніше

битва

була виграна

і

Відень

був врятований

За три години битву було виграно і Відень був врятований.

Line 32 / 38

After the battle had been won, Sobieski paraphrased Julius Caesar's famous quote by saying, "I came, I saw, God conquered."

after

the battle

had been won

Sobieski

paraphrased

Julius Caesar's

famous quote

by saying

I came

I saw

God conquered

після того як

битва

була виграна

Собеський

перефразував

Юлія Цезаря

відомий вислів

кажучи

я прийшов

я побачив

Бог переміг

Після перемоги Собеський перефразував відомий вислів Юлія Цезаря: "Я прийшов, я побачив, Бог переміг."

Line 33 / 38

Sobieski was called, "the Savior of Vienna and Western European civilization" by the Pope, religious leaders, and other European dignitaries.

Sobieski

was called

the Savior

of Vienna

and

(of) Western European civilization

by the Pope

(by) religious leaders

and

(by) other European dignitaries

Собеський

був названий

спасителем

Відня

і

західноєвропейської цивілізації

Папою

релігійними лідерами

і

іншими європейськими високопосадовцями

Папа Римський, релігійні лідери і інші високопосадовці Європи назвали Собеського "Рятівником Відня і західноєвропейської цивілізації".

Line 34 / 38

Common people from all around rushed to praise him and kiss his hand.

common people

from all around

rushed

to praise

him

and

kiss

his hand

звичайні люди

з усіх сторін

кинулися

прослявляти

його

і

цілувати

його руку

Звичайні люди зі усіх околиць стрімко рушили прославляти його і цілувати йому руку.

Line 35 / 38

The Viennese commander Starhemberg hugged and kissed him and called him his Savior.

the Viennese commander Starhemberg

hugged

and

kissed

him

and

called

him

his Savior

віденський воєначальник Штаремберг

обійняв

і

поцілував

його

і

назвав

його

своїм спасителем

Віденський воєначальник Штаремберг обійняв і поцілував його, а також назвав його своїм рятівником.

Line 36 / 38

Jan Sobieski died of a heart attack in Warsaw, Poland, in 1696.

Jan Sobieski

died of

a heart attack

in Warsaw, Poland

in 1696

Ян Собеський

помер від

серцевого нападу

у Варшаві, Польща

в 1696 році

Ян Собеський помер в 1696 році від серцевого нападу у Варшаві, Польща.

Line 37 / 38

The Ottoman Empire never fully recovered from their crushing defeat at Vienna and ceased to be a deadly menace to Europe.

the Ottoman Empire

never

fully

recovered

from their crushing defeat

at Vienna

and

ceased

to be

a deadly menace

to Europe

Османська імперія

ніколи

повністю

оговталась

від своєї нищівної поразки

біля Відня

і

припинила

бути

смертельною загрозою

для Європи

Османська імперія так ніколи повністю і не оговталась від нищівної поразки під Віднем і припинила бути смертельною загрозою Європі.

Line 38 / 38

They entered a period of slow decline and dissolved a few years after the end of World War One.

they entered

a period of slow decline

and

dissolved

a few years

after

the end of World War One

вони вступили в

період поступового спаду

і

розпалися

декілька років

після

закінчення Першої світової війни

Вона вступила в період поступового спаду і за кілька років після закінчення Першої світової війни розпалася на шматки.