Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

Карл Мартел, Король Франків, Рятує Європу в 732 році н.е. біля Туру, Франція

Battle of Tours

Натисніть тут, що переглянути голосове відео

Натисніть тут для прослуховування аудіо

1 / 63

Six hundred years after Christ's crucifixion, his church had become the dominant cultural force in Europe.

six hundred

years

after

Christ's

crucifixion

his church

had become

the dominant

cultural

force

in Europe

шістсот

років

після

Христа

страти

його віросповідання

стало

домінуючою

культурною

силою

в Європі

Через шістсот років після страти Христа його віросповідання стало домінуючою культурною силою в Європі.

2 / 63

But while his disciples were flocking to monasteries in search of solitude, further east the followers of another prophet were taking up arms in search of conquest.

but

while

his disciples

were flocking

to monasteries

in search of

solitude

further

east

the followers

of another prophet

were taking up

arms

in search of

conquest

але

поки

його учні

скупчувалися

в монастирях

в пошуках

усамітнення

далі

на схід

послідовники

іншого пророка

бралися за

зброю

шукаючи

завоювань

Але поки його учні скупчувалися в монастирях в пошуках усамітнення, далі на схід за зброю бралися послідовники іншого пророка, шукаючи нових завоювань.

3 / 63

On the dusty shores of North Africa and Arabia, mighty armies were waging war, not in the name of Christ but of the Koran.

on

the dusty shores

of North Africa

and

Arabia

mighty armies

were waging

war

not

in

the name

of Christ

but

of the Koran

на

запилених берегах

Північної Африки

та

Аравії

могутні армії

вели

війну

не

в

ім'я

Христа

а

Корану

На запилених берегах Північної Африки та Аравії могутні армії вели війну не в ім'я Христа, а на честь Корану.

4 / 63

Their religious movement would spread even farther and faster than Christianity and threatened to compete for the souls of Europe.

their

religious

movement

would spread

even

farther

and

faster

than

Christianity

and

threatened

to compete

for

the souls

of Europe

їх

релігійний

рух

поширився б

ще

далі

і

швидше

ніж

християнство

і

загрожував

змагатися

за

душі

Європи

Їх релігійний рух поширився б ще далі і ще швидше, ніж християнство, і загрожував змагатися за душі Європи.

5 / 63

The only thing standing in their way was one Christian king who had seen them coming.

the only thing

standing

in

their way

was

one

Christian

king

who

had seen

them

coming

Єдина річ

що стояла

на

їх шляху

був

один

християнський

король

який

бачив

вони

наближаються

Єдине, що стояло на їх шляху - один християнський король, який бачив, що вони наближаються.

6 / 63

October 10th, 732 AD, Tours, France, is on the front line in a holy war that will define Europe's spiritual and political future.

October 10th, 732 AD

Tours, France

is

on

the frontline

in

a holy war

that

will define

Europe's

spiritual

and

political

future

10 жовтня 732 року н.е.

Тур, Франція

знаходиться

на

лінії фронту

в

священній війні

яка

визначить

Європи

духовне

та

політичне

майбутнє

10 жовтня 732 року н.е., Тур, Франція, знаходиться на лінії фронту священної війни, яка визначить духовне та політичне майбутнє Європи.

7 / 63

The conflict pits the Christian Franks against the Muslim Moors, who had recently crossed into Spain from North Africa.

the conflict

pits

the Christian Franks

against

the Muslim Moors

who

had crossed

recently

into Spain

from North Africa

конфлікт

зіштовхує

франків-християн

з

маврами-мусульманами

які

перейшли

нещодавно

в Іспанію

з Північної Африки

Конфлікт зіштовхує франків-християн з маврами-мусульманами, які нещодавно перейшли в Іспанію з Північної Африки.

8 / 63

The Moors want to expand their empire and import their faith in Muhammad, the prophet of Islam who lived a century earlier.

the Moors

want

to expand

their empire

and

import

their faith

in

Muhammad

the prophet

of Islam

who

lived

a century

earlier

маври

хочуть

розширити

свою імперію

та

імпортувати

свою віру

в

Магомета

проповідника

Ісламу

який

жив

століття

раніше

Маври хочуть розширити свою імперію та імпортувати свою віру в Магомета, проповідника Ісламу, який жив на століття раніше.

9 / 63

The Christians want to keep them out at all costs.

the Christians

want

to keep them out

at all costs

християни

хочуть

не допустити їх

за будь-яку ціну

Християни хочуть за будь-яку ціну не допустити їх.

10 / 63

They saw it as an immediate and local threat to themselves.

they

saw

it

as

an immediate

and

local

threat

to themselves

вони

розглядали

це

як

безпосередню

та

близьку

загрозу

для себе

Вони розглядали це як безпосередню та близьку для себе загрозу.

11 / 63

The Muslims believed that they were there to rule over the earth and bring about God's justice and institute God's order.

the Muslims

believed

that

they

were

there

to rule

over

the earth

and

bring about

God's justice

and

institute

God's order

мусульмани

вірили

що

вони

знаходилися

там

щоб панувати

над

землею

та

здійснювати

справедливість Божу

та

встановити

порядок Божий

Мусульмани вірили в те, що вони знаходилися там для панування над світом, забезпечення справедливості Божої та встановлення порядку Божого.

12 / 63

And so in that sense it might have been what you could call a religious mission to the conquest.

and so

in that sense

it

might have been

what

you

could call

a religious mission

to the conquest

а значить

в деякому розумінні

це

могло бути

тим

ви

могли називати

релігійною місією

завоювання

А значить, в деякому розумінні, це могло бути тим, що називається релігійною місією завоювання.

13 / 63

The Moors saw Europe as easy prey, a land defended by barbarians who were too busy fighting each other to fight anyone else.

the Moors

saw

Europe

as

easy

prey

a land

defended

by barbarians

who

were

too

busy

fighting

each other

to fight

anyone

else

маври

розглядали

Європу

як

легку

здобич

землю

захищену

варварами

хто

були

надто

зайняті

воюючи

один з одним

щоб битися

кимось

іншим

Маври розглядали Європу як легку здобич, як землю, яку захищали варвари, що були надто зайняті війнами між собою щоб битися з кимось іншим.

14 / 63

In 730 Moorish general Abdul Rahman Al Ghafiqi crossed into France with an army of fifty thousand men.

in

seven (hundred) thirty

Moorish

general

Abdul Rahman Al Ghafiqi

crossed

into

France

with

an army

of fifty thousand

men

в

730 році

маврський

генерал

Абдул Рахман Аль-Гафікі

перейшов

у

Францію

з

армією

50 000

чоловік

В 730 році маврський генерал Абдул Рахман Аль-Гафікі перейшов у Францію з п'ятдесятитисячною армією.

15 / 63

At the head of the charge was an elite division of cavalry, unmatched in Europe.

at

the head

of the charge

was

an elite division

of cavalry

unmatched

in Europe

на

чолі

атаки

був

елітний підрозділ

кавалерії

який не мав собі рівних

в Європі

На чолі атаки був елітний підрозділ кавалерії, який не мав собі рівних в Європі.

16 / 63

The Moorish armies in Gaul moved very, very fast, and they were considerably more manuverable than the Frankish army.

the Moorish armies

in Gaul

moved

very

very

fast

and

they

were

considerably

more

manuverable

than

the Frankish army

маврські армії

в Галлії

рухалися

дуже

дуже

швидко

і

вони

були

значно

більш

маневреними

порівняно з

франкською армією

Маврські армії в Галлії рухалися дуже швидко, і вони були значно більш маневреними порівняно з франкською армією.

17 / 63

And they could hit and run in a way that this large Frankish host simply could not.

and

they

could

hit

and

run

in a way

that

this

large

Frankish

host

simply

could

not

і

вони

могли

нападати

та

переміщуватися

таким чином

що

цей

великий

франкський

господар

просто

міг

не

І вони могли так нападати та переміщуватися, як цей великий франкський господар просто не міг і мріяти.

18 / 63

The Moors tore through southern France with terrifying tenacity, devastating the regions of Aquitania and Gascony, then leaving a legion of enemy dead behind at the Battle of the River Garonne.

the Moors

tore through

southern France

with

terrifying

tenacity

devastating

the regions of

Aquitania

and

Gascony

then

leaving

a legion of

enemy dead

behind

at

the battle

of the River Garonne

маври

перетнули

південну Францію

з

жахливою

упертістю

спустошуючи

регіони

Аквітанія

та

Гасконь

потім

залишаючи

безліч

ворогів мертвими

позаду

у

битві

на річці Гаронні

Маври стрімко, з жахливою упертістю, перетнули південну Францію, спустошуючи регіони Аквітанія та Гасконь і залишаючи позаду себе у битві на річці Гаронні безліч мертвих ворогів.

19 / 63

One Moorish fighter wrote that his army went through all places like a desolating storm.

one

Moorish

fighter

wrote

that

his army

went

through

all

places

like

a desolating storm

один

маврський

воїн

написав

що

його армія

пронеслася

через

усі

місця

як

спустошлива буря

Один маврський воїн написав, що його армія пронеслася через усі місця як спустошлива буря.

20 / 63

A Christian chronicler lamented that God alone knows the number of the slain.

a Christian chronicler

lamented

that

God

alone

knows

the number

of the slain

християнський літописець

жалівся

що

Господь Бог

один тільки

знає

кількість

убитих

Християнський літописець жалівся, що один тільки Господь Бог знає кількість убитих.

21 / 63

After relieving the local monasteries of all their riches, the Moors turned northward, confident they could conquer all of France.

after

relieving

the local monasteries

of

all

their riches

the Moors

turned

northward

confident

they

could

conquer

all

of France

після

звільнення

місцеві монастирі

від

всіх

їх багатств

маври

повернули

на північ

впевнені

вони

могли

завоювати

всю

Францію

Звільнивши місцеві монастирі від всіх їх багатств, маври повернули на північ, впевнені в тому, що зможуть завоювати всю Францію.

22 / 63

But there the commander of the Frankish armies stood guard, waiting patiently for the enemy to strike, and when it did, he would be ready.

but

there

the commander

of the Frankish armies

stood

guard

waiting

patiently

for

the enemy

to strike

and

when

it

did

he

would be ready

але

там

командуючий

франкськими арміями

стояв

насторожі

чекаючи

терпляче

на

ворог

вдарить

та

коли

це

сталося б

він

був би готовий

But there the commander of the Frankish armies stood guard, waiting patiently for the enemy to strike, and when it did, he would be ready.

23 / 63

Now, does he think he can win? [I / he] don't know, but he has to win, because there is no other answer.

now

does he think

he

can

win

[I / he] don't know

but

he

has to (must)

win

because

there is no

other

answer

так ось

чи думає він

він

може

перемогти

я не знаю / він не знає

але

він

повинен

перемогти

тому що

немає

іншої

відповіді

Так ось, чи думає він, що може перемогти? [Я / Bін] не знаю, але він повинен перемогти, тому що іншої відповіді немає.

24 / 63

The Islamic forces will continue to attack and continue to fill France with Islam unless he defends.

the Islamic forces

will continue

to attack

and

continue

to fill

France

with Islam

unless

he

defends

ісламські сили

будуть продовжувати

атакувати

та

продовжувати

наповнювати

Францію

ісламом

якщо не

він

захищає

Ісламські сили будуть продовжувати атакувати та наповнювати Францію ісламом, якщо він не захистить її.

25 / 63

The general's name was Charles "the Hammer" Martel.

the general's name

was

Charles

the Hammer

Martel

ім'я генерала

було

Карл

Молот

Мартел

Ім'я генерала було Карл "Молот" Мартел.

26 / 63

As commander in chief of the Frankish army, Martel would anticipate the unique threat posed by the Moorish invasion and take proactive steps to confront it head on.

as

commander in chief

of the Frankish army

Martel

would anticipate

the unique threat

posed

by the Moorish invasion

and

take

proactive

steps

to confront

it

head on

як

виконуючий обов'язки командира

франкської армії

Мартел

передбачив би

унікальну загрозу

представляло собою

вторгнення маврів

і

вжив би

активних

заходів

щоб зустріти

його

з відкритим забралом

Як виконуючий обов'язки командира франкської армії, Мартел, передбачив би унікальну загрозу, яку представляло собою вторгнення маврів і вжив би активних заходів щоб зустріти його з відкритим забралом.

27 / 63

But to do so, he would first have to convince his own countrymen to trade their plowshares for swords.

but

to do so

he

first

would have to

convince

his

own

countrymen

to trade

their

plowshares

for

swords

але

щоб вчинити таким чином

він

спочатку

повинен був

переконати

своїх

власних

співвітчизників

поміняти

свої

плуги

на

мечі

Але щоб вчинити таким чином, він повинен був спочатку переконати своїх співвітчизників поміняти свої плуги на мечі.

28 / 63

In Dark Ages' Europe, most troops were farmers, who were only available to fight between the spring planting and the fall harvest.

in

Dark Ages'

Europe

most

troops

were

farmers

who

were

only

available

to fight

between

the spring planting

and

the fall harvest

протягом

Темних Віків

Європи

більшість

військ

були

фермери

які

були

тільки

доступні

воювати

між

весняною посадкою

та

осіннім урожаєм

Протягом Темних Віків в Європі більшість військ складалася з фермерів, у яких був час воювати тільки між весняною посадкою та осіннім урожаєм.

29 / 63

But Charles Martel understood that the Moorish threat could not be met without a well oiled group of professional, full time soldiers at his disposal.

but

Charles Martel

understood

that

the Moorish threat

could not be met

without

a well oiled

group

of professional

full time

soldiers

at

his

disposal

але

Карл Мартел

зрозумів

що

маврську загрозу

не можна було зустрічати

без

добре організованої

групи

професіональних

штатних

солдатів

у

своєму

розпорядженні

Але Карл Мартел зрозумів, що маврську загрозу не можна було зустрічати без добре організованої групи професіональних, штатних солдатів у своєму розпорядженні.

30 / 63

He knew he was at a disadvantage.

he

knew

he

was

at

a disadvantage

він

знав

він

був

у

невигідному становищі

Він знав, що перевага - не на його стороні.

31 / 63

What is the basis of every successful army? Money!

what

is

the basis of

every

successful

army

money

що

є

основою

кожної

успішної

армії

гроші

Що є основою кожної успішної армії? Гроші.

32 / 63

To get the money, he had to go to the Church.

to

get

the money

he

had to (needed to /must)

go

to

the Church

щоб

дістати

гроші

він

повинен був

йти

до

церкви

Щоб дістати гроші, йому потрібно було йти до церкви.

33 / 63

This was not a popular move with the Church, and Charles came very close to being excommunicated, that is to say being damned to Hell for eternity.

this

was

not

a popular move

with

the church

and

Charles

came

very

close

to

being excommunicated

that is to say

being damned

to Hell

for eternity

це

був

не

популярний вчинок

по відношенню

церкви

і

Карл

підійшов

дуже

близько

до

відлучення

інакше кажучи

бути проклятим

у пекло

навічно

Такий вчинок по відношенню до церкви не був популярним і Карл був дуже близький до відлучення від неї, інакше кажучи до прокляття вічно горіти у пеклі.

34 / 63

The Church pulled back at just the last minute.

the Church

pulled back

at

just

the last minute

церква

відступила

в

тільки

останній момент

Церква відступила тільки в останній момент.

35 / 63

Charles took land and property from the church and used it to finance the development of an army that could be trained to withstand this formidable force.

Charles

took

land

and

property

from

the church

and

used

it

to finance

the development

of an army

that

could be

trained

to withstand

this

formidable

force

Карл

взяв

землю

і

майно

у

церкви

та

використав

їх

щоб фінансувати

створення

армії

яку

можна було б

тренувати

протистояти

цій

грізній

силі

Карл взяв у церкви землю і майно та використав їх для фінансування створення армії, яку можна було б тренувати протистояти цій грізній силі.

36 / 63

While Charles the Hammer pounded courage into his corps, Abdul Rahman maintained his march northward into the realm of an enemy he had severely underrated.

while

Charles the Hammer

pounded

courage

into

his corps

Abdul Rahman

maintained

his march

northward

into

the realm

of an enemy

he

had underrated

severely

поки

Карл "Молот"

заштовхував

мужність

у

свої війська

Абдул Рахман

продовжував

свій марш

на північ

у

королівство

ворога

він

недооцінив

сильно

Поки Карл "Молот" заштовхував мужність у свої війська, Абдул Рахман продовжував свій марш на північ у королівство ворога, якого він сильно недооцінив.

37 / 63

The perception of the Franks as warriors was not particularly impressive.

the perception

of the Franks

as

warriors

was

not

particularly

impressive

сприйняття

франків

як

воїнів

було

не

особливо

вражаючим

Сприйняття франків як воїнів було не особливо вражаючим.

38 / 63

Abdul Rahman may not have been paying as close attention to Charles Martel as he probably needed to in this case.

Abdul Rahman

may

not have been paying as close attention

to Charles Martel

as

he

probably

needed to

in this case

Абдул Рахман

можливо

недостатньо уважно спостерігав

(за) Карлом Мартелом

як

він

ймовірно

повинен був

в даній ситуації

Можливо, Абдул Рахман недостатньо уважно спостерігав за Карлом Мартелом, як це потрібно було в даній ситуації.

39 / 63

He may not have at all been prepared for the kind of force he was going to meet.

he

may

not

have been prepared

at all

for

the kind

of force

he

was going

to meet

він

можливо

не

був підготовлений

взагалі

до

такої

сили

він

збирався

зустрітися

Можливо, він взагалі не був підготовлений до тієї сили, з якою збирався зустрітися.

40 / 63

The Franks dug in on a high wooded ridge that offered a critical strategic advantage.

the Franks

dug in

on

a high wooded ridge

that

offered

a critical

strategic

advantage

франки

обкопалися

на

високому лісистому кряжі

який

забезпечував

важливу

стратегічно

перевагу

Франки обкопалися на високому лісистому кряжі, який забезпечував стратегічно важливу перевагу.

41 / 63

When the Moors arrived, they were stunned to find such a formidable force awaiting them.

when

the Moors

arrived

they

were

stunned

to find

such

a formidable force

awaiting

them

коли

маври

прибули

вони

були

приголомшені

знайти

таку

грізну силу

чекає

їх

Коли маври прибули, вони були приголомшені знайти таку грізну силу, яка чекала на них.

42 / 63

For six days the two armies stood firm waiting for the other to make the first move.

for

six

days

the two armies

stood

firm

waiting

for

the other

to make

the first move

протягом

шести

днів

дві армії

стояли

непохитно

чекаючи

на

інша

зробити

перший хід

For six days the two armies stood firm waiting for the other to make the first move.

43 / 63

But as the October cold set in, Moorish general Abdul Rahman knew he had to move quickly if he wanted to take Tours before winter.

but

as

the October cold

set in

Moorish general

Abdul Rahman

knew

he

had to (needed / must)

move

quickly

if

he

wanted

to take

Tours

before

winter

але

у зв'язку

жовтневі холоди

наступили

маврський генерал

Абдул Рахман

зрозумів

він

повинен

діяти

швидко

якщо

він

хотів

взяти

Тур

до

зими

Але у зв'язку з настанням жовтневих холодів маврський генерал Абдул Рахман зрозумів, що йому необхідно діяти швидко, якщо він хоче узяти Тур до зими.

44 / 63

So on the seventh day, he ordered attack.

so

on

the seventh day

he

ordered

attack

тому

на

сьомий день

він

наказав

атакувати

Тому на сьомий день він наказав атакувати.

45 / 63

Charles Martel's infantry is great, and they stand like a wall.

Charles Martel's

infantry

is

great (superb)

and

they

stand

like

a wall

Карла Мартела

піхота

-

чудова

і

вони

стоять

як

стіна

Піхота Карла Мартела чудова і вони стоять як стіна.

46 / 63

That is what the sources on the Muslim side say. That is what the sources on the Christian side say.

that is what

the sources

on

the Muslim side

say

that is what

the sources

on

the Christian side

say

так

джерела

на

мусульманській стороні

говорять

так

джерела

на

християнській стороні

говорять

Так говорять джерела мусульманської сторони. Так говорять джерела християнської сторони.

47 / 63

While his infantry kept the Moors occupied, Charles the Hammer nailed down his victory with a covert mission behind enemy lines.

while

his infantry

kept the Moors occupied

Charles the Hammer

nailed down (secured)

his victory

with

a covert mission

behind

enemy

lines

поки

його піхотою

були зайняті маври

Карл "Молот"

закріпив

свою перемогу

завдяки

прихованій місії

позаду

ворожих

ліній

Поки маври були зайняті його піхотою, Карл "Молот" закріпив свою перемогу завдяки прихованій місії у тил ворожих порядків.

48 / 63

Charles had sent some troops to the Muslim camp.

Charles

had sent

some

troops

to

the Muslim camp

Карл

відправив

частину

військ

у

табір мусульман

Карл відправив частину військ у табір мусульман.

49 / 63

That is to say, the encampment behind the line of battle, where this incredibly successful Muslim army had kept all of the plunder that they had obtained in their successful campaign.

that is to say

the encampment

behind

the line of battle

where

this

incredibly

successful

Muslim

army

had kept

all

of the plunder

that

they

had obtained

in

their

successful

campaign

говорячи іншими словами

тимчасовий табір

за

лінією фронту

де

ця

неймовірно

успішна

мусульманська

армія

тримала

усе

майно

яке

вони

здобули

протягом

їх

вдалої

кампанії

Говорячи іншими словами, до тимчасового табору за лінією фронту, в якому неймовірно успішна мусульманська армія тримала усе награбоване протягом вдалої кампанії майно.

50 / 63

This was cutting off the head of the snake from the perspective of Charles and his troops.

this

was cutting off

the head

of the snake

from

the perspective

of Charles

and

his troops

це

було відрубуванням

голови

змії

з

точки зору

Карла

та

його військ

З точки зору Карла та його військ це було відрубуванням голови змії.

51 / 63

They encouraged people to retreat from the front lines to the tents, and it convinced a lot of people that a general retreat was being called.

they

encouraged

people

to retreat

from

the front lines

to

the tents

and

it

convinced

a lot of people

that

a general retreat

was

being called

вони

підбурювали

людей

відступати

з

лінії фронту

до

наметів

і

це

переконало

багатьох людей

в тому

загальний відступ

було

оголошено

Вони підбурювали людей відступати з лінії фронту до наметів і це переконало багатьох в тому, що було оголошено загальний відступ.

52 / 63

General Abdul Rahman tried to rally his fleeing forces, but as he screamed out orders to stand and fight, he was surrounded and struck down by enemy infantry.

General

Abdul Rahman

tried

to rally

his

fleeing

forces

but

as

he

screamed out

orders

to stand

and

fight

he

was

surrounded

and

struck down

by enemy infantry

генерал

Абдул Рахман

намагався

зібрати

свої

втікаючі

сили

але

поки

він

викрикував

накази

стояти

та

битися

його

було

оточено

і

вбито

ворожою піхотою

Генерал Абдул Рахман намагався зібрати свої втікаючі сили, але поки він викрикував накази стояти та битися, його було оточено і вбито ворожою піхотою.

53 / 63

Overnight the Moors withdrew and made a beeline south for Spain.

overnight

the Moors

withdrew

and

made a beeline

south (southward)

for

Spain

негайно

маври

відступили

і

помчали

на південь

в

Іспанію

Маври негайно відступили і помчали на південь в Іспанію.

54 / 63

It was his stunning victory at the Battle of Tours that earned Martel the nickname "Charles the Hammer".

it

was

his

stunning

victory

at

the battle

of Tours

that

earned

Martel

the nickname

Charles the Hammer

це

була

його

приголомшлива

перемога

у

битві

Тур

яка

заробила

Мартелу

псевдонім

Карл "Молот"

Саме завдяки своїй приголомшливій перемозі у битві під Туром Мартел отримав псевдонім "Карл Молот".

55 / 63

At a time when many parts of the old Roman and Persian Empires were falling under the Muslim rule, Charles was credited as the saviour of Christianity in Europe.

at

a time

when

many

parts

of the old

Roman

and

Persian

empires

were falling

under

the Muslim rule

Charles

was

credited

as the saviour

of Christianity

in Europe

у

часи

коли

багато

частин

старих

Римської

та

Перської

імперій

потрапляли

під

мусульманське правління

Карла

було

визнано

рятівником

християнства

в Європі

At a time when many parts of the old Roman and Persian Empires were falling under the Muslim rule, Charles was credited as the saviour of Christianity in Europe.

56 / 63

He had some really good "PR" [Public Relations].

he

had

some

really

good

"PR" [Public Relations]

він

мав

трохи

дійсно

чудового

таланту спілкуватися з громадськістю

У нього був дійсно чудовий талант спілкуватися з громадськістю [PR].

57 / 63

Charles Martel was quick to stand up and basically say, "Look what I just did."

Charles Martel

was

quick

to stand up

and

basically

say

look

what

I

just

did

Карл Мартел

був

швидко

встати

та

просто напросто

сказати

дивіться

що

я

щойно

зробив

Карл Мартел міг легко встати та, просто напросто сказати, "Дивіться, що я щойно зробив."

58 / 63

"I am the defender of Christendom."

I

am

the defender

of Christendom

я

-

захисник

християнського світу

"Я - захисник християнського світу."

59 / 63

"And I helped to turn back these forces that threatened us."

and

I

helped

to turn back

these forces

that

threatened

us

і

я

допоміг

прогнати

ці сили

які

загрожували

нам

"І я допоміг прогнати сили, які нам загрожували."

60 / 63

Over the next seven decades, Martel's descendants would transform his Christian kingdom into an empire.

over

the next

seven

decades

Martel's descendants

would transform

his

Christian

kingdom

into

an empire

за

наступні

сім

десятиліть

нащадки Мартела

перетворять

його

християнське

королівство

на

імперію

За наступні сім десятиліть нащадки Мартела перетворять його християнське королівство на імперію.

61 / 63

And one of them would even become powerful enough to assume the title "Emperor of Rome".

and

one

of

them

would become

even

powerful

enough

to assume

the title

emperor

of Rome

і

один

з

них

стане

навіть

могутнім

достатньо

щоб взяти

титул

імператора

Риму

І один з них навіть стане достатньо могутнім, щоб взяти собі титул "Імператора Риму".

62 / 63

That grandson of Charles the Hammer would be remembered as the Father of Europe.

that

grandson

of Charles the Hammer

would be remembered

as

the father of Europe

того

онука

Карла "Молота"

будуть пам'ятати

як

батька Європи

Того онука Карла Молота будуть пам'ятати як Батька Європи.

63 / 63

His name was Charlesmagne, and he was the greatest king of the Dark Ages.

his

name

was

Charlesmagne ["Charles the Great"]

and

he

was

the greatest king

of the Dark Ages

його

ім'я

було

Карл Великий

і

він

був

найвизначнішим королем

Темних Віків

Його звали Карл Великий і він був найвизначнішим королем Темних Віків.