Ukraine flag

Я розмовляю українською та бажаю вивчати англійську.

US flag

I learned more at McDonald's than at university.

у McDonald's я навчилася більше, ніж у коледжі.

I learned more at McDonald's

Натисніть тут, що переглянути голосове відео.

Натисніть тут для прослуховування аудіо.

Line 1 / 41

Here is what I was told during my freshman orientation at Haverford College.

here is

what

I was told

during my freshman orientation

at Haverford College

ось

що

мені казали

під час моєї ознайомлювальної лекції

в Haverford College

Ось що мені казали під час ознайомлювальної лекції в Haverford College.

Line 2 / 41

Ask for help when you need it.

ask for help

when

you need it

проси про допомогу

коли

ти потребуєш її

Проси про допомогу, якщо вона тобі потрібна.

Line 3 / 41

Speak up when you feel uncomfortable.

speak up

when

you feel

uncomfortable

повідомляй про проблеми

коли

ти відчуваєш себе

некомфортно

Повідомляй про проблеми, якщо відчуваєш себе некомфортно.

Line 4 / 41

Place your own well being above all other concerns.

place

your

own

well being

above

all

other

concerns

став

своє

власне

самопочуття

вище

всіх

інших

турбот

Став власне самопочуття вище за інші турботи.

Line 5 / 41

In short the school was ready to protect me from any personal slights or hurt feelings I might suffer.

in short

the school

was ready

to protect

me

from

any

personal

slights

or

hurt feelings

I might suffer

одним словом

школа

була готова

захищати

мене

від

будь-яких

особистих

неповаг

або

ображених почуттів

я могла б відчувати

Одним словом, школа була готова захищати мене від будь-яких образ, які могли мене зачепити.

Line 6 / 41

What counted as a personal slight or similar offense was up to me to define.

what

counted

as

a personal slight

or

similar offense

was

up to me

to define

що

вважалось

у якості

особистої неповаги

або

схожої образи

було

на мій розсуд

визначати

Саме я визначала, що саме було особистою образою.

Line 7 / 41

This surprised me.

this

surprised

me

це

здивувало

мене

Це здивувало мене.

Line 8 / 41

It surprised me, because at McDonald's, where I worked before I started school, acting in this way would have probably cost me my job, a job I needed in order to go to college.

it surprised

me

because

at McDonald's

where

I worked

before

I started

school

acting

in this way

would have cost

probably

me

my job

a job

I needed

in order to go

to college

це здивувало

мене

тому що

в McDonald's

де

я працювала

до того, як

я почала

школу

поведінка

в такому дусі

коштувала б

напевно

мені

моєї роботи

роботи

я потребувала

щоб вступити

до коледжу

Це здивувало мене, адже в McDonald's, де я працювала до початку навчання, дії в такому ключі, напевно, коштували б мені роботи, яка була мені потрібна, щоб оплачувати навчання.

Line 9 / 41

The most important thing at McDonald's was not how I felt, but how my customers felt.

the most important thing

at McDonald's

was

not

how

I felt

but

how

my customers

felt

найважливішою річчю

в McDonald's

було

не

як

я відчувала себе

а

як

мої клієнти

відчували себе

Найважливішим в McDonald's було не те, як відчувала себе я, а те, як відчували себе мої клієнти.

Line 10 / 41

It was my job, and the job of everyone working there, to make others, namely the customers, happy.

it was

my job

and

the job

of everyone

working

there

to make

others

namely

the customers

happy

це було

моєю роботою

і

роботою

кожного

працюючого

там

робити

інших

а саме

клієнтів

щасливими

Моєю роботою і роботою усіх інших моїх колег було радувати інших, тобто клієнтів.

Line 11 / 41

I worked at the front counter.

I worked

at the front counter

я працювала

на передній стійці

Я працювала у відділі обслуговування клієнтів.

Line 12 / 41

That meant that if there was a problem with an order, I had to deal with it.

that meant

that

if

there was

a problem

with an order

I had

to deal with it

то значило

що

якщо

була

проблема

із замовленням

я повинна була

вирішувати її

Це значило, що якщо виникала будь-яка проблема із замовленням, мені доводилось її вирішувати.

Line 13 / 41

The issues weren't complicated.

the issues

were not

complicated

проблемні питання

не були

складними

Проблемні питання не були складними.

Line 14 / 41

It was usually something like a missing piece of cheese from a McDouble or whipped cream on a milkshake when they hadn't wanted any.

it was

usually

something

like

a missing piece

of cheese

from a McDouble

or

whipped cream

on a milkshake

when

they had not wanted

any

це було

звичайно

щось

подібне

відсутньому шматочку

сиру

з McDouble

або

збиті вершки

в молочному коктейлі

коли

вони не хотіли

ніяких

Звичайно це було щось подібне до відсутності шматку сиру в McDouble або наявності в молочному коктейлі збитих вершків, які клієнт не хотів.

Line 15 / 41

Whatever it was I had to listen patiently and mentally take notes, so that I could report the relevant details to someone who could actually correct the problem.

whatever it was

I had

to listen

patiently

and

mentally

take notes

so that

I could report

the relevant details

to someone

who

could

actually

correct

the problem

що б то не було

я повинна була

слухати

терпляче

і

подумки

запам'ятовувати

щоб

я могла передати

необхідні дані

комусь

хто

міг

в цей момент

вирішити

проблему

Але що б це не було, я повинна була терпляче слухати і подумки запам'ятовувати, щоб передати цю інформацію тому, хто міг вирішити цю проблему в цей момент.

Line 16 / 41

Oddly enough, customers were not interested in carefully crafting their complaints in such a way as to spare my feelings.

oddly enough

customers

were not interested

in carefully crafting

their complaints

in such a way as

to spare

my feelings

як це не дивно

клієнти

не були зацікавлені

у обережному формулюванні

своїх скарг

таким чином

щоб пощадити

мої почуття

Як це не дивно, формулюючи свої скарги, клієнти зовсім не турбувались про те, щоб щадити мої почуття.

Line 17 / 41

They were in a rush to get back to work,...

they were

in a rush

to get back

to work

вони були

в поспіху

щоб повернутися

на роботу

Вони поспішали швидше повернутися на роботу,...

Line 18 / 41

...or they were dealing with their screaming kids,...

or

they were dealing

with

their

screaming

kids

або

вони мали справу

зі

своїми

плачучими

дітьми

...були заклопотані дітьми, які плакали,...

Line 19 / 41

...or they had calculated the cost of their meal down to the cent out of necessity and could not afford a mistake.

or

they had calculated

the cost

of their meal

down to the cent

out of necessity

and

could not afford

a mistake

або

вони вираховували

вартість

свого прийому їжі

аж до центу

в силу необхідності

і

не могли дозволити собі

помилку

...або через необхідність вираховували вартість свого обіду з точністю до центу, боячись помилитися.

Line 20 / 41

And they had a right to have their meal served the way they ordered it.

and

they had

a right

to have

their meal

served

the way

they ordered it

і

вони мали

право

мати

свою їжу

поданою

як

вони замовили її

І у них було право отримати саме такий обід, який вони замовляли.

Line 21 / 41

If a mistake was made, we fixed it as quickly as possible and didn't talk back.

if

a mistake

was made

we fixed

it

as quickly as possible

and

did not talk back

якщо

помилка

була зроблена

ми виправляли

її

якнайшвидше

і

не сперечалися

Якщо виникала помилка, ми намагались якнайшвидше виправити її і не сперечалися.

Line 22 / 41

Even if I believed the customer had misunderstood some aspect of their order and was actually the one at fault, I was instructed to give the person the benefit of the doubt.

even if

I believed

the customer

had misunderstood

some aspect

of their order

and

was

actually

the one at fault

I was instructed

to give

the person

the benefit of the doubt

навіть якщо

я була впевнена

клієнт

невірно зрозумів

певний момент

свого замовлення

і

був

насправді

винним

мені були дані вказівки

давати

людині

кредит довіри

Навіть якщо я була впевнена, що клієнт щось невірно зрозумів у своєму замовленні, і насправді помилка виникла з його вини, мені були дані вказівки тлумачити будь-які спірні моменти на його користь.

Line 23 / 41

Their feelings mattered more than mine.

their feelings

mattered

more than

mine

їх почуття

мали значення

більше, ніж

мої

Його почуття мали більше значення, ніж мої.

Line 24 / 41

At McDonald's there was no trigger warning for when a customer was about to start yelling,…

at McDonald's

there was

no

trigger warning

for

when

a customer

was about to start

yelling

в McDonald's

було

ані

попередження про можливу негативну реакцію

для

коли

клієнт

майже починав

кричати

В McDonald's не було попередження про можливу негативну реакцію клієнта, який міг почати кричати,…

Line 25 / 41

...no "safe spaces" to go to when the restaurant would get so busy that I barely had time to breathe between orders.

no safe spaces

to go to

when

the restaurant

would get so busy

that

I had time

barely

to breathe

between orders

ані безпечних місць

щоб піти

коли

ресторан

заповнювався б так сильно

що

у мене був час

лише

щоб подихати

між замовленнями

…там не було безпечних місць, в яких можна було заховатися тоді, коли ресторан був настільки переповнений, що я насилу знаходила час, щоб перевести подих між замовленнями.

Line 26 / 41

When a group of men in the drive through would whistle and cat call me, as they pulled away, there was no university administrator for me to run to for soothing and reassurance.

when

a group

of men

in the drive through

would whistle

and

cat call

me

as

they

pulled away

there was no

university administrator

for me

to run to

for soothing

and

reassurance

коли

група

чоловіків

в МакДрайв

свистіла б

і

робила непристойні компліменти

мені

в той час як

вони

від'їжджали

не було

університетського адміністратора

для мене

щоб бігти

для заспокоєння

і

підбадьорювання

Якщо група чоловіків в МакДрайв свистіла і робила мені непристойні компліменти, під час їх від'їзду не було університетського адміністратора, який біг би до мене, щоб заспокоїти і підбадьорити.

Line 27 / 41

And from these experiences, the good, the bad, and the flat out ugly, I grew,…

and

from these experiences

the good

the bad

and

the flat out ugly

I grew

і

від цих досвідів

хороших

поганих

і

відверто потворних

я зросла

І завдяки цьому життєвому досвіду, хорошому, поганому і відверто негативному, я зростала…

Line 28 / 41

…or, to use a word one does not see much any more, I matured.

or

to use

a word

one does not see

much

any more

I matured

або

щоб використовувати

формулювання

хтось не бачить

багато

більше

я сформувалась как особа, яка має зрілі погляди на життя

…або, як кажуть коли людина вже нічому не дивується, я cформувалась як особистість, яка має зрілі погляди на життя.

Line 29 / 41

I learned to take care of myself in ways that didn't inconvenience anyone or draw unnecessary attention to myself or allow my personal problems to interfere with the work that had to be done.

I learned

to take care of myself

in ways

that

did not inconvenience

anyone

or

draw

unnecessary

attention

to myself

or

allow

my personal problems

to interfere

with the work

that

had to be done

я навчилась

піклуватися про себе

таким чином

щоб

не завдавати клопоту

нікому

чи

привертати

непотрібної

уваги

до себе

або

дозволяти

своїм особистим проблемам

заважати

з роботою

яка

повинна була бути зроблена

Я навчилась піклуватись про себе так, щоб не завдавати нікому клопоту і не привертати до себе непотрібної уваги, не дозволяла своїм власним проблемам негативно впливати на роботу, яку потрібно було виконати.

Line 30 / 41

In short, I had a job to do, and people counted on me to do it.

in short

I had

a job

to do

and

people

counted on me

to do

it

іншими словами

я мала

роботу

щоб зробити

і

люди

розраховували на мене

зробити

її

Іншими словами, у мене була робота, яку потрібно було виконувати, і люди, які розраховували, що я її виконаю.

Line 31 / 41

Had I complained to my McDonald's manager that I became anxious when the restaurant was crowded or that hearing complaints from customers made me nervous,...

had I complained

to my McDonald's manager

that

I became anxious

when

the restaurant

was

crowded

or

that

hearing

complaints

from customers

made

me

nervous

якби я поскаржилась

своєму менеджеру в McDonald's

що

я стаю занепокоєною

коли

ресторан

був

переповнений

або

що

вислуховування

скарг

від клієнтів

зробило

мене

нервовою

Якби я поскаржилась своєму менеджеру в McDonald's, що хвилююсь, коли ресторан наповнюється, або що клієнти нервують мене,...

Line 32 / 41

...he would have politely handed me my paycheck and shown me the door.

he would have handed

politely

me

my paycheck

and

shown me the door

він вручив би

ввічливо

мене

мій розрахунковий чек

і

показав мені двері

...він ввічливо вручив би мені розрахунковий чек і вказав би на двері.

Line 33 / 41

I would have gone home and been unable to pay the student contribution from summer work that is built into my financial aid package.

I would have gone

home

and

(would have) been unable

to pay

the student contribution

from summer work

that

is built into

my financial aid package

я поїхала б

додому

і

не змогла б

сплатити

студентський внесок

від літніх робіт

який

є передбачений умовами

мого пакета фінансової допомоги

Я поїхала б додому і не змогла б сплатити студентський внесок від літніх робіт, який був передбачений умовами отриманого мною пакета фінансової допомоги.

Line 34 / 41

So I am grateful to have worked at McDonald's.

so

I am grateful

to have worked

at McDonald's

тому

я є вдячна

що працювала

в McDonald's

Тому я вдячна, що мені довелося попрацювати в McDonald's.

Line 35 / 41

It taught me how to better handle my anxiety, how to work with others in pursuit of a common goal.

it taught

me

how

to better handle

my anxiety

how

to work

with others

in pursuit of

a common goal

це навчило

мене

як

краще справлятися з

моєю тривогою

як

працювати

з іншими

в прагненні до

загальної мети

Ця робота навчила мене краще справлятися з тривогою і діяти спільно з іншими для досягнення спільної мети.

Line 36 / 41

It strengthened my character, my work ethic, and my sense of my own resilience.

it strengthened

my character

my work ethic

and

my sense

of my own resilience

це загартувало

мій характер

мою трудову етику

і

моє почуття

моєї власної стійкості

Вона загартувала мій характер, покращила мою трудову етику і вміння пристосовуватися.

Line 37 / 41

These are lessons that cannot be learned in the "safe spaces" of the Haverford campus.

these are

lessons

that

cannot be learned

in the "safe spaces"

of the Haverford campus

це є

уроки

які

не можуть бути вивчені

в "безпечних просторах"

кампуса Хаверфорду

Існують уроки, які не можна вивчити в "безпечному просторі" кампуса Хаверфорда.

Line 38 / 41

Here is one more thing I learned: putting oneself first is the essence of privilege,…

here is

one more thing

I learned

putting

oneself

first

is

the essence

of privilege

ось

ще одна річ

я зрозуміла

встановлення

себе

в першу чергу

є

сутністю

привілею

Ось ще щось, що я зрозуміла: ставити себе на перше місце - це привілей,…

Line 39 / 41

…but putting oneself first does not develop character or lead to personal growth; putting others first does.

but

putting

oneself

first

does not develop

character

or

lead to

personal growth

putting

others

first

does

але

встановлення

себе

в першу чергу

не розвиває

характер

або

веде до

особистісного зростання

встановлення

інших

в першу чергу

робить

…але висування своїх інтересів на перший план не загартовує характер і не веде до особистісного зростання; а ось висування інтересів інших робить це.

Line 40 / 41

McDonald's is a far better teacher of that lesson than college.

McDonald's

is

a far better teacher

of that lesson

than college

McDonald's

є

набагато кращим вчителем

того уроку

ніж коледж

McDonald's в цьому плані є набагато кращим вчителем, ніж коледж.

Line 41 / 41

I'm Olivia Legaspi of Haverford College for Prager University.

I am

Olivia Legaspi

of Haverford College

for Prager University

я є

Олівія Легаспі

з Haverford College

для Prager University

Я - Олівія Легаспі з Haverford College для Prager University.