US flag

I speak English and want to learn Hungarian

Hungarian flag

Hungarian Basic Course - Lesson 14 - Job interview and Biography

Hungary map

Play entire audio recording.

Title

És hol tanult táncolni?

És

hol

tanult

táncolni

and

where

learned

to dance

And where did you learn to dance?

Beginning of Dialog 1
Mária is looking for a job.
She spots this advertisement in the newpaper.

Line 1 / 68

JAZZ-BALETT

jazz

balett

jazz

ballet

Jazz Ballet

Line 2 / 68

tanárt keresünk heti

tanárt

keresünk

heti

professor / teacher

we seek

weekly

We are looking for a parttime teacher.

Line 3 / 68

15 órára

tizenöt

órára

fifteen

hours

15 hours

Line 4 / 68

Duna Tánciskola

Duna

Tánciskola

Danube

Dance School

Danube Dance School

Line 5 / 68

Telefon: 173-4528

telefon

száz

hetvenhárom

negyvenöt

huszonnyolc

telephone

hundred

seventy-three

forty-five

twenty-eight

Telephone 173-4528

Line 6 / 68

Kardos P.: Azt hiszem, én már mindent elmondtam az állásról.

Azt

hiszem

én

már

mindent

elmondtam

az állásról

it

I think

I

already

everything

I told

about the job

Kardos P.: I think I've said everything about the job.

Line 7 / 68

Kardos P.: Most maga következik.

Most

maga

következik

now

you / itself

it follows

Kardos P.: Now it's up to you.

Line 8 / 68

Kardos P.: Először is néhány személyi adatot szeretnék tudni.

Először

is

néhány

személyi

adatot

szeretnék

tudni

first

also

some

personal

data / information

I want

to know

Kardos P.: First, I want to know some personal information.

Line 9 / 68

Kardos P.: Mikor és hol született?

Mikor

és

hol

született

when

and

where

born

Kardos P.: When and where were you born?

Line 10 / 68

Mária: 1967. február 4-én szüttem Egerben.

Ezerkilencszáz-hatvanhét

február

negyedikén

én

szüttem

Egerben

nineteen sixty-seven

February

fourth

I

was born

in Eger

Mária: I was born on February 4th, 1967, in Eger.

Line 11 / 68

Mária: De a szüleim 1970-ben Budapestre költöztek,...

De

a szüleim

ezerkilencszáz-hetvenben

Budapestre

költöztek

but

my parents

one thousand nine hundred-seventy

to Budapest

they moved

Mária: But my parents moved to Budapest in 1970,...

Line 12 / 68

Mária: ...és én itt Pesten jártam iskolába a Horváth Mihály téren.

és

én

itt

Pesten

jártam

iskolába

a Horváth Mihály téren

and

I

here

Pest

I went

to school

on Mihály Horváth Square

Mária: ...and I went to school here in Pest on Horváth Mihály Square.

Line 13 / 68

Kardos P.: Szóval maga a híres Fazekas Mihály Gimnáziumba járt?

Szóval

maga

a

híres

Fazekas Mihály

Gimnáziumba

járt

so

you / yourself

the

famous

Mihály Fazekas

high school

went

Kardos P.: So you went to the famous Fazekas Mihály High School?

Line 14 / 68

Mária: Gimnáziumba sajnos nem ide jártam, csak általános iskolába.

Gimnáziumba

sajnos

nem

ide

jártam

csak

általános

iskolába

to high school

unfortunately

not

here

I went

just

general / elementary

to school

Mária: Unfortunately, I did not go to high school, just to elementary school.

Line 15 / 68

Mária: Tanulni soha sem szerettem.

Tanulni

soha

sem

szerettem

to learn

never

neither

I loved / I liked

Mária: I never liked to study.

Line 16 / 68

Kardos P.: Értem. És hol tanult táncolni?

Értem

És

hol

tanult

táncolni

I understand

and

where

you learned

to dance

Kardos P.: I understand. And where did you learn to dance?

Line 17 / 68

Mária: Mindig is imádtam balettozni.

Mindig

is

imádtam

balettozni

always

also

I loved

ballet

Mária: I've always loved ballet.

Line 18 / 68

Mária: Már az általános iskolában is különórára jártam Kocsis Márta nénihez.

Már

az

általános

iskolában

is

különórára

jártam

Kocsis

Márta

nénihez

already

the

general / elementary

school

also

special hours

I went

Kocsis

Márta

Aunt

Mária: Already in primary school, I went to Aunt Márta Kocsis for a special lesson.

Line 19 / 68

Mária: Híres, kiváló tanár és csodálatos ember volt.

Híres

kiváló

tanár

és

csodálatos

ember

volt

famous

excellent

teacher

and

wonderful

man

was

Mária: He was a famous, excellent teacher and a wonderful person.

Line 20 / 68

Mária: Szegény tavaly meghalt.

Szegény

tavaly

meghalt

poor person

last year

died

Mária: The poor woman died last year.

Line 21 / 68

Mária: Nem ismerte véletlenül?

Nem

ismerte

véletlenül

not

you knew

accidentally

Mária: Didn't you know it by accident?

Line 22 / 68

Kardos P.: Dehogynem! Márta nénit mindenki ismerte.

Dehogynem

Márta

nénit

mindenki

ismerte

of course not

Márta

aunt

everybody

knew

Kardos P.: Of course not! Everyone knew Aunt Martha.

Line 23 / 68

Kardos P.: És hogy ment a balett?

És

hogy

ment

a balett

and

that

went

the ballet

Kardos P.: And how did the ballet go?

Line 24 / 68

Mária: Nagyon jól. Szerencsés voltam, mert Márta néni mindenkivel nagyon türelmes és kedves volt.

Nagyon

jól

Szerencsés

voltam

mert

Márta néni

mindenkivel

nagyon

türelmes

és

kedves

volt

very

good

lucky

I was

because

Aunt Márta

with everybody

very

patient

and

nice / kind

was

Mária: Very good. I was lucky because Aunt Martha was very patient and kind to everyone.

Line 25 / 68

Mária: Később ő küldött jazz-balettra is.

Később

ő

küldött

jazz

balettra

is

later

she

sent

jazz

ballet

also

Mária: She later sent to jazz ballet as well.

Line 26 / 68

Mária: De sajnos nem lehettem balett-táncos, mert sokáig beteg voltam.

De

sajnos

nem

lehettem

balett

táncos

mert

sokáig

beteg

voltam

but

unfortunately

not

I could

ballet

dancer

because

long time

sick / a patient

I was

Mária: But unfortunately I couldn't be a ballet dancer, because I was sick for a long time.

Line 27 / 68

Kardos P.: Szóval többé nem táncol?

Szóval

többé

nem

táncol

so

any more

not

you dance

Kardos P.: So you don't dance anymore?

Line 28 / 68

Mária: Sajnos nem. Csak táncházba járok a szabadidőmben.

Sajnos

nem

Csak

táncházba

járok

a szabadidőmben

Unfortunately

not

just

dance house

I go / I walk

in my free time

Mária: Unfortunately not. I just go to a dance house in my spare time.

Line 29 / 68

Mária: Ez a hobbim.

Ez

a hobbim

this

the hobby / my hobby

Mária: This is my hobby.

Line 30 / 68

Kardos P.: És tanított már jazz-balettot?

És

tanított

már

jazz

balettot

and

taught

already

jazz

ballet

Kardos P.: And you have taught jazz ballet?

Line 31 / 68

Mária: Igen, a Balett Intézetben.

Igen

a

Balett

Intézetben

yes

the

ballet

institute

Mária: Yes, at the Ballet Institute.

Line 32 / 68

Mária: A második évben jártak hozzám a gyerekek.

A második

évben

jártak

hozzám

a gyerekek

the second

year

visited

shall bring

the children

Mária: The second year the children came to me.

Line 33 / 68

Kardos P.: Ilyen jó állást otthagyott?

Ilyen

állást

otthagyott

such

good

job

left

Kardos P.: You left such a good job?

Line 34 / 68

Mária: Hát, muszáj volt.

Hát

muszáj

volt

well

must

I was

Mária: Well, I had to.

Line 35 / 68

Mária: Két évvel ezelőtt férjhez mentem, és tavaly szültem.

Két

évvel

ezelőtt

férjhez

mentem

és

tavaly

szültem

two

years

ago

married

I went

and

last year

I gave birth

Mária: I got married two years ago and gave birth last year.

Line 36 / 68

Mária: Most szeretnék visszamenni, de sajnos ott már más tanít.

Most

szeretnék

visszamenni

de

sajnos

ott

már

más

tanít

now

I want

to go back

but

unfortunately

there

already

other

teaching

Mária: I want to go back now, but unfortunately there is another one already teaching.

Line 37 / 68

Mária: Nagyon szeretnék újra tanítani, és persze a pénz is jól jön.

Nagyon

szeretnék

újra

tanítani

és

persze

a pénz

is

jól

jön

very

I want

again

teach

and

of course

the money

also

good

comes

Mária: I really want to teach again, and of course money is good.

Line 38 / 68

Kardos P.: Értem. Azt hiszem, mindent megbeszéltünk.

Értem

Azt

hiszem

mindent

megbeszéltünk

I understand

it

I think

everything

we talked about

Kardos P.: I understand. I think we talked about everything.

Line 39 / 68

Kardos P.: Vagy esetleg szeretne még valamit kérdezni?

Vagy

esetleg

szeretne

még

valamit

kérdezni

or

perhaps / maybe

would

more / else

something

to ask

Kardos P.: Or would you like to ask something else?

Line 40 / 68

Mária: Igen, csak egy utolsó kérdést.

Igen

csak

egy

utolsó

kérdést

yes

just / only

one

last

question

Mária: Yes, just one last question.

Line 41 / 68

Mária: Megkapom az állást?

Megkapom

az állást

I get

the job

Mária: Megkapom az állást?

End of Dialog 1
Beginning of Dialog 2
A short biography of Count István Széchenyi.
He is known as "the greatest Hungarian."

Line 42 / 68

Gróf Széchenyi István: országépitő, politikus és író 1791. szeptember 21-én született Bécsben.

Gróf

Széchenyi

István

országépitő

politikus

és

író

ezerhétszáz-kilencvenegy

szeptember

huszonegyedikén

született

Bécsben

count

Széchenyi

István

bodybuilder

politician

and

writer

thousand seven hundred-ninety-one

September

twenty-first

born

in Vienna

Count István Széchenyi: bodybuilder, politician and writer born on September 21, 1791 in Vienna.

Line 43 / 68

A Széchenyi-család igen gazdag, híres magyar arisztokrata család volt.

A

Széchenyi

család

igen

gazdag

híres

magyar

arisztokrata

család

volt

the

Széchenyi

family

great

rich

famous

Hungarian

aristocratic

family

was

The Széchenyi family was a very rich, famous Hungarian aristocratic family.

Line 44 / 68

Széchenyi István édesapja, Széchényi Ferenc alapította a Nemzeti Múzeumot.

Széchenyi István édesapja

Széchényi Ferenc

alapította

a Nemzeti Múzeumot

István Széchenyi's father

Ferenc Széchenyi

founded

the National Museum

István Széchenyi's father, Ferenc Széchenyi founded the National Museum.

Line 45 / 68

1809-ben a fiatal Széchenyi katonatiszt lett.

Ezernyolcszáz-kilencben

a

fiatal

Széchenyi

katonatiszt

lett

in - thousand eight hundred - nine

the

young

Széchenyi

army officer

became

In 1809 he became a young Széchenyi military officer.

Line 46 / 68

Részt vett a lipcsei csatában Napóleon ellen, és 1814-ben ott volt a bécsi kongresszuson is.

Részt

vett

a

lipcsei

csatában

Napóleon

ellen

és

ezernyolcszáz-tizennégyben

ott

volt

a

bécsi

kongresszuson

is

part

took

the

Leipzig

battle

Napoleon

against

and

in thousand eight hundred-fourteen

there

was

the

Viennese

Congress

also

He participated in the Battle of Leipzig against Napoleon, and at the Vienna Congress in 1814.

Line 47 / 68

1815-ben járt először Angliában.

Ezernyolcszáz-tizenötben

járt

először

Angliában

in thousand eight hundred - fifteen

he went

first

to England

He first visited England in 1815.

Line 48 / 68

Később is sokat utazott.

Később

is

sokat

utazott

later

also

much / a lot

travelled

Later he traveled much.

Line 49 / 68

Járt Olaszországban, Törökországban, Görögországban, Franciaországban és Németországban is.

Járt

Olaszországban

Törökországban

Görögországban

Franciaországban

és

Németországban

is

he went

to Italy

to Turkey

to Greece

to France

and

to Germany

also

He has been to Italy, Turkey, Greece, France and Germany.

Line 50 / 68

De Anglia maradt a szerelme: igazi anglomán volt.

De

Anglia

maradt

a szerelme

igazi

anglomán

volt

but

England

left / remained

his love

real / true

Englishman

was

But England remained his love: he was a true Englishman.

Line 51 / 68

Angliában sok mindent megfigyelt és tanult.

Angliában

sok

mindent

megfigyelt

és

tanult

in England

many

everything

observed

and

studied

He observed and studied many things in England.

Line 52 / 68

Magyarország ekkor, a XIX. század elején igen elmaradott, feudális ország volt.

Magyarország

ekkor

a tizenkilencedik

század

elején

igen

elmaradott

feudális

ország

volt

Hungary

at

nineteenth

century

at the beginning

greatly

backward

feudal

country

was

Hungary was then, in the 19th century. At the beginning of the 20th century it was a very backward, feudal country.

Line 53 / 68

Széchenyi modern, polgári társadalmat akart épiteni.

Széchenyi

modern

polgári

társadalmat

akart

épiteni

Széchenyi

modern

civil

society

wanted

to build

Széchenyi wanted to build a modern civil society.

Line 54 / 68

A semmiből próbált országot teremteni.

A semmiből

próbált

országot

teremteni

from nothing

tried

country

to create

He was trying to create a country from scratch.

Line 55 / 68

"Sokan azt gondolják: Magyarország volt. Én azt szeretem hinni: lesz!" - irta.

Sokan

azt

gondolják

Magyarország

volt

Én

azt

szeretem

hinni

lesz

irta

many

it

thought

Hungary

was

I

it

I like

to believe

will

written by

"Many people think about what Hungary was. I like to believe in what she will be!", he wrote.

Line 56 / 68

Széchenyi István nemcsak álmodott, tenni is tudott.

Széchenyi

István

nemcsak

álmodott

tenni

is

tudott

Széchenyi

István

not only

dreamed

to do

also

he could

István Széchenyi not only dreamed, he could do it.

Line 57 / 68

Az országgyűlésen ő beszélt a latin helyett először magyarul.

Az országgyűlésen

ő

beszélt

a latin

helyett

először

magyarul

at the National Assembly

he / she

spoke

the Latin

instead of

first

in Hungarian

At the Parliament he spoke Hungarian for the first time instead of Latin.

Line 58 / 68

1825-ben tudományos akadémiát alapított.

Ezernyolcszáz-huszonötben

tudományos

akadémiát

alapított

in thousand eight hundred - twenty-five

scientific

academy

founded

In 1825 he founded a science academy.

Line 59 / 68

Később lóversenyt szervezett, az angol klubok mintájára kaszinót alapított és egy angol mérnökkel, William Tierney Clarkkal hidat épített.

Később

lóversenyt

szervezett

az

angol

klubok

mintájára

kaszinót

alapított

és

egy

angol

mérnökkel

William Tierney Clarkkal

hidat

épített

later

horse race

he organized

the

English

clubs

modeled / based

casino

founded

and

one

English

engineer

William Tierney Clark

bridge

built

He later organized a horse race, founded a casino based on English clubs and built a bridge with an English engineer, William Tierney Clark.

Line 60 / 68

A Lánchíd volt az első állandó híd Pest és Buda között.

A Lánchíd

volt

az

első

állandó

híd

Pest

és

Buda

között

the Chain Bridge

was

the

first

permanent

bridge

Pest

and

Buda

between

The Chain Bridge was the first permanent bridge between Pest and Buda.

Line 61 / 68

Tierney Clark építette a londoni Hammersmith-hidat is!

Tierney Clark

építette

a londoni

Hammersmith-hidat

is

Tierney Clark

built

in London

the Hammersmith Bridge

too

Tierney Clark built the Hammersmith Bridge in London!

Line 62 / 68

Széchenyi szabályozta a Dunát és a Tiszát, a Balatonon ő indította el a gőzhajózást, vasutat épített, és közben néhány könyvet írt az ország átalakításáról.

Széchenyi

szabályozta

a Dunát

és

a Tiszát

a Balatonon

ő

indította

el

a gőzhajózást

vasutat

épített

és

közben

néhány

könyvet

írt

az

ország

átalakításáról

Széchenyi

regulated

the Danube

and

the Tisza

on the Balaton

he

started

away

steam shipping

railway

built

and

during

some

book

wrote

the

country

conversion

Széchenyi ruled the Danube and the Tisza, he started steamboating on Lake Balaton, built a railway, and in the meantime wrote some books on the transformation of the country.

Line 63 / 68

1848-ban miniszter lett az első magyar kormányban.

Ezernyolcszáz-negyvennyolcban

miniszter

lett

az

első

magyar

kormányban

in thousand eight hundred - forty-eight

minister

became

the

first

Hungarian

government

In 1848 he became a minister in the first Hungarian government.

Line 64 / 68

A legnagyobb magyar igen gazdag életet élt.

A

legnagyobb

magyar

igen

gazdag

életet

élt

the

utmost / greatest

Hungarian

greatly

rich

life

lived

The greatest Hungarian lived a very rich life.

Line 65 / 68

Rendkivül bonyolult és érdekes ember volt 1860. április 7-én halt meg Döblingben.

Rendkivül

bonyolult

és

érdekes

ember

volt

ezernyolcszáz-hatvan

április 7-én

halt

meg

Döblingben

extraordinary

complex

and

interesting

human

was

thousand eight hundred - sixty

April seventh

died

and

in Döbling

He was an extremely complex and interesting man who died on April 7th, 1860 in Döbling.

End of Dialog 2
Additional Expressions

Line 66 / 68

1959 március 10-én születtem, Cambridge-ben.

ezerkilencszáz - ötvenkilenc

március

tizedik / 10-én

születtem

Cambridge-ben

thousand nine hundred - fifty-nine

March

tenth

I was born

in Cambridge

I was born the 10th of March 1959 in Cambridge.

Line 67 / 68

Három évvel ezelőtt házasodtunk.

Három

évvel

ezelőtt

házasodtunk

three

years

ago

we married

We were married three years ago.

Line 68 / 68

Csak egy pohár bort ittam.

Csak

egy

pohár

bort

ittam

just / only

one

glass

wine

I drank

I drank only one glass of wine.

End of Additional Expressions